BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Herman Sergiusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Modyfikacja koncepcji fundamentalnego portfela papierów wartościowych na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie
The Modification of Fundamental Portfolio Concept Based on Example of Joint-Stock Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 242, s. 97-108, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Instrumenty finansowe, Portfel papierów wartościowych
Stock market, Financial instruments, Portfolio securities
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Inwestor lokujący swoje środki na giełdzie papierów wartościowych stoi przed bardzo trudnym problemem wyboru odpowiedniego portfela walorów. Zgodnie z klasyczną koncepcją budowania portfela papierów wartościowych, zasadniczymi kryteriami wyboru powinny być oczekiwana stopa zwrotu oraz ryzyko przyszłej inwestycji. Alternatywnym podejściem jest koncepcja fundamentalnego portfela, zaproponowana przez W. Tarczyńskiego. Skład tak skonstruowanego portfela zależy przede wszystkim od wartości wskaźników finansowych oraz nadanych im wag, decydujących o ich istotności. Celem artykułu jest zaprezentowanie propozycji nowej metody ustalania systemu wag opartych na historycznych stopach zwrotu osiąganych przez badane spółki. W artykule przedstawiono również metodę pomiaru ryzyka fundamentalnego portfela, uwzględniającą powiązanie stóp zwrotu z walorów wchodzących w jego skład. (abstrakt oryginalny)

An investor who invests his funds on a stock exchange faces a very difficult choice of appropriate values. According to the classical concept of creating portfolio of securities, the main criterion of selection should be: expected rate of return and risk of future investment. An optional approach may be the concept of fundamental portfolio, suggested by W. Tarczyński. Composition of the portfolio constructed in this way depends on values of financial ratios and importance given to them, deciding about their level of relevance. The purpose of this article is to present a proposal of the new method in establishing the system of weights, based on historical rates of return gained by the studied companies. The article also presents the method of measuring the risk of fundamental portfolio, taking into consideration the connection of the rates of return and the values it is composed of. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Elton, EJ., Gruber, M.J., 1998, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa.
  2. Jurek, W., 2004, Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  3. Markowitz, H.M., 1952, Portfolio Selection, Journal of Finance, vol. 7, no. 1.
  4. Tarczyński, W, 1995, O pewnym sposobie wyznaczania składu portfela papierów wartościowych, Przegląd Statystyczny, nr 1.
  5. Tarczyński, W., 1996, Analiza portfelowa na giełdzie papierów wartościowych, PWE, Szczecin.
  6. Tarczyński, W., 2002, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa.
  7. Tarczyński, W., Łuniewska, M., 2004, Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu