BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borys Tadeusz
Tytuł
Znaczenie integracji w naukach ekonomicznych
The Importance of Integration in Economic Science
Źródło
Problemy Jakości, 2013, nr 7-8, s. 16-24, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Nauki ekonomiczne, Teoria integracji
Economic sciences, Integration theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono kilka refleksji nad kategorią integracji i jej podstawowymi rodzajami. Przyjęto, że nie jest to pojęcie wieloznaczne, bowiem istnieje bardzo duża zbieżność poglądów co do podstawowej intuicji tego terminu, a rzeczywista integracja odbywa się zawsze w oparciu o jakieś zwiększające się (w wyniku scalania) podobieństwo elementów scalanych - jakąś cechę wspólną decydującą o przynależności scalanych części do istniejącej lub tworzącej się w tym procesie całości. Ukazano integrację jako jedno z kluczowych pojęć nauk humanistycznych, a zwłaszcza nauk ekonomicznych, w których integracja ma wyjątkowo wiele obrazów. Wykorzystanie kategorii integracji zilustrowano na dwóch przykładach: integracji cech rozwoju, generujących pojęcie rozwoju zintegrowanego oraz na integracji różnych odmianach odpowiedzialności biznesu, generujących kategorię odpowiedzialności zintegrowanej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents several comments regarding the category of integration and its basic types. It was assumed that it is not an ambiguous concept since there is an extensive concurrence of ideas regarding basic intuition of this notion, while actual integration is always carried out by means of some increasing (as the result of merging) similarity of the merged components - some common property which is decisive about the adherence of the merging components to the already existing unit or the one being formed during this process. Integration was presented as one of the key concepts of humanities and especially economic science in relation to which integration has exceptionally numerous images. The implementation of integration category was illustrated based on two examples: the integration of development attributes generating the concept of integrated development and the integration of different corporate responsibility variations generating the category of integrated responsibility. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aluchna M., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Perspektywa przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie - uwarunkowania i procesy, R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, M. Zaleska (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 2. Bańka J., Etyka prostoliniowości, wyd. UŚ, Katowice 1986.
 3. Borys T., Zrównoważony rozwój - jak rozpoznawać ład zintegrowany/SustajnaWe Development - How to Recognize Integreted Order, "Problems of Sustainable Development" 2011,nr 2.
 4. Borys T., O konkretyzacji nowego paradygmatu rozwoju, [w:] M. Cisek, B. Domańska-Szamga [red.], Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, wyd. Studio EMKA, Warszawa 2010.
 5. Borys G. i T., Zintegrowana odpowiedzialność biznesu, [w:] Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw, Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, 2011.
 6. Clemente M. N., Greenspan D. S., Winning at Mergers and Acquisitions: The Guide to Market Focused Planning and Integration. Wiley, I edition, 1998.
 7. Grane A., McWilliams A., Matten D., Moon J., Siegel D.S., The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, Oxford University Press, USA, 2008.
 8. Dzionek-Kozłowska }., System ekonomiczno-społeczny Alfreda Marshalla, WN PWN, Warszawa 2007.
 9. Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa, 2012 - wydanie elektroniczne.
 10. Frederick W.C, Corporate Sociał Responsibility and Business Ethics, [in:] Sethie P., Falbe C.M. (ed.), Business and Society, Mass, 1987.
 11. Friedman M., Społeczną powinnością biznesu jest pomnażanie zysków, [w:] L. Ryan, J. Sójka [red.), Etyka biznesu, Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, Wydawnictwo "W drodze", Poznań 1997.
 12. Gasparski W, Wykłady z etyki biznesu. Nowa edycja uzupełniona, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2007.
 13. Green Paper. Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, Commission of the European Communities, Brussels, 18.7.2001, COM (2001) 366 final, s. 6, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0366:FIN:EN:PDF [data dostępu: 20.01.2012].
 14. Jastrzębska E., Inicjatywy społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach w Polsce, SGH, Warszawa, 2009.
 15. Kopaliński W, Słownik wyrazów obcych, WP, Warszawa 1994.
 16. Lewicka-Strzalecka A., Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006.
 17. Our Common Future, United Nation, New York 1987.
 18. Perry M. K., Vertical Integration: Determinants and Effects. (in:) Handbook of Industrial Organization. North Holland, 1988.
 19. Simpson WG., Kohers T.H., The link between Corporate Social and financial performance: evidence from the banking industry, "Journal of Business Ethics", 2002, nr 35.
 20. Sociał Exlusion and Integration in Poland - an Indicators - based Approach. Ed. UNDP, Warsaw, 2006, s. 61 - 88.
 21. Sternberg E., Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 22. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, T. Borys (red.), Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok, 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu