BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Heller Janusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kotliński Kamil (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Trwała destabilizacja finansów publicznych a stopa bezrobocia w wybranych krajach Unii Europejskiej
Permanent Destabilisation of Public Finance and the Unemployment Rate in Selected Countries of the European Union
Źródło
Studia Europejskie / Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, nr 4, s. 95-106
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Stopa bezrobocia
Public finance, Unemployment rate
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem badań była identyfikacja związków między długotrwałą błędną polityką fiskalną a poziomem bezrobocia. Weryfikacji poddano hipotezę: jednym z negatywnych skutków wieloletniego i zbyt dużego deficytu oraz nadmiernego zadłużenia państwa jest wysoki poziom bezrobocia. Badania prowadzono w latach 2000-2011. Zastosowano metodę analizy porównawczej. Do grupy państw o względnie ustabilizowanych finansach publicznych zaliczono: Holandię, Danię, Finlandię oraz Szwecję, natomiast kraje o zdestabilizowanych finansach to: Grecja, Portugalia, Włochy oraz Belgia. Wyboru dokonano spośród 15 krajów z tzw. starej Unii Europejskiej. W badaniach pozytywnie zweryfikowano hipotezę. Państwa, które charakteryzują się wieloletnim i znacznym przekraczaniem przyjętych norm deficytu finansów i długu publicznego, nie mają niższego poziomu bezrobocia od krajów, które w tym okresie prowadziły stabilną i zrównoważoną politykę fiskalną. Trwała ekspansja fiskalna, która w istocie prowadzi do destabilizacji finansów publicznych, nie chroniła ich przed wysokim bezrobociem. Równocześnie w momencie pojawienia się nieoczekiwanych szoków zewnętrznych (kryzysu) kraje te nie były odpowiednio przygotowane na zniwelowanie ich negatywnych skutków.(fragment tekstu)

The aim of this study was to identify the relationship between a wrong long-term fiscal policy and the levels of unemployment. The following hypothesis was subject to verification: a high level of unemployment is one of the negative effects of long-term excessive deficit and public debt. The study concerned the years 2000-2011 and used the method of comparative analysis. The group of countries with relatively stable public finance includes: the Netherlands, Denmark, Finland, and Sweden, while countries with unstable public finance are Greece, Portugal, Italy, and Belgium. The countries selected for the analysis were all among the 15 countries of the so-called "old" Member States. The study hypothesis was verified positive. Countries that had a long-term excessive debt and excessive deficit (exceeding the accepted standards) did not have a lower unemployment rate than the countries which at that time had a stable and sustainable fiscal policy. The continuous fiscal expansion, which in fact leads to a destabilisation of public finance, did not protect these countries against high unemployment. At the same time, faced with unexpected external shocks (the crisis), these countries were not adequately prepared to absorb the negative effects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Heller, K. Kotliński, Finanse publiczne w krajach UE-15 a uczestnictwo w strefie euro, "Ekonomista" nr 2/2012, s. 227-241.
  2. http://www.appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do [dostęp 4.06. 2012].
  3. E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa 2002, s. 240, 247.
  4. A. Wojtyna, Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Warszawa 2000, s. 214.
  5. G. Tchorek, Teoretyczne podstawy integracji walutowej w: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, red. P. Kowalewski, G. Tchorek, J. Górski, Warszawa 2011, s. 50-52.
  6. Przegląd makroekonomiczny 2010 (Macro Economic Outlok 2010), Niederlandzkie Biuro Analiz Makroekonomicznych (CPB), http://www.haga.polemb.net/files/we/Przeglad makroekonomiczny CPB 2010.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-149X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu