BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zymonik Zofia, Fiałkowska Małgorzata
Tytuł
Integracja w zarządzaniu opieką zdrowotną - istota, systemy, zasady
Integration in Health Care Management - Essence, Systems, Principles
Źródło
Problemy Jakości, 2013, nr 7-8, s. 54-60, bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Zarządzanie zintegrowane, Integracja systemów
Health care, Integrated management, Systems integration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy skupiono się na integracyjnych aspektach w działaniach opieki zdrowotnej. W różnych krajach, mniej lub bardziej rozwiniętych, są stosowane różne koncepcje i modele systemów opieki zdrowotnej. W dobie globalizacji ta różnorodność jest postrzegana jako element niezrównoważonego rozwoju krajowych gospodarek. Poszukuje się więc na świecie uniwersalnego wzorca integrującego pozytywne aspekty stosowanych systemów opieki zdrowotnej. Na razie wyłaniają się kluczowe zasady, które mogą być pomocne w zarządzaniu opieką zdrowotną. (abstrakt oryginalny)

The paper presents integration aspects in actions of health care. Different concept and models of health systems are used in different, more or less developed countries. In globalization era this variety is considered as element of unbalanced development of national economies. Therefore one is looking for universal model integrating positive aspects of used health care systems. So far one can notice key principles which can helpful in health care management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bachman G., Hunt R, Health systems and the right to health: an assessment of 194 countries, "The Lancet" 2008, nr 372/9655.
 2. Bulard M., Systemy opieki zdrowotnej na świecie, "Le Monde diplomatique" - edycja polska 2010, www.monde-diplomatique.pl (data pobrania 15.06.2012 r.).
 3. Dobska M., Rogoziński K., Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, PWN, Warszawa 2008.
 4. Donabedian A., The definition of quality and approach to its assessment, Health Administration Press Ann Arbor, Michigan 1980.
 5. Donalson M., Yordy K., Lohr K., Vanselow N., Primary care: American's health in new era, National Academy Press, Washington DC 1996.
 6. Dziubińska-Michalewicz M., Sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia w Polsce, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, 2004, nr 1058.
 7. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga, S. Golinowska [red.], Raport Ministerstwa Zdrowia, Warszawa 2004.
 8. Gask L., Overt and covert barriers to the integration of primary and specialist mental health care, "Social Science and Medicine" 2005, nr 61.
 9. Grone O., Garcia-Barbero M., Integrated care: a position paper of the WHO European Office for integrated health services, "International Journal of Integrated Care" 2001, nr l (3).
 10. Kachniarz M., Zarządzanie komercyjną firmą medyczną, Perechuda K., Kowalewski M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 11. Kodner D., Ali together nów: A conceptual Exploration of Integrated Care, "Helthcare Quartely" 2009, nr 13.
 12. Kodner D., Spreeuwenberg C., Integrated Care: Meaning logic, applications and implications - a discussion paper, "International Journal of Integrated Care" 2002, nr 2 (3).
 13. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2007 roku, Nr 78, póz. 483 z późn. zm.).
 14. Leutz W., Five laws for integrating medical and social services: lessons from the United States and United Kingdom, "The Milbank Quarterly" 1999, nr 77 (1).
 15. Lewandowski R., Modele systemów opieki zdrowotnej na świecie, [w:] Zarządzanie w opiece zdrowotnej, nowe wyzwania, Kautsch M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 16. Lloyd J., Wait S., Integrated Care: a Guide for Policymakers, Alliance for Health and the Future, Londyn 2006.
 17. Lohr K., A strategy for quality assurance, "National Academy Press" 1990, nr 1.
 18. Malinowska E., Misiąg W, Finanse publiczne w Polsce, Lexis Nexis, Warszawa 2007.
 19. Owetweit J., Integrated care: Models and issues, The Nordic School of Public Health, Gothenburg 1998.
 20. Palmer R.H. i et., Striving for quality in health, Health Administration, Michigan Press Ann Arbor, Michigan 1991.
 21. Paszkowska M., Zarys finansowania systemu zdrowotnego w Polsce, "e-Finanse" 2006, nr 3.
 22. Sanecki M., Systemy zdrowia - Procesy transformacji - Przyczyny i cele zmian, [w:] Zdrowie Publiczne. Wybrane Zagadnienia. Tom I, Opolski J. [red.], Szkoła Zdrowia Publicznego CMKR Warszawa 2011.
 23. Strategia rozwoju ochrony zdrowia w Polsce na lata 2007-2013, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2005.
 24. Sustainable health financing, universal coverage and social health insurance, WHO, Genewa 2005, www.apps.who.int (data pobrania 15.06.2012 r.).
 25. Suther E., Oelke N.D, Adair C.E., Armitage G.D., Ten key principles for successful systems for integration, "Healthcare Quarterly" 2009, nr 13.
 26. Szczeklik A., Nieśmiertelność. Prometejski sen medycyny, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.
 27. The World Health Report 2008 - primary Health Care (Now More Then Ever), WHO, Genewa 2008, www.who.int (data pobrania 15.06.2012 r.).
 28. The world health report - Health systems finanscing: the path to universal coverage, WHO, Genewa 2010, www.who.int(data pobrania 15.06.2012 r.).
 29. The world health report - Health systems finanscing: the path to universal coverage, WHO, Genewa 2010, (www.who.int data pobrania 15.06.2012 r.).
 30. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 roku, Nr 14, póz. 89 z późn. zm.).
 31. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 210, póz. 2135 z późn. zm.).
 32. Walshe W, Smith J., Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Oficyna a Wolters Kluwer Business, przekład Raulinajtys M., Warszawa 2011.
 33. Witczak I., Ekonomika szpitala. Uwarunkowania, elementy, zasady, CeDeWu, Warszawa 2009.
 34. World Health Statistic 2010, WHO, Genewa 2010, (www.who.int data pobrania 15.06.2012 r.).
 35. Zarzeczna-Baran M., Ochrona zdrowia, http://bazaprogramow.zdrowiedlapomorzan.pl (data pobrania 08.12.2010).
 36. Zymonik Z., Kochański J., Aspekt etyczny i ekonomiczny w ochronie zdrowia, [w:] Zymonik J., Zymonik Z. [red.], Zarządzanie jakością w procesie integracji europejskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu