BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwińska Teresa
Tytuł
Skutki zmian regulacji prawnych w zakresie emerytur kapitałowych dla rozwoju rynku finansowego w Polsce
The Effects of Changes in Regulation of Funded Pensions for Financial Market Development in Poland
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2012, t. 10, nr 3, s. 119-135, wykr., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 4, Integracja i dezintegracja w sektorze finansowym
Słowa kluczowe
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Emerytury, Rynki finansowe, Fundusze emerytalne, Regulacje prawne
Open Pension Funds (OPF), Pensions, Financial markets, Pension funds, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Funkcjonujące od 1999 roku otwarte fundusze emerytalne są pod względem wielkości aktywów znaczącą formacją finansową kształtującą potencjał systemu finansowego w Polsce. Doświadczenia wielu krajów pokazują, że aktywność inwestycyjna funduszy emerytalnych należy do tzw. akceleratorów rozwoju rynku finansowego zarówno w aspekcie organizacyjno-prawnym, jak również sama akumulacja długoterminowego kapitału w tych instytucjach przyczynia się do generowania popytu na profesjonalizację i specjalizację procesu inwestycyjnego oraz stymuluje innowacje finansowe19. Wartość zarządzanego przez fundusze emerytalne portfela inwestycji sprawia, że ich decyzje wywierają obecnie znaczny wpływ na funkcjonowanie polskiego rynku kapitałowego. Celem opracowania jest identyfikacja i analiza przewidywanych skutków zmian regulacji prawnych w zakresie emerytur kapitałowych dla rozwoju rynku finansowego w Polsce. W publikacji zaprezentowano również wyniki prognozy zaangażowania kapitałowego otwartych funduszy emerytalnych na rynku giełdowym akcji, co pozwoli na ocenę implikacji proponowanych zmian dla rynku GPW w Warszawie. (abstrakt oryginalny)

The open pension funds, functioning from 1999, are under in terms of size the second active bodies (for banks) financial formation influencing the potential of the financial system in Poland. The experiences of many countries show that the investment activity of pension funds belong to the so-called accelerators of the development of the financial market. The value of the investment portfolio management by pension funds determines that their decisions have the considerable influence on functioning of the Polish capital market. The commitment of pension funds on the capital market can have a stabilization function on the economic situation on the market, which is essential for the stability of the financial system especially during the global economic crisis. The aim of the paper is the identification and analysis of the foreseen results of the changes of legal controls in the range of capital pensions for the development of the financial market in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boni M., Uzasadnienie do Ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, KPRM 2011, www.kprm.gov.pl.
 2. Czerwińska T. T., Polityka inwestycyjna instytucji ubezpieczeniowych - istota, uwarunkowania, instrumenty, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 3. Informacja o działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie 29.09.2006 - 30.09.2009, KNF, Warszawa 2009.
 4. Informacja o działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie 28.09.2007 - 30.09.2010, KNF, Warszawa 2010.
 5. Kołodziejczyk K., Systemy emerytalne w Ameryce Łacińskiej: od repartycji do kapitalizacji, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2004.
 6. Polacy a fundusze inwestycyjne, CBOS, Warszawa 2009.
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów OFE, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne, Dz.U. Nr 32, poz. 276, z późn. zm.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 lutego 2000 r. w sprawie ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju, Dz.U.00.15.182.
 9. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r., NBP, Warszawa 2010.
 10. Ustawa z dnia 28 lipca 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz. U. z 20 XI 1997 r. z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych. Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, projekt z dnia 3 marca 2011 r., www.kprm.gov.pl.
 12. Uwagi IZFA do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu emerytalnego, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu