BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Luchter Bogusław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Wpływ rewitalizacji na przemiany użytkowania ziemi terenów poprzemysłowych : (na przykładzie Krakowa)
Influence of Urban Renewal on the Changes in Land Use of Post-industrial Areas : (Krakow Example)
Źródło
Świat Nieruchomości, 2012, nr 1(79), s. 46-51, fot., rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rewitalizacja urbanistyczna, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Likwidacja przedsiębiorstwa, Użytkowanie ziemi
Urban revitalization, Industrial enterprises, Closing down of business, Land use
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest ocena przemian użytkowania ziemi, w następstwie wdrażania zasad gospodarki rynkowej. Jako przykład wybrany został Kraków, miasto na terenie którego produkcja przemysłowa stanowiła w okresie centralnie sterowanej gospodarki socjalistycznej wiodącą funkcję gospodarczą, a tereny przemysłowe zajmowały największą powierzchnię wśród terenów zabudowanych. Dla szczegółowej analizy przyjęty został blok urbanistyczny (jednostka przestrzenna ograniczona z reguły siecią ulic, lub innymi wyraźnymi liniami rozgraniczającymi), usytuowany w odległości ponad 1 km od Rynku Głównego - na terenie 1 z 26 wyróżnionych w latach 80. XX wieku zespołów przemysłowo- składowych Krakowa.. Autor posłużył się materiałami uzyskanymi w następstwie przeprowadzonych samodzielnie badań tere-nowych, zarówno podczas realizacji pracy doktorskiej (1983 r.) jak i niniejszego artykułu (2011 г.). Pozwoliły one na prześledzenie procesu przemian w odstępstwie blisko 30 lat. W wyniku przeprowadzonych badań, stwierdzone zostały zasadnicze zmiany w strukturze użytkowania ziemi wybranego bloku urbanistycznego. W miejsce ekstensywnie użytkowanych terenów przemysłowych, czy kolejowych, pojawiły się w ostatnich latach użytki o charakterze usługowym jak: administracji, handlu, gastronomii, turystyki), czy mieszkaniowym o wysokim standardzie. Wzrosła znacząco powierzchnia terenów komunikacyjnych - głównie komunikacji samochodowej oraz pozarolniczych i pozaleśnych terenów zielonych. Tereny na obszarze których tego typu obiekty powstały zaczynają swoją funkcjonalnością i fizjonomią nawiązywać do teoretycznych modeli rejonów zaprezentowanych w dotychczasowych koncepcjach głoszących zasady zrównoważonego rozwoju, którego celem jest zachowanie ładu przestrzennego. (abstrakt oryginalny)

The purpose of his paper is to evaluate changes in land use in consequence of introducing rules of free market economy. Krakow was selected as object of research, because industrial production was main economic activity during socialist times and industrial land had highest share of developed land. The research concentrated on the urban block (spatial unit limited by streets or other clear distinction lines), located over 1 kilometer from Main Market - and one of 26 selected in 1980s industrial and warehouse areas of Krakow. Author used data collected by himself during site surveys: one in 1983 while preparing doctoral thesis and the second in 2011 for the purpose of this paper. The surveys allowed for analysis of land use changes in time span of 30 years. As the result of conducted research, fundamental changes in the structure of land use in selected urban block were observed. Extensively used industrial land was replaced by land used for services such as: administration, shopping, recreation or high standard residential developments. Communication areas gained on significance - mainly private transportation and also increased share of recreational green areas. The functionality of areas, where such changes and developments are observed, remind of theoretical models of sustainable urban areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Grocholska J. [1974], Czynniki wpływające na użytkowanie ziemi w Warszawie, KPZK PAN, Studia, t. 46. Kaczmarczyk L. [2011], Problemy rewitalizacji obiektów kulturowych dla celów turystycznych na przykładzie Kurozwęk w województwie świętokrzyskim, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, praca licencjacka, maszynopis.
  2. Kotewicz R. [1981], Z dziejów przemysłu Krakowa w latach 1918-1939, Biblioteka Krakowska, nr 122.
  3. Kraków : plan miasta [b. r. wyd.], Wyd. Kartograficzne Daunpol sp. z o.o., Warszawa.
  4. Luchter В. [1987], Kierunki przemian użytkowania ziemi w aglomeracji krakowskiej, Akademika Ekonomiczna w Krakowie, praca doktorska, maszynopis.
  5. Luchter В. [1995], Kierunki przemian użytkowania ziemi na terenach przemysłowo-składowych w latach 1983-1993 na przykładzie zespołu Płaszów-Prokocim w Krakowie, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 453, Kraków.
  6. Luchter В. [2010], Jednostki katastralne jako podstawa badań struktury użytkowania ziemi w mieście Krakowie, Zeszyty Naukowe UE w Krakowie, nr 821, Kraków.
  7. Purchla J. [1990], Jak powstał nowoczesny Kraków, wyd. 2, Wyd. Literackie, Kraków.
  8. Ziobrowski Z. [2009], Wstęp [w:] Rewitalizacja miast polskich, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 1.1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-8841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu