BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sanetra-Półgrabi Sabina (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Instytucje ekonomii społecznej w warunkach kryzysu gospodarczego : (na przykładzie podmiotów w województwie śląskim)
Social Economy Institutions in the Conditions of an Economic Crisis : (on the Example of the Silesia Region)
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2013, vol. 9, s. 123-135, tab., bibliogr. 32 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego
Słowa kluczowe
Spółdzielnie socjalne, Kryzys gospodarczy, Ekonomia społeczna, Organizacje pozarządowe
Social cooperatives, Economic crisis, Social economy, Non-governmental organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
W społecznościach lokalnych coraz częściej poszukuje się aktywnych i skutecznych sposobów wspierania zatrudniania osób wykluczonych. Obok instrumentów prawnych i finansowych ważne są też instytucje ekonomii społecznej. Okazuje się, że miasta, które mają tego typu instytucje, osiągają dużo lepsze wyniki gospodarcze, są atrakcyjniejsze dla inwestorów i cechują się mniejszym bezrobociem, niż miasta, które ich nie mają. Niniejszy tekst przedstawia znaczenie instytucji ekonomii społecznej w województwie śląskim. Analiza wykazała, że w regionie funkcjonuje 41 takich podmiotów, zwłaszcza spółdzielni socjalnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, fundacji rozwoju przedsiębiorczości, przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych czy centrów aktywności społecznej. W artykule skupiono się na działalności wybranych instytucji, ukazano ich rolę w regionie, specyfikę funkcjonowania, główne osiągnięcia. Punktem wyjścia stało się zdefiniowanie podstawowych pojęć związanych w sposób bezpośredni z ekonomią społeczną, a także odniesienie się do roli tego sektora i znaczenia klimatu organizacyjnego oraz instytucjonalnego, korzystnego dla prawidłowego funkcjonowania tych podmiotów. (abstrakt oryginalny)

Local communities are increasingly searching for active and effective ways to promote the employment of the excluded. Social economy institutions play an important part in that process, together with legal and financial institutions. It appears that cities, where social institutions are present, produce better economic results, are more attractive to investors, and have a lower unemployment rate. The following text presents the importance of these institutions in Silesia. The analysis indicates that there exist 41 such entities in the region, mostly social cooperatives, mutual insurance companies, enterprise development foundations, social enterprises, nongovernmental organizations and social activity centres. The article is focused on activities of selected institutions, their importance to the region, a specific character of functioning and main achievements. Definitions of basic concepts, connected directly with social economy, serve as a starting point. The article also discusses the importance of this sector, and the significance of organizations and institutions favourable to the proper functioning of the citizens. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Campion, M. (2012). Rola samorządu we wspieraniu lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.
 2. Czemiel-Grzybowska, W. (2012). Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym w procesie konwergencji. Warszawa.
 3. Dorocki, S. (2011). Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur regionalnych Francji, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 67-86.
 4. Filipiak, B., Ruszała, J. (2009). Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
 5. Frączek, M., Pokora, M. (red.), Ekonomia społeczna w Małopolsce - w stronę przedsiębiorczości społecznej. Kraków, 13-29.
 6. Gagacka, M. (2009). Nierówności społeczne jako wyzwanie dla ekonomii społecznej. W: K. Głąbicka, M. Gagacka (red.), Współczesne wyzwania dla lokalnej polityki społecznej. Radom: PTPS i Politechnika Radomska, 458-467.
 7. Gagacka, M., Głąbicka, K. (2011). Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym, Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.
 8. Głąbicka, K. (2011). Rola ekonomii społecznej integracji i aktywizacji zawodowej grup defaworyzowanych na rynku pracy. W: R.C. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.), Integracja społeczna przez pracę. Aspekty makroekonomiczne. Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna; Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 338-264.
 9. Guz, H., Handzlik, A. (2012). Działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Małopolsce. W: M. Frączek, M. Pokora (red.), Ekonomia społeczna w Małopolsce - w stronę przedsiębiorczości społecznej. Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 13-29.
 10. Gwosdz, K., Sobala-Gwosdz, A. (2010). Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie śląskim oraz sposoby pobudzenia ich rozwoju. W: A. Sobala-Gwosdz (red.), Badanie trendów rozwojowych w województwie śląskim poprzez wyznaczenie ośrodków wzrostu i obszarów stagnacji. Bielsko-Biała: Strada Consultung Piotr Kurowski, 137-158.
 11. Kietlińska, K. (2010). Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim, Warszawa: Difin.
 12. Kogut-Jaworska, M. (2008). Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, Warszawa, CeDeWu.pl.
 13. Miżejewski, C. (2010). Polityka rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim, Poznań: Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych.
 14. Moroń, D. (2009). Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych jako sposób realizacji zadań lokalnej polityki społecznej. W: K. Głąbicka, M. Gagacka (red.), Współczesne wyzwania dla lokalnej polityki społecznej. Radom: PTPS i Politechnika Radomska, 418-421.
 15. Moroń, D. (2012). Organizacje pozarządowe - fundament społeczeństwa obywatelskiego, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 16. Narski, Z. (2012). Ekonomia społeczna, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 17. Piotrowski, M. (2009). Spółdzielnia socjalna jako instrument lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. W: K. Głąbicka, M. Gagacka (red.), Współczesne wyzwania dla lokalnej polityki społecznej. Radom: PTPS i Politechnika Radomska, 469-480.
 18. Sobolewski, A. i inni. (2009). Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej gmin i powiatów, Szczecin: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość.
 19. Surdej, A. (2008). Gospodarka - wspólnota - solidarność, Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 204-213.
 20. Waszkiewicz, M., Podławiak, G. (2010). Ekonomia społeczna - popularne pojęcie. W: A. Waszkiewicz i inni (red.), Ekonomia społeczna kluczem do rozwoju regionu. Koszalin: Wojewódzki Urząd Pracy, 6-11.
 21. Zioło, Z. (2011). Wpływ światowego kryzysu na tempo wzrostu gospodarki i światowych korporacji, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 9-32.
 22. http://bycrazem.com/
 23. www.chsd.pl/
 24. www.ekonomiaspoleczna.pl
 25. www.funduszeeuropejskie.gov.pl/poradnikbeneficjenta/pokl/strony/7.2.2-wsparcie-ekonomii-spolecznej.aspx
 26. www.gaudete.katowice.opoka.org.pl
 27. www.gcop.gliwice.pl
 28. www.inkubatory.slask.pl
 29. www.kces.pl
 30. www.ropskatowice.pl/content/konferencja-pt-perspektywy-rozwoju-sektora-ekonomii-spolecznej-w-wojewodztwie-slaskim
 31. www.swr.pl
 32. www.teatrgrodzki.pl/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu