BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łepecki Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant)
Tytuł
Nadzór finansowy w Unii Europejskiej
Financial Supervision in the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (24), 2013, nr 97, s. 169-176, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Nadzór nad rynkiem finansowym, Ryzyko systemowe
Financial market supervision, Systemic risk
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Unia Europejska tworząc na swym obszarze jednolity rynek finansowy wzbudziła nowe ryzyka. Wynikały one między innymi z działalności na rynku finansowym, prowadzonej w sposób nieskrępowany na terenie całej UE (przejawiającej się przede wszystkim swobodą transferu płatności i kapitału). Kryzys, który miał miejsce w latach 2007-2009 obnażył wiele słabości i luk w nadzorze finansowym Unii Europejskiej. Pokazał, że ryzyka nie zostały w porę wykryte, a nadzór nie był skuteczny. Dlatego też, aby przeciwdziałać takim sytuacją w przyszłości, powstała nowa koncepcja/struktura europejskiego nadzoru finansowego. Zadaniem jej jest działanie w sposób skoordynowany i skuteczny, wykrywający w porę zagrożenia tak aby skutecznie na nie reagować. W artykule podjęto próbę przedstawienia znaczenia nadzoru finansowego w kontekście funkcjonowania Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The European Union in its area by creating a single financial market has raised new risks. They resulted, inter alia, of financial market activity, conducted in freely throughout the EU (which is manifested above all the freedom to transfer payments and capital). The crisis, which took place in 2007-2009 has exposed many weaknesses and vulnerabilities in the financial supervision of the European Union. He showed that the risks were not detected in time and supervision was not effective. Therefore, to prevent such situations in the future, a new concept / structure of the European financial supervision. Its task is to act in a coordinated and effective way to detect threats in time to respond effectively. This article attempts to present the importance of financial supervision in the context of the functioning of the European Union. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Banking Supervision at the Crossroads, red. T. Kuppens, H. Prast, S. Wesseling, E. Elgar Publishing, Cheltenham 2003.
  2. Decyzje Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. odpowiednio nr: 2009/78/WE (Dz.Urz. UE L 25, s. 23); 2009/79/WE (Dz.Urz. UE L 25, s. 28); 2009/77/WE (Dz. Urz. UE L 25, s. 18).
  3. Europejski System Nadzoru Finansowego, Podstawa prawna, Komisja Nadzoru Finansowego, htpp://www.knf.gov.pl/o_nas/wspolpraca_miedzynarodowa/unia/podst awa_prawna.
  4. Europejski System Nadzoru Finansowego, Komisja Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl.html.
  5. Fedorowicz M., Funkcje nowego europejskiego nadzoru finansowego ze szczególnym uwzględnieniem funkcji nadzorczych w sektorze bankowym, Kwartalnik Prawa Publicznego 2010, nr 4, s. 59-79.
  6. Grosse T.G., Kryzys euro w perspektywie 2012 roku, Instytut Sobieskiego 17 styczeń 2013 roku, www.sobieski.org.pl/kryzys-eurow- perspektywie-2012-roku.
  7. The high-level group on financial supervision in the UE, Brussel, 25 February 2009, htpp://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report _en.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu