BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fiszeder Piotr, Rowiński Sebastian
Tytuł
Modelowanie zależności pomiędzy wybranymi procesami makroekonomicznymi a Warszawskim Indeksem Giełdowym
Modeling Relations between Selected Macroeconomic Processes and the Warsaw Stock Exchange Index
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2012, t. 10, nr 3, s. 153-167, tab., wykr., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 4, Integracja i dezintegracja w sektorze finansowym
Słowa kluczowe
Sytuacja gospodarcza, Indeks giełdowy, Rynki finansowe, Rynek akcji
Economic situation, Stock market indexes, Financial markets, Equity market
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy są relacje występujące między rynkiem akcji a procesami makroekonomicznymi. Wykazano istnienie długookresowej relacji między Warszawskim Indeksem Giełdowym a wybranymi procesami makroekonomicznymi. Dodatni wpływ na indeks WIG w wektorze kointegrującym miały wartość PKB oraz pierwsze przyrosty podaży pieniądza, ujemny natomiast poziom inflacji oraz wartości indeksu surowcowego CRB. Zaobserwowano również występowanie istotnych statystycznie zależności krótkookresowych. Na pierwsze przyrosty indeksu WIG dodatni wpływ miały opóźnione pierwsze przyrosty indeksu CRB oraz ujemny opóźnione drugie przyrosty podaży pieniądza. Uzyskane wyniki są charakterystyczne dla rynków wschodzących, ponadto pokazują, że badane procesy makroekonomiczne nie odgrywają jeszcze znaczącego wpływu na krótkookresowe wahania cen akcji na GPW w Warszawie. (abstrakt oryginalny)

The relations between a stock market and macroeconomic processes are objects of interest of this paper. The existence of the long-run dependence between the Warsaw Stock Exchange Index and selected macroeconomic processes was demonstrated. A positive influence on the WIG index in the cointegrating vector had the GDP and the first differences of the money supply, whereas a negative one the rate of inflation and the CRB commodities index. Significant short-term relations were also observed. A positive influence on the first differences of the WIG index had the lagged first differences of the CRB index and a negative one the lagged second differences of the money supply. The results of the research are typical for emerging markets. Furthermore they show that analyzed processes do not have a meaningful impact on the short-term fluctuations of stock prices quoted on the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anari A., Kolari J., Stock Prices and Inflation, "The Journal of Financial Research" 2001, vol. 24, no. 4, s. 587-602.
 2. Fama E. F., Schwert G. W., Asset Returns and Inflation, "Journal of Financial Economics", 1977, vol. 5, s. 115-147.
 3. Fama E. F., Stock Returns, Expected Returns and Real Activity, "Journal of Finance" 1990, vol. 45, no. 4, s. 1089-1108.
 4. Gomez, V., Maravall A., Programs TRAMO and SEATS, Instructions for the User (Beta Version: September 1996), "Working Paper" 9628, Bank of Spain 1996.
 5. Humpe A., Macmillan P., Can Macroeconomic Variables Explain Long Term Stock Market Movements? A Comparison of the US and Japan, "Applied Financial Economics" 2009, vol. 19, no. 2, s. 111-119.
 6. Jain R., Kranson D., The Myth of GDP and Stock Market Returns, Virtus Mutual Funds 2009.
 7. Łon E., Makroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji w świetle doświadczeń międzynarodowych, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006.
 8. Maddala G. S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 9. Osińska M., Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.
 10. Ritter J. R., Economic Growth and Equity Returns, "Pacific-Basin Finance Journal" 2005, vol. 13, s. 489-503.
 11. Robinson D., Bayoumi T., Kumar M., Isard P., MacFarlan M., Edison H., Rourke B., Hunt B., Cheetham X., The Impact of Higher Oil Prices on the Global Economy, "IMF Working Paper", 2000.
 12. Rozeff M. S., Money and Stock prices, "Journal of Financial Economics" 1974. vol. 1, s. 245-302.
 13. Rubaszek M., Analiza długookresowej zależności pomiędzy indeksem giełdowym i wzrostem gospodarczym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 389, Szczecin 2004.
 14. Schwert G. W., Stock Returns and Real Activity: A Century of Evidence, "The Journal of Finance" 1990, vol. 65, no. 4, s. 1237-1257.
 15. Sharpe S. A., Stock Prices, Expected Returns and Inflation, "FEDS Working Paper" 99, 1999. Soros G., Alchemia finansów, Znak, Kraków 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu