BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jeżak Janusz (Instytut Rozwoju Miast w Krakowie), Wierzchowski Maciej W. (Instytut Rozwoju Miast w Krakowie)
Tytuł
Dylemat urbanizacji : wzrost rozproszony lub zwarty
A Dilemma of Urbanization : Sprawling or Compact Growth
Źródło
Świat Nieruchomości, 2013, nr 2(84), s. 38-43, rys., bibliogr. 13 poz.
World of Real Estate Journal
Słowa kluczowe
Urbanizacja, Planowanie przestrzenne, Budownictwo mieszkaniowe
Urbanisation, Spatial planning, Housing construction
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z głównych celów dokumentu rządowego prezentującego koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju Polska 2030, jest przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. Realizacja koncepcji wymaga:
 • wdrożenia monitoringu gospodarowania przestrzenią;
 • uwzględnienia w urbanizacji kraju doktryny planowania organicznego;
 • racjonalnej adaptacji do warunków polskich doświadczeń zagranicznych;
 • rozstrzygnięcia dylematu: urbanizacja rozproszona - urbanizacja zwarta;
 • budowy koncepcji rozwoju bazującej na zabudowie rozproszonej (sprawling growth scenario) oraz zabudowie zwartej (compact growth scenario).
Z braku środków finansowych zapisy Koncepcji pozostają "na papierze". Nie poszły za nimi prace umożliwiające: wprowadzenie zintegrowanego (spójnego i hierarchicznego) systemu planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego oraz uporządkowanie regulacji zapewniających sprawność i powszechność działania systemu planowania przestrzennego, wzmocnienie instytucjonalne i jakościowe planowania przestrzennego.(abstrakt oryginalny)

One of the main objectives of the government document presenting the concept of town and country planning 'Polska 2030' (Poland 2030), is to restore and preserve the spatial order. The implementation of the concept requires:
 • the implementation of space management monitoring;
 • taking into account, in urban planning, the doctrine of organic planning;
 • rational adaptation of foreign experience to Polish conditions;
 • resolving the dilemma: dispersed urbanization - compact urbanization;
 • elaboration of the concept of development based on dispersed built-up areas (Sprawling growth scenario) and compact built-up areas (compact growth scenario).
In the absence of financial means, the notations of the concept remains "on paper only". They were not followed by works allowing: the implementation of an integrated (cohesive and hierarchical) system of socio-economic and spatial planning neither the ordering of regulations meant to ensure the efficiency and universality of the spatial planning system, the institutional and quality strengthening of spatial planning.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anusz S., Czajkowska H. (kier. prac) i inni, Metodyka budowy systemu monitoringu zagospodarowania przestrzennego, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszaw 2008.
 2. Burchell R. W., Downs A., McCann B., Mukherji S., Sprawl Cost. Economic Impacts of Unchecked Development, Island Press, Washington - Covelo -London, 2005.
 3. Burchell R. i inni, Costs of Sprawl. TCRP Report 74. Transit Cooperative Research Program. Transportation Research Board - National Research Council, National Academy Press, Washington D.C. - 2002.
 4. Cities of tomorrow - Challenges, visions, ways forward. October 2011; tłumaczenie polskie: Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy. Unia Europejska. Polityka Regionalna, październik 2011 r.
 5. Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we wspólnocie europejskiej (INSPIRE).
 6. Gaździcki J., Zasady tworzenia i rozwoju infrastruktur danych przestrzennych,. Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny nr 2 (93) luty 2003. Artykuł przedstawia Część I skróconej wersji polskiej podręcznika Developing Spatial Data Infrastruktures, D.D. Nebert (red.), GSDI, 2001.
 7. Herold M., Goldstein N. C., Clarke K. C., The spatiotemporal form of urban growth: measurement, analysis and modeling. Department of Geography, University of California Santa Barbara, USA. Elsevier Inc: Remote Sensing of Environment No 86 (2003) p. 286-302.
 8. Iwaniak A,. Kolańczyk B, Budowa krajowej infrastruktury danych przestrzennych - interoperacyjność usług katalogowych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17 a, 2007.
 9. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 -2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR) oraz Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK).
 10. McGarigal1 K., Cushman S. A., Comparative evaluation of experimental approaches to the study of habitat fragmentation effects, Ecological Applications, 12 (2), 2002, pp. 335-345.
 11. B. Nawrot, Obszar metropolitalny jako propozycja zmian w systemie zarządzania lokalnego w Polsce [w] Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce, red. B. Nawrot i J. Pokładecki, Poznań 2011, s. 169-186.
 12. Prenger-Berninghoff K., Use of Risk Information in Strategic Environmental Assessment and Spatial Planning. Project: CHANGES - Changing Hydro-meteorological Risks as Analyzed by a New Generation of European Scientists. A Marie Curie Initial Training Network - Jan 2011 to Dec 2014.
 13. Regulski J. , Elementy teorii polityki urbanistycznej. [w:] J. Regulski (red.) Miasto i jego władze, PAN, Wrocław 1984.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-8841
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2013.84.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu