BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojewodzic Tomasz (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Tytuł
Divestments and Economic Fall of Farms - Attempt at Terminological Differentiation
Dywestycje a upadek ekonomiczny gospodarstw - próba rozgraniczenia terminologicznego
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2013, R. 12, nr 3, s. 101-110, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Dywestycje, Gospodarstwa rolne, Analiza statystyczna
Divestment, Arable farm, Statistical analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Procesy destrukcji są słabo rozpoznane w odniesieniu do specyficznych podmiotów gospodarczych, jakimi są gospodarstwa rolnicze. Celem opracowania była próba terminologicznego rozgraniczenia między pojęciami: dywestycje oraz upadek ekonomiczny gospodarstw rolniczych. Rozważania teoretyczne zilustrowano danymi statystyki masowej pokazującymi skalę rezygnacji gospodarstw rolniczych w Polsce z działalności rolniczej oraz wynikami badań jakościowych przeprowadzonych wśród 50 właścicieli ziemi z województwa podkarpackiego. Prezentowane rozważania pozwoliły doprecyzować pojęcie dywestycji, podkreślając zakres i trwałość dokonywanych zmian destrukcyjnych oraz ich planowy i celowy charakter.(abstrakt oryginalny)

Destruction processes are hardly identified with regard to farms being peculiar economic entities. The purpose of this paper is an attempt of differentiation between the following terms: divestments and the economic fall of farms. A theoretical analysis was illustrated with mass statistics data showing the scale on which farms in Poland discontinued farming activities and the results of quality research conducted among 50 landowners from the Podkarpackie Voivodeship. The analyses presented here allowed to more fully describe the concept of a divestment stressing scope and durability of destructive changes that have been occurring and their planned and intentional nature.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych GUS (Local data bank of CSO). www.stat.gov.pl (Accessed 17.02.2013).
 2. Foster R., Kaplan S., 2003. Twórcza destrukcja. Galaktyka, Łódź.
 3. Gołaś Z., Kozera M., 2003. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zmian struktury dochodowej indywidualnych gospodarstw rolnych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 358, 37-70.
 4. Kisielnicki J., 2001. Zarządzanie organizacją. Zarządzanie nie musi być trudne. Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa.
 5. Musiał W., 2009. Rozważania nad upadłością gospodarstw rodzinnych w Polsce. Wieś i Rolnictwo 1 (142), 44-61.
 6. Raport z wyników. Powszechny spis rolny 2010. GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl/gus/5840_ 13853JMJCJHTML.htm (Last modification 26.08.2011).
 7. Satoła Ł., Wojewodzie T., 2011. Wykorzystanie kategorii dochodu rezydualnego w poszukiwaniu renty gruntowej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 13 (8), 249-257.
 8. Słownik języka polskiego (Dictionary of the Polish Language), 2007. PWN, Warszawa, Vol. 1, 116.
 9. Wojewodzie T., 2010. Dywestycje w gospodarstwach rolnych - istota, definicje, podział. Wieś i Rolnictwo 2 (147), 96-108.
 10. Wojewodzie T., 2012. Divestments in the proces of developing off-farm activity by farmers. Acta Sei. Pol., Oeconomia 3, 77-85.
 11. Wójcik G., 2011. Znaczenie i uwarunkowania innowacyjności obszarów wiejskich w Polsce. Wiadomości Zootechniczne 49 (1), 161-168.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu