BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurek Michał
Tytuł
Integracja finansowa i jej wpływ na ewolucję systemów kursowych
Financial Integration and It's Impact on the Evolution of the Exchange Rate Regimes
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2012, t. 10, nr 3, s. 81-96, tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 4, Integracja i dezintegracja w sektorze finansowym
Słowa kluczowe
Polityka gospodarcza, Integracja finansowa, Systemy kursu walutowego, Polityka kursowa
Economic policy, Financial integration, Exchange rate regime, Exchange policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza czy, i w jakim stopniu, integracja finansowa wywiera wpływ na wybory, dotyczące systemów kursowych, podejmowane przez kraje wysoko rozwinięte oraz kraje rynków wschodzących i rozwijających się. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że proces ujednolicenia systemów kursowych krajów wysoko rozwiniętych oraz krajów rynków wschodzących i rozwijających się został zahamowany wskutek odmiennego przebiegu procesu integracji finansowej w tych państwach. Kraje wysoko rozwinięte, które osiągnęły wyższy stopień integracji finansowej, przyciągają większość międzynarodowego kapitału. Inaczej jest w krajach rynków wschodzących i rozwijających się. Wolumen kapitału, przepływającego z i do tych państw, jest znacznie mniejszy, przepływy te podlegają również bardzo silnym wahaniom. Sprawia to, że władze monetarne państw rynków wschodzących i rozwijających się nie dokonują skrajnych wyborów w sprawach kursu. Stosują systemy pośrednie, traktując je jako bufor zabezpieczający przed nadmierną zmiennością rynkowego kursu walutowego oraz dający możliwość uprawiania autonomicznej polityki pieniężnej. (abstrakt oryginalny)

This article aims to analyze whether and to what extent financial integration affects the choices of exchange rate systems, made in advanced economies and emerging and developing economies. The study revealed that the process of harmonization of exchange rate systems in advanced economies and emerging and developing economies has been hampered by differentials in the process of financial integration in these economies. Advanced economies, which have achieved a higher degree of financial integration, are attracting the bulk of international capital. The situation is opposite in emerging and developing economies. The volume of capital flowing to and from these economies is much smaller; these flows are also subject to very strong fluctuations. That's why the monetary authorities in emerging and developing economies do not pick up corner solutions concerning the exchange rate regime. They use interim regimes, treating them as a buffer against excessive volatility of the market exchange rate that protects the autonomy of the monetary policy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 2. Bird G., Rowlands D., Exchange Rate Regimes in Developing and Emerging Economies and the Incidence of IMF Programs, "World Development" 2009, vol. 20, no. 10.
 3. Bleaney M., Francisco M., Exchange Rate Regimes and Inflation: Only Hard Pegs Make a Difference, "Canadian Journal of Economics" 2005, vol. 38, no. 4.
 4. Bubula A., Ötker-Robe I., The Evolution of Exchange Rate Regimes Since 1990: Evidence from De Facto Policies, "IMF Working Paper" 2002, no. 155.
 5. Chinn M. D., Ito H., A New Measure of Financial Openness, "Journal of Comparative Policy Analysis" 2008, vol. 10, no. 3.
 6. Chinn M.D., Ito H., Capital Account Liberalization, Institutions and Financial Development: Cross Country Evidence, NBER Working Paper no. 8967, Cambridge 2002.
 7. Edison H.J., Klein M.W., Ricci L.A., Slak T., Capital Account Liberalization and Economic Performance: Survey and Synthesis, IMF Staff Papers 2004, vol. 51, no. 2.
 8. Efron B., Regression and ANOVA with Zero-One Data: Measures of Residual Variation, "Journal of the American Statistical Association" 1978, vol. 73, no. 361.
 9. Fischer S., Mundell-Fleming Lecture: Exchange Rate Systems, Surveillance, and Advice, "IMF Staff Papers" 2008, vol. 55, no. 3.
 10. Fischer S., Distinguished Lecture on Economics in Government: Exchange Rate Regimes: Is the Bipolar View Correct?, "Journal of Economic Perspectives" 2001, vol. 15, no. 2.
 11. Frankel J.A., What's In and Out in Global Money, "Finance & Development" 2009, vol. 46, no. 3.
 12. Frankel J. A., Experience of and Lessons from Exchange Rate Regimes in Emerging Economies, "NBER Working Paper" 2003, no. 10032.
 13. Frankel J. A., Schmukler S., Serven L., Verifiability and the Vanishing Intermediate Exchange Rate Regime, Brookings Trade Forum 2000.
 14. Habermeier K., Kokenyne A., Veyrune R., Anderson H., Revised System for the Classification of Exchange Rate Arrangements, "IMF Working Paper" 2009, no. 211.
 15. Klein M. W., Olivei G., Capital Account Liberalization, Financial Depth and Economic Growth, "NBER Working Paper" 1999, no. 7384.
 16. Kose A. M., Prasad E., Rogoff K., Wei S.-J., Financial Globalization: A Reappraisal, "IMF Working Paper" 2006, no. 189.
 17. Lucas R., Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries, "American Economic Review" 1990, vol. 80, no. 2.
 18. Maddala G. S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 19. Obstfeld M., The Global Capital Market: Benefactor or Menace?, "Journal of Economic Perspectives" 1998, vol. 12, no. 4.
 20. Obstfeld M., Rogoff K., Global Current Account Imbalances and Exchange Rate Adjustments, "Brookings Papers on Economic Activity" 2005, no. 1.
 21. Obstfeld M., Shambaugh J. C., Taylor A. M., Monetary Sovereignty, Exchange Rates, and Capital Controls: The Trilemma in the Interwar Period, "IMF Staff Papers" 2004, vol. 51.
 22. Prasad E., Rogoff K., Wei S.-J., Kose A. M., Effects on Financial Globalization on Deve¬loping Countries: Some Empirical Evidence, "IMF Occasional Paper" 2003, no. 220.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu