BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojsznis Barbara (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Ocena realizacji zadań własnych przez władze samorządowe na przykładzie miasta Białystok
Evaluation of Tasks of Local Authorities on the Example of the City of Białystok
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 31, s. 167-176, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rola państwa w gospodarce, Dochody gospodarstw domowych, Polityka finansowa państwa, Polityka podatkowa, Budżet państwa, Interwencjonizm państwa
States' role in economy, Household income, State financial policy, Tax policy, State budget, Government intervention
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Białystok
Bialystok
Abstrakt
Ustawa o samorządzie gminnym wytyczyła zadania, jakie ustawodawca postawił przed samorządem lokalnym. Poprawnie funkcjonująca gmina powinna rozpoznać potrzeby społeczności lokalnej i swoimi poczynaniami przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców. W artykule przeanalizowano dochody i wydatki gminy Białystok. Zwrócono uwagę na strukturę dochodów własnych i sposób ich wydatkowania. Autorka odniosła się do poziomu zadłużenia Białegostoku oraz prognoz w zakresie ograniczania deficytu miasta. (abstrakt oryginalny)

Local Government Act that the legislature has set the tasks before the local government. Properly functioning municipality should identify the needs of the local community and the actions of their contribution to improving the quality of life. The article analyzes the revenue and expenditure of the municipality Bialystok. Drews attention to the structure of self income and how they are spent. The author referred to the level of debt in Bialystok and forecasts of deficit reduction. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojna-Duch E., 2010, Podstawy finansów publicznych i prawo finansowe, LexisNexis Polska, Warszawa.
 2. Dolnicki B., 2009, Samorząd terytorialny, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 3. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., DzU z 1997 r. nr 78.
 4. Niewiadomski Z., 2007, Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa.
 5. Owsiak S., 2006, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 6. Owsiak S. (red.), 2011, Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, PWE, Warszawa.
 7. Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Białystok za lata 2009-2011.
 8. Rocznik statystyczny województwa podlaskiego, Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok 2011.
 9. Typek M., Kallas P. (red.), 2012, Zbiór przepisów z finansów publicznych, C.H. Beck, Warszawa.
 10. Uchwała nr XX/191/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok.
 11. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dn. 13.11.2003 r., DzU z 2003 r. nr 203.
 12. Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca 1990 r., DzU z 1990 r. nr 16, poz. 95 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu