BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrzypek Adam (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Uwarunkowania i konsekwencje jakości wiedzy organizacyjnej
Determinants and Consequences of Quality of Organizational Knowledge
Źródło
Problemy Jakości, 2013, nr 10, s. 2-7, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza w organizacji, Wiedza, Doskonalenie organizacji, Doskonalenie zarządzania
Knowledge in organization, Knowledge, Organisation improving, Management development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wśród czynników wpływających na sukces organizacji funkcjonującej w zmiennym otoczeniu należy wskazać na jakość wiedzy organizacyjnej. Wiedza ta jest podstawowym warunkiem trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego i osiągania wymiernych wyników ekonomicznych. Wiedza organizacyjna jako kluczowy zasób strategiczny obejmuje zasoby zorientowane na ludzi, zasoby własności intelektualnej, zasoby infrastruktury i zasoby rynkowe. Wiedza jest ujęta w systemy organizacyjne, procesy, wyroby, przepisy oraz kulturę organizacyjną. W artykule wskazano czynniki wpływające na jakość wiedzy, pokazano wybrane definicje wiedzy organizacyjnej. Wskazano, że wpływa ona na doskonalenie każdej organizacji. Wskazano także, że jest ona odzwierciedlona poprzez możliwość skutecznej adaptacji do zmian otoczenia oraz efektywność sposobów wykorzystywania zmian do kreowania rozwoju oraz przez twórczą "mobilizację" wiedzy. Wskazane elementy wiedzy wpływają na aktywność organizacji. Wykorzystanie wiedzy organizacyjnej w procesie doskonalenia zarządzania prowadzi do wzrostu wartości, skuteczności, efektywności i konkurencyjności organizacji. Umiejętne zarządzanie wiedzą i kompleksowo rozumianą jakością świadczy o zmierzaniu do dojrzałości organizacyjnej. (abstrakt oryginalny)

Among the factors contributing to the success of organizations functioning in variable environment one should point to the quality of organizational knowledge. This knowledge is a prerequisite for sustainable socio-economic development and for achievement of notable economic results. Organizational knowledge is a key strategic resource. It includes people-oriented resources, intellectual resources, infrastructure and market resources. Knowledge is present in the organizational systems, processes, products, rules and organizational culture. The article indicates the factors affecting the quality of knowledge and presents selected definitions of organizational knowledge. It is commonly recognized that knowledge affects the improvement of any organization. Organizational knowledge is reflected in successful adaptation of organization to the changing environment and the effectiveness of utilization of opportunities in the changing environment towards the creation of organizational development through the creative "mobilization" of knowledge. The above elements of knowledge determine organization's activity. The use of organizational knowledge in the process of management improvement leads to the increase in value, effectiveness, efficiency and competitiveness of the organization. Skilful knowledge management and quality management is the path to organizational maturity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amit R., Schoemaker R.J.H., The competitive dynamics of capabilities. Developing strategic assets for multiple features [w:] G.S. Day, PJ. Reibstein, R.E. Gunther (red) Whorton on dynamic competitive strategy. John Wiley&Sons INC, New York 1997, s. 372-376 za: J. Stankiewicz(red) Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa. TNOiK Toruń 2006.
 2. Barney J., Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management, 1991, vol 17, no 1.
 3. Choo Ch. W., Bontis N., The strategic management of intellectual capital and organizational knowledge, Oxford University Press, 2002.
 4. Evans Ch., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.
 5. Flazlagić A., Systematyka pojęć związanych z zarządzaniem wiedzą. Problemy jakości. 2005, nr 3.
 6. Handy Ch., Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
 7. Holsapple C.W., Whinston A.B., Decision support systems, Minneapolis, MN:West Publishing Co. 1996.
 8. Klug J., Stein W., Licht T., Knowledge unplugget, The McKisey&Company global survey on knowledge management, MCkinsey&Company, 2001.
 9. Koguł B., Zander H., Knowledge of the firm combinative capabilities and the replication of technology (w:) Resources, Firms and strategies resources firms and strategies a reader in the resources - Based perspective ed N. Y. Foss, Oxford University Press, Oxford 1997.
 10. Koźmiński A., Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN Warszawa 2005.
 11. Nonaka L, Takeuchi W., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 12. Nosal Cz., Psychologia decyzji kadrowych, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 13. Senge P.M., Piąta dyscyplina, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 14. Skrzypek A., Czynniki sukcesu firmy, przyszłości w warunkach globalizacji (w:) Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa Future, UMCS Lublin 2002.
 15. Skrzypek E., Jakość i efektywność, UMCS Lublin 2002.
 16. Stankiewicz M.J. (red) Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw. Wyd. Dom Organizatora, Toruń, 2006.
 17. Walczak W., Wiedza w procesach zarządzania, Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie, SGH Warszawa 2009, nr 2(11).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu