BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lyfarʹ Vladislava V. (Zaporožskij Nacionalʹnyj Tehničeskij Universitet, Ukraina)
Tytuł
Problemy i perspektivy ispolʹzovaniâ tranzitnogo potenciala meždunarodnyh transportnyh koridorov Ukrainy
Problemy i perspektywy wykorzystania potencjału tranzytowego międzynarodowych korytarzy transportowych na Ukrainie
Problems and Perspectives of Transit Potential Usage of the International Transport Corridors in Ukraine
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 31, s. 268-279, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Korytarz transportowy, Tranzyt, Transport międzynarodowy, Infrastruktura transportu
Transport coridor, Transit, International transport, Transport infrastructure
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
W opracowaniu analizie poddano stan technologiczny międzynarodowych korytarzy transportowych i rozmiary przewozów przez terytorium Ukrainy. Przedstawione charakterystyki międzynarodowych korytarzy transportowych dotyczą ośmiu korytarzy, które przechodzą przez terytorium Ukrainy. W artykule wyeksponowano problemy wykorzystania potencjału tranzytowego międzynarodowych korytarzy transportowych Ukrainy. Jednocześnie rozważaniom poddano perspektywy wykorzystania potencjału tranzytowego międzynarodowych korytarzy transportowych pod kątem rozwoju infrastruktury logistycznej oraz kreacji centrów transportowo-logistycznych. (abstrakt oryginalny)

In this article the technological state of international transport corridors and the freight volumes by the territory of Ukraine are analyzed. A presented characteristic of international transport corridors describes eight corridors, which pass through the territory of Ukraine. The article exposes the problems of transit potential usage of the international transport corridors of Ukraine. At the same time the perspectives of transit potential usage of the international transport corridors for account of logistical infrastructure development and creation of transport-logistical centers are considered. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Бакаєв О.О., Міжнародні транспортні коридори - особливий пріоритет України на шляху інтеграції в Європу / О.О. Бакаєв, С.Г. Пирожков, В.Л. Ревенко // Стратегічна панорама. - К., 1999. - №3-4. - С.17-44.
 2. Пирожков С., Проблеми реалізації транзитного потенціалу України у контексті розширення ЄС і формування ЄЕП / С. Пирожков, Д. Прейгер, І. Малярчук // Економіка України. - 2005. - № 3. - С. 4-19.
 3. Кутах Ю., Транзитні зв'язки України і міжнародні транспортні коридори / Ю.Кутах // Економіст. - 2002. - №1. - С.50-57.
 4. Шеремет М.Я., Україна в системі міжнародних транспортних коридорів / М.Я. Шеремет // Регіональна економіка. - 2008. - №1. - С. 219-225.
 5. Годя І.М., Проблеми розвитку міжнародної транспортної інфраструктури Закар-патської області / І.М. Годя // Регіональна економіка. - 2009. - №3. - С.67-73.
 6. Кухарчик В.Г., Напрямки трансформації транспортно-технологічних систем Чорноморського регіону/ В.Г.Кухарчик// Економічні інновації. - Вип. 40.- 2010. - С. 207-218.
 7. Блудова Т.В., Глобалізація транспортної системи та поняття "транзитний потен-ціал країни" / Т.В. Блудова // Економіка України. - 2006. - № 10. - С. 73-78.
 8. Fedan R., Infrastruktura transportowa i graniczna - warunkiem efektywnej wspołpracy transgranicznej [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.univ.rzeszow.pl/ file/6561/26-Fedan.pdf.
 9. Rościszewski M., Wschodnia granica Polski granicą wschodnią europejskich procesow integracyjnych [w:] Strategia rozwoju pogranicza wschodniego Polski/ red. M. Rościszewski, Studia Regionalne, Wydawnictwo WSE, Białystok, 2000, №2.
 10. Szwankowska B., Zmiany w lądowo-morskich łańcuchach transportowych w rejonie basenu Morza Bałtyckiego/ B. Szwankowska, S. Szwankowski// Porty morskie Gdansk I Gdynia w korytarzu VI tina [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.portalmorski.pl/referaty/2004/19.pdf.
 11. Грузан А.В., Коридор ТРАСЕКА: проблемы и перспективы участия Украины/ А.В. Грузан // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудни-чества и ГУАМ: [сб. научн. трудов]. - Одесса-Донецк: ДонНУ. - 2008. - t. 2. - С.733-739.
 12. Офіційний сайт Міністерства інфраструктури України. Мережа міжнародних транспортних коридорів на території України. - [Електронний ресурс]. - Ре-жим доступу: http://www.mtu.gov.ua/uk/show/transports.html.
 13. Сайт Всемирной торговой организации [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http//stat.wto.org/statisticalProgram/WSDBViewData_aspx?Language=E.
 14. Транзитні перевезення вантажів [Електронний ресурс] / Державний комітетстатистики України. - Режим доступу: http: // www.ukrstat.gov.ua.
 15. Указ Президента № 616/2002 від 04.07.2002 "Про приєднання України до Міжнародної конвенції про узгодження умов проведення контролю вантажів на кордонах" (від 21.10.1982) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_267.
 16. Закон України №57-V від 01.08.2006 "Про приєднання України до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів" (від 19.05.1956) / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - №39. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=995_234.
 17. Закон України "Про приватно-державне партнерство" вiд 01.07.2010 № 2404-VI/ Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - №40. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
 18. Закон України "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг" вiд 14.12.1999 № 1286-XIV / Верховна Рада України // Офіційний вісник України: [зб. нормативно-правових актів]. - К.: Держреєстр. - 1999.
 19. Про внесення змін до Закону України "Про концесії на будівництво та експлуата-цію автомобільних доріг" вiд 15.01.2009 № 891-VI // Офіційний вісник України: [зб. нормативно-правових актів]. - К.: Держреєстр. - 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
rus
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu