BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyrek Magdalena (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Przestrzenny wymiar nierówności w zakresie konsumpcji
Spatial Dimension of Inequalities in a Sphere of Consumption
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 31, s. 128-145, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Poziom konsumpcji, Teoria konsumpcji, Struktura konsumpcji, Nierówności dochodowe
Consumption, Consumption level, Consumption theory, Structure of consumption, Income inequalities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu analizom poddaje się strukturę wydatków konsumpcyjnych polskich gospodarstw domowych funkcjonujących w odmiennych układach przestrzennych. Dokonuje się oceny różnic strukturalnych pomiędzy województwami w kontekście spójności terytorialnej zachowań konsumpcyjnych w latach stopniowego ujawniania się skutków globalnego kryzysu. Przeprowadzone badania pozwalają zweryfikować tezę o dominacji tendencji dywergencyjnych w okresie 2008-2011. Wśród głównych uwarunkowań występujących dysparytetów wskazuje się na aspekty dochodowo-zatrudnieniowe. Stąd też podkreśla się ujawnianie się współzależności w układzie: nierówności na rynku pracy - nierówności dochodowe - nierówności konsumpcyjne. Zjawiska narastających dysparytetów stanowią ponadto podstawę wniosków o niepowodzeniu dotychczasowej polityki spójności i polaryzacyjnym charakterze procesów rozwojowych. (abstrakt oryginalny)

The analysis of structure of consumption expenditures of Polish households functioning within different spatial areas was conducted in the study. There were estimated structural differences between voivodeships in the context of territorial cohesion of consumption behaviour in a period of gradual disclosure of effects of the global crisis. The research allowed to conclude about divergence processes in a period 2008-2011. Income and employment are pointed out among main determinants of the growing disparities. There are stressed relationships between: inequalities on a labour market - income inequalities - consumption inequalities. The growing disparities are also a base to conclude about unsuccessfull cohesion policy and polarized character of the growth processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bal I., 2012, Marginalizacja i wykluczenie społeczne jako bariera rozwoju regionalnego [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji, red. M.G. Woźniak, z. 28, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów.
 2. Bank Danych Lokalnych GUS, Rynek pracy/Bezrobocie/Stopa bezrobocia rejestrowanego, www.stat.gov.pl, dostęp: 22.11.2012.
 3. Bank Danych Lokalnych GUS, Rynek pracy/Aktywność ekonomiczna ludności (dane średnioroczne)/Współczynnik aktywności zawodowej, www.stat.gov.pl, dostęp: 22.11.2012.
 4. Bank Danych Lokalnych GUS, Rynek pracy/Aktywność ekonomiczna ludności (dane średnioroczne)/Struktura pracujących według sektorów ekonomicznych, www.stat. gov.pl, dostęp: 22.11.2012.
 5. Bank Danych Lokalnych GUS, Wynagrodzenia i świadczenia społeczne/Wynagrodzenia/ Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, www.stat.gov.pl, dostęp: 23.11.2012.
 6. Budżety gospodarstw domowych w 2011 r., 2012, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 7. Budżety gospodarstw domowych w 2010 r., 2011, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 8. Budżety gospodarstw domowych w 2009 r., 2010, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 9. Budżety gospodarstw domowych w 2008 r., 2009, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 10. Bywalec Cz., 2005, Metody pomiaru społecznej efektywności rozwoju gospodarczego, "Gospodarka Narodowa" nr 11-12.
 11. Cyrek M., 2012, Rozwój sektora usług a gospodarka oparta na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 12. Dąbrowska A., Radziukiewicz M., 2012, Wydatki na usługi w gospodarstwach domowych, "Wiadomości statystyczne" nr 10.
 13. Eurostat, baza danych, Mean and median income before social transfers (pensions included in social transfers) by age and sex (ilc_di13), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database, dostęp: 25.03.2013.
 14. Eurostat, baza danych, Overall structure of consumption expenditure by detailed COI- COP level (1 000) (hbs_str_t211), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database, dostęp: 25.03.2013.
 15. Horx M., 2002, Die acht Spharen der Zukunft, Signum, Wien-Munchen.
 16. Janoś-Kresło M., Słaby T., Złobyt w polskich gospodarstwach domowych. Aspekty teoretyczne i identyfikacja empiryczna [w:] Handel wewnętrzny. Perspektywy rozwoju marketingu, t. 2, red. S. Makarski, P. Cyrek, IBRKiK, Warszawa, wrzesień-październik.
 17. Kukuła K., 1996, Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.
 18. Kusińska A., 2012, Tendencje i zróżnicowania zachowań konsumentów na rynku [w:] Handel wewnętrzny. Perspektywy rozwoju marketingu, t. 2, red. S. Makarski, P. Cyrek, IBRKiK, Warszawa, wrzesień-październik.
 19. Piontek F., Piontek B., 2012, Zarządzanie rozwojem niszowym dla zapewnienia spójności społeczno-ekonomicznej [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, red. M.G. Woźniak, z. 24, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów.
 20. Rogoziński K., 2003, Cywilizacja usługowa - samorealizujące się niespełnienie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 21. Rudawska I. (red.), 2009, Usługi w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa.
 22. Szul E., 2012, Dekonsumpcja - moda czy sposób na kryzys [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, red. M.G. Woźniak, z. 24, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów.
 23. Ubóstwo w Polsce w 2011 r. (na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych), Notatka sygnalna, GUS, materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 2012 r.
 24. Woźniak M.G., 2008, Fundamentalne kwestie spójności społeczno-ekonomicznej w ujęciu holistycznym. Teoria i praktyka [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, z. 13, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów.
 25. Woźniak M.G., 2012, Spójność społeczno-ekonomiczna w kontekście tendencji do upowszechnienia się kryzysu finansów publicznych w Unii Europejskiej [w:] Nierówno¬ści społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno- ekonomicznej w czasach kryzysu, red. M.G. Woźniak, z. 25, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów.
 26. Woźniak M.G., Jabłoński Ł., 2012, Social Inequalities, Human Capital and Economic Growth in OECD Countries. Synthesis [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospo-darczy. Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji, red. M.G. Woźniak, z. 28, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu