BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłońska Lilianna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Olewnicki Dawid (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kowalczyk Aleksandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Polski handel zagraniczny roślinami ozdobnymi w latach 1996-2009
Polish Foreign Trade in Ornamental Plants Over the Years 1996-2009
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, t. 12(27), z. 2, s. 25-35, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł kwiatowy, Produkcja roślinna, Import, Eksport
Flower industry, Crop production, Import, Export
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W celu oceny wpływu integracji z UE na polski handel zagraniczny roślinami ozdobnymi przeprowadzono analizę zmian w ich eksporcie i imporcie w wieloleciu 1996-2009, w którym wyodrębniono dodatkowo dwa podokresy: przed i po integracji z UE. Analizowano kierunek i dynamikę zmian, strukturę asortymentową, saldo obrotów oraz zmiany i relacje cen importowych i eksportowych. Badania wykazały, iż polski handel zagraniczny produktami kwiaciarskimi charakteryzuje ujemne saldo obrotów, szybszy wzrost importu niż eksportu oraz wyższy poziom cen importowych. Dodatnie saldo obrotów występuje w handlu roślinami szkółkarskimi oraz preparowanymi kwiatami ciętymi i zielenią ciętą. Przystąpienie Polski do UE nie miało istotnego wpływu na import i eksport w następnych latach. (abstrakt oryginalny)

A long term analysis of foreign trade in ornamental plants over the years 1996-2009 have been done in order to show the influence of Polish accession to the EU on Polish imports and exports. The direction and dynamics of changes, the structure of assortment, the trade balance, as well as changes in import and export prices have been analyzed. It has been found that Polish foreign trade in floricultural products was characterized by a negative trade balance, a faster growth in imports than in exports and a higher level of import prices. However, a positive trade balance has been observed in nursery plants and treated cut flowers as well as foliage. The Polish accession to the EU had no significant effect on imports and exports of ornamental plants in the next years. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Awokuse T.O. [2007]: Causality between exports, imports and economic growth: evidence from transition economies. Economic Letters nr 94, ss. 389-395.
 2. Firlej K. [2010]: Globalizacja i integracja europejska - szansa, czy mit dla polskiego agrobiznesu. Zeszyty Naukowe SGGW seria Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej nr 84, ss. 23-33.
 3. Grams D. [2008]: Zmiany w handle międzynarodowym na rynku roślin ozdobnych w latach 1995, 1999 oraz 2003. Praca magisterska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
 4. Hye Q.M.A., Mustafa A.R., Mahmood K. [2010]: Causality between exports and imports of agricultural sector in the case of Pakistan. Indian Journal of Agricultural Research nr 44(3), ss. 201-205.
 5. Jabłońska L. [2008A]: Pozycja Polski w świecie jako producenta roślin ozdobnych. Roczniki Naukowe SERiA t. X, z. 4, ss. 124-129
 6. Jabłońska L. [2008B]: Rynek roślin ozdobnych w świetle akcesji Polski do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW seria Problemy Rolnictwa Światowego t. 4 (XIX), ss. 207-216.
 7. Jabłońska L., Olewnicki D. [2011]: Zmiany w powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami w Polsce w pierwszej dekadzie XXI. Zeszyty Naukowe SGGW seria Problemy Rolnictwa Światowego t.11(XXVI), z. 4, ss. 89-97.
 8. Kowalczyk A. [2011]: Analiza handlu zagranicznego roślinami ozdobnymi w Polsce w latach 1996-2009. Praca magisterska, SGGW.
 9. Rytko A. [2009]: Rola interwencji unijnych w kształtowaniu handlu rolnego. Roczniki Naukowe SERiA t.XI, z. 3, ss. 304-309.
 10. Santos-Paulino A.U. [2002]: The effects of trade liberalization on imports in selected developing countries. World Development t. 30, nr 6, ss. 959-974.
 11. Trych A. [2009]: Wybrane zagadnienia importu roślin ozdobnych na obszarze Unii Europejskiej. Praca magisterska. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
 12. Working Document of the Commission staff on the situation of the flowers and pot plants sector over the period 2000-2006. [2007]. European Commission, DG for Agriculture and Rural Development.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu