BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ćwierz Marta (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, student), Liwocha Damian (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, student)
Tytuł
Struktura świętokrzyskiego rynku pracy w latach 2008-2012
Structure of the Labor Market in Świętokrzyskie Region in the Years 2008-2012
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2013, nr 10, s. 65-76, rys., tab., wykr., bibliogr. 13 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Zatrudnienie, Rynek pracy, Formy zatrudnienia
Unemployment, Employment, Labour market, Employment forms
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstrakt
Na podstawie obserwacji rynku pracy w latach 2008-2012 można nakreślić kierunek rozwoju podstawowych zjawisk: bezrobocia i zatrudnienia. Te z kolei uwarunkowane są ogólnymi tendencjami ekonomicznymi i społecznymi w skali regionu, kraju i świata. Dzięki świadomości sytuacji kandydat do pracy może uniknąć stanu bezrobocia, a zapewnić sobie zatrudnienie i pewność przyszłości. Dlatego w artykule zostały przedstawione tendencje rynku w omawianych latach, a następnie został przybliżony temat i obraz bezrobocia. Trzecia część zawiera możliwości zatrudnienia, a także szansę współczesnego rynku, jaką są elastyczne formy zatrudnienia. Struktura świętokrzyskiego rynku pracy to zagadnienie bardzo popularne na przestrzeni ostatnich kilku lat, co warunkuje konieczność dyskusji i szukania rozwiązań największego problemu wielu ludzi-braku pracy. (abstrakt oryginalny)

Based on the observation of the labor market in the period 2008-2012 we can describe the direction of the development two basic matters: unemployment and employment. These in tum are determined by the overall economic and social trends in the region, the country and the world. With awareness of the situation job applicants can avoid being unemployed, and secure employment and ensure future. Therefore, the article presents trends in the market in these years, and was estimated and the unemployment picture. The third part provides employment opportunities and the chance to today's market - flexible forms of employment. Structure of the Świętokrzyskie region in the labor market is a very popular issue in the past few years, which determines the need to discuss and seek solutions to the biggest problem a lot of people - there is no work. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chodorowski S., Bezrobocie, Warszawa 2006, chodorowski.eu/PDF/Bezrobocie.pdf.
 2. Elastyczne formy zatrudnienia. Zapewnienie odpowiednich kompetencji konsultantów Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU)-szkolenia i działania pomocnicze, Warszawa 2010.
 3. Kodeks pracy, Wydawnictwo OD.NOWA, Warszawa 2012.
 4. Kwiatkowski E., Bezrobocie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 5. Ludność. Stan i struktura demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013
 6. Ludność. Wyznania religijne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
 7. Sławecki B., Zatrudnianie po znajomości. Kapital społeczny na rynku pracy, Wydawnictwo B.H. Beck, Warszawa 2010.
 8. Świętokrzyski Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2013, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Kielce 2013.
 9. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dn. 20 kwietnia 2004 r. Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001.
 10. Zespół redakcyjny Urzędu Statystycznego w Kielcach, Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego 2011, Główny Urząd Statystyczny, Kielce 2012.
 11. Zespół redakcyjny Urzędu Statystycznego w Kielcach, Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego 2012, Główny Urząd Statystyczny, Kielce 2013.
 12. www.stat.gov.pl
 13. www.wup.kielce.ply
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu