BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
O nowy paradygmat rozwoju rolnictwa : (refleksje nad książką J.S. Zegara "Współczesne wyzwania rolnictwa")
A New Paradigm of Agricultural Development
Źródło
Ekonomista, 2013, nr 6, s. 831-841, bibliogr. 68 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój rolnictwa, Produktywność rolnictwa, Otoczenie rolnictwa, Rolnictwo zrównoważone
Rural development, Agriculture productivity, Agriculture environment, Sustainable agriculture
Abstrakt
Paradygmat rolnictwa zrównoważonego, który wpisuje się w nową ekonomię agrarną, dotyczy nie tyle zasad rachunku ekonomicznego, ile celu, zakresu i metody badawczej. W industrialnym modelu rozwoju było to maksymalizowanie nadwyżki ekonomicznej na potrzeby gospodarstw rolnych. Czynniki wytwórcze miały swoją cenę rynkową, pozostałe uznawane były za dobra wolne. W nowej ekonomii agrarnej występuje integralność celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, a w rachunku ekonomicznym musi być uwzględniony rachunek korzyści uzyskanych i utraconych. W rolnictwie zrównoważonym występuje on nie tylko w sensie ekonomicznym, lecz także społecznym i ekologicznym. Pojawia się potrzeba nowej równowagi, ale nie mogą jej tworzyć tylko efekty komercyjne rolnictwa. Liczy się także jakość żywności, sekwestracja węgla, ochrona wód i gleb, bioróżnorodność i temu podobne efekty. Warto też podkreślić za J.S. Zegarem, iż o ile korzyści ekonomiczne mają określonych, konkretnych adresatów, to niekorzyści dotyczą przede wszystkim wszystkich podatników, świata przyrody i przyszłych pokoleń (Zegar 2012). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agroecological Innovations: Increasing Food Production with Participatory Development, red. N. Uphoff, Earthscan Publications Ltd., London 2002.
 2. Altieri M.A., Agroecology: The Science of Sustainable Agrìculture, wyd. 2, Westview Press, Boulder 1995.
 3. Bywalec Cz., W pętli paradoksów, "Nowe Zycie Gospodarcze" 1995, nr 15.
 4. Chołaj H., Ekonomia polityczna globalizacji, Fundacja Innowacji i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2003.
 5. Cochran W.W., Farm Prices, Myth and Reality, University of Minnesota Press, Minneapolis 1958.
 6. Cochran W.W, The Development of Ameńcan Agńculture: An Historical Analysis, University of Minnesota Press, Minneapolis 1979.
 7. Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, C.H. Beck, Warszawa, 2002.
 8. Czyżewski A., Dochody rolnicze a procesy reprodukcji w gospodarce chłopskiej w okresie Polski Ludowej, "Ekonomista" 1986, nr 4-5.
 9. Czyżewski A., Grzelak A., Matuszczak A., Integracja versus globalizacja jako problem polityki rolnej, "Roczniki Naukowe SERiA", Warszawa-Poznań 2006.
 10. Czyżewski A., Potrzeba badań makroekonomicznych w gospodarce żywnościowej, "Roczniki Nauk Rolniczych" 2009, nr 2, seria G.
 11. Czyżewski A., Rolnictwo w procesie reprodukcji. Różne wizje dostosowań rynkowych, w: Kwestia agrarna w Polsce i na świecie, red. B. Klepacki, Wyd. SGGW, Warszawa 2005.
 12. Czyżewski B., Instytucjonalne uwarunkowania zrównoważonego podziału dochodów w rolnictwie indywidualnym w Polsce, w: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, red. J.S. Zegar, Program Wieloletni 2004-2009, Raport 174, IERiGŻ, Warszawa 2009.
 13. Czyżewski B., Kontrowersje wokół rent gruntowych: od ekonomii klasycznej do czasów współczesnych, "Ekonomista" 2010, nr 2.
 14. Czyżewski B., Mrówczyńska-Kamińska A., Przepływy międzygałęziowe i podział rent w sektorze rolno--żywnościowym w Polsce w latach 1995-2005, "Ekonomista" 2011, nr 2.
 15. Czyżewski B., Produktywność zasobów w rolnictwie w Polsce wobec paradygmatu zrównoważonego rozwoju, "Studia Ekonomiczne" 2012, nr LXXIII.
 16. Czyżewski B., Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce, PWE, Warszawa 2013.
 17. Daly H., Ecological Economics and Sustainable Development, Selected Essays of Herman Daly, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2007.
 18. Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii, red. A. Woś, F. Tomczak, PWRiL, Warszawa 1983.
 19. Ekonomia rozwoju, red. B. Fiedor, K. Kociszewski, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 20. Fiedor B., Antropologiczne podstawy koncepcji zrównoważonego rozwoju z perspektywy ekonomicznej od homo oeconomicus do homo sus tines, "Prace AE we Wrocławiu" nr 1131, Wrocław 2006.
 21. Globalizing Food: Agrarian Questions and Global Restructuring, red. D. Goodman, M.J. Watts, Routledge, London-New York 1997.
 22. Goraj L., Wpływ polityki rolnej na dochody polskich gospodarstw rolnych, Materiały z konferencji "Polska wizja WPR po 2013 r.", SGGW, Warszawa 2009.
 23. Hayami Y., Ruttan V.W., Agricultural Development: An International Perspective, The John Hopkins University, Press, Baltimore-London 1985.
 24. Just R.E., Antle J.M., Interactions Between Agricultural and Environmental Policies: A Conceptual Framework, "American Economic Review" 1990, nr 2.
 25. Kołodko G.W, Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju gospodarczego, "Dom Organizatora", Toruń 2007.
 26. Kośmicki E., Główne zagadnienia ekologizacji społeczeństwa i gospodarki, EkoPress, Białystok 2009.
 27. Krasowicz S., W Polsce powinno dominować rolnictwo zrównoważone, w: Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich, I Kongres Nauk Rolniczych, Puławy 2009.
 28. Łuczka-Bakuła W, Rynek żywności ekologicznej. Wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju, PWE, Warszawa 2007.
 29. Makroekonomiczne problemy agrobiznesu w Polsce w okresie przedakcesyjnym, red. A. Czyżewski, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań, 2003, z. nr 30.
 30. Malkina-Pykh I.G., Pykh Y.A., Sustainable Food and Agriculture, WIT Press, Southampton-Boston 2003.
 31. Multifunctional Agriculture. A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development, red. G. van Heylenbroeck, G. Durando, Ashgate, Hampshire-Burlington 2003.
 32. Poskrobko B., Poskrobko T, Skiba K., Ochrona biosfery, PWE, Warszawa 2007.
 33. Rogali H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wyd. Zysk i Spółka, Poznań 2010.
 34. Runowski H., Kierunki rozwoju przedsiębiorstw rolnych w Polsce, "Postępy Nauk Rolniczych" 2004, nr 3.
 35. Samuelson P.A., Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure, "Review of Economics and Statistics" 1955, nr 11(37).
 36. Samuelson P.A., The Pure Theory of Public Expenditure, "Review of Economics and Statistics" 1954, nr 11(35).
 37. Schultz T.W., Economic Growth and Agriculture, MacGrow-Hill, New York 1968.
 38. Schultz T.W., Transforming Traditional Agriculture, Yale Univ. Press, New Haven 1964.
 39. Solow R.M., The Economics of Resources or the Resources of Economics, "American Economic Review" 1974, vol.40.
 40. Sustainable Agroecosystem Management: Integrating, Ecology, Economics and Society, red. P.J. Bohlen, G. House, CRC Press, Taylor and Francis Group, Advances in Agroecology Series, Boca Raton 2009.
 41. Sustaining Agriculture and the Rural Environment, red. F. Brouwer, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2004.
 42. Swinton S.M., Lupi F., Robertson P., Landis D.A., Ecosystem Services from Agriculture: Looking Beyond the Usual Suspects, "American Journal of Agricultural Economics" 2006, nr 88(5).
 43. Szymański W, Czy globalizacja musi być irracjonalna, SGH, Warszawa 2007.
 44. Szymański W, Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji, Difin, Warszawa 2004.
 45. The Conversion to Sustainable Agriculture Principles, Processes and Practices, red. S.R. Gliessman, M. Rosemeyer, CRL Press, Boca Raton, London-New York 2010.
 46. Thirtle C, Lin L., Holding J., Jenkins L., Piesse L, Explaining the Decline in UK Agricultural Productivity Growth, "Journal of Agricultural Economics" 2004, nr 2.
 47. Tietenberg T, Environmental Naturai Resource Economics, Pearson Education, Inc., New York-London i in. 2006.
 48. Toczyński T, Wrzeszcz W, Zegar J.S., Zrównoważenie polskiego rolnictwa w świetle danych statystyki publicznej, w: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, red. J.S. Zegar, IERiGŻ PIB, Warszawa 2009.
 49. Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. Ujęcie makro- i mikroekonomiczne, red. A. Czyżewski, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 50. Valdés A., Foster W, Reflections on the Role of Agrìculture in Pro-Poor Growth, w: The Future of Small Farms, Proceedings of a Research Workshop, Wye 2005.
 51. Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, red. J. Wilkin, IRWiR PAN, Warszawa 2010.
 52. Wilkin J., Jaki kapitalizm, jaka Polska, PWN, Warszawa 1995.
 53. Wilkin J., Współczesna kwestia agrarna, PWN, Warszawa 1986.
 54. Wojtyna A., Współczesna ekonomia - kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu, "Ekonomista" 2008, nr 1.
 55. Woś A., Alternatywne strategie w rozwoju gospodarki żywnościowej, IERiGŻ, Warszawa 1988.
 56. Woś A., Cele ekonomiczne i ekologiczne w strategii rozwoju rolnictwa, "Wieś i Rolnictwo" 1996, nr 1.
 57. Woś A., Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych, PWN, Warszawa 1995.
 58. Woś A., Rozwój i postęp w rolnictwie polskim, PWRiL, Warszawa 1987.
 59. Woś A., Tworzenie i podział dochodów rolniczych. Dochody transferowe, IERiGŻ, Warszawa 2000.
 60. Woś A., W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa 2004.
 61. Woś A., Zegar J.S., Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa 2002.
 62. Woś A., Zegar J.S., Rolnictwo społecznie zrównoważone - w poszukiwaniu nowego modelu dla Polski, "Wieś i Rolnictwo" 2004, nr 3.
 63. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok, 2005.
 64. Zegar J.S., Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej, IERiGŻ, Warszawa 2008.
 65. Zegar J.S., Dochody w strategii rozwoju rolnictwa (na progu integracji europejskiej), IERiGŻ, Warszawa 2004.
 66. Zegar J.S., Ekonomia wobec kwestii agrarnej, "Ekonomista" 2010, nr 6.
 67. Zegar J.S., Przesłanki nowej ekonomiki rolnictwa, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2007, nr 4.
 68. Zegar J.S., Współczesne wyzwania rolnictwa, PWN, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu