BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piasecka Agnieszka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Postrzeganie efektywności w szkołach wyższych w warunkach społeczeństwa informacyjnego
Perception of Efficiency in Higher Education Institutions in the Information Society
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 32, s. 259-269, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Społeczeństwo informacyjne, Efektywność, Efektywność organizacji, Efektywność zarządzania
Higher education, Information society, Effectiveness, Organisation effectiveness, Management effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przybliżono wybrane ujęcia efektywności w odniesieniu do szkół wyższych, które odgrywają istotną rolę w budowaniu społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Zaprezentowano także wyniki badań dotyczące postrzegania tej kategorii w polskich uczelniach posiadających system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001. Uzyskane wyniki badań wskazują, że w szkołach wyższych efektywność jest definiowana przede wszystkim w ujęciu celowościowym oraz łączona z jakością realizowanych usług. (abstrakt oryginalny)

The article presents some aspects of efficiency in higher education institutions which play an important role in building the information society and knowledge-based economy. There are also studies on the perception of this category in higher education institutions with quality management system complies with the requirements of ISO 9001. The results indicate that the efficiency of universities is defined primarily in terms of objective and quality of provided services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 2. Ćwiąkała-Małys A., Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie akademickim, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
 3. Harvey L., Editorial, "Quality in Higher Education" 1995, Vol. 1.
 4. Harvey L., Green D., Defining Quality, "Assessment & Evaluation in Higher Education" 1993, Vol. 18.
 5. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 6. Leja K., Instytucja akademicka. Strategia, efektywność, jakość, Wydawnictwo Gdańskie Sp. z o.o., Gdańsk 2003.
 7. Malik K., Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym, Instytut Śląski Sp. z o.o., Opole 2004.
 8. Morawski R.Z., Kryteria efektywności instytucji akademickich [w:] Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, red. J. Woźnicki, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.
 9. Morawski R.Z., System finansowania szkolnictwa wyższego a efektywność funkcjonowania zachodnioeuropejskich instytucji akademickich, [w:] Efektywność funkcjonowania zachodnioeuropejskich instytucji akademickich, red. R.Z. Morawski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.
 10. Ocena efektywności przedsięwzięć gospodarczych, red. E. Nowak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 11. Piasecka A., Wybrane aspekty zarządzania jakością w szkole wyższej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011.
 12. PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2006.
 13. PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością - Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2009.
 14. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 877).
 15. Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.
 16. Siwek M., Onyszczuk J., Bagiński J., Skuteczność, efektywność a produktywność, "Problemy Jakości" 2006, nr 9.
 17. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.
 18. Skurzyńska-Sikora U., Organizacyjne uczenie się a efektywność przedsiębiorstw [w:] Organizacyjne uczenie się w rozwoju kompetencji przedsiębiorstw, red. A. Sitko-Lutek, E. Skrzypek, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 19. Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
 20. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).
 21. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1975.
 22. Ziębicki B., Efektywność a jakość w sektorze publicznym [w:] Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, red. A. Potocki, Difin, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu