BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilk Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Bartniczak Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Bal-Domańska Beata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ocena realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w województwach w zakresie włączenia społecznego
Assessment of Implementing Sustainable Development Concept in Regions (NUTS 2) Regarding Social Inclusion
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 2 (40), s. 48-61, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Porządkowanie liniowe
Sustainable development, Linear ordering
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena sytuacji województw oraz ich postępów na drodze do rozwoju zrównoważonego w zakresie włączenia społecznego. Badaniem objęto okres po akcesji Polski w struktury Unii Europejskiej (2004-2011). Ocenę zachodzących tendencji umożliwiło wykorzystanie analizy wskaźnikowej oraz miernika syntetycznego. Analizę taksonomiczną prowadzono dla lat 2006 i 2011. W konstrukcji miernika zastosowano metody porządkowania liniowego i podejście uwzględniające wspólny wzorzec rozwoju. Obserwowane tendencje można uznać za pozytywne. Wszystkie województwa przesunęły się w kierunku wzorca, chociaż tempo zachodzących zmian było zróżnicowane. Jednocześnie zmniejszeniu ulegają dysproporcje terytorialne. Mimo dokonanego postępu, sytuacja w kraju nadal wymaga poprawy. Wśród największych wyzwań, z którymi borykają się polskie województwa, można wskazać duże dysproporcje dochodowe, problem bezrobocia długotrwałego, wysoki odsetek ludności zagrożonej ubóstwem oraz słabą pozycję osób niepełnosprawnych na rynku pracy.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to assess the situation of Polish regions (NUTS 2) and their progress in sustainable development regarding social inclusion. The study covers the period after Poland's accession to the European Union (2004-2011). The implementation of ratio analysis and synthetic measure facilitated an evaluation of occurring tendencies. Taxonomic analysis was performed for the years 2006 and 2011. Linear arrangement methods and a common development pattern were applied in constructing the measure. The observed tendencies may be assessed as positive. All regions made progress towards the pattern even though the rate of occurring transformations was diversified. At the same time territorial disparities became smaller. Despite the recorded progress the situation in the country still requires to be improved. Among the most significant challenges encountered by Polish regions there are extensive income distribution inequalities, long-term unemployment, high percentage of population threatened with poverty and low participation of the disabled in the labour market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bal-Domańska B., Wilk J., Gospodarcze aspekty zrównoważonego rozwoju województw - wielowymiarowa analiza porównawcza, "Przegląd Statystyczny" 2011, nr 3-4, tom 58.
 2. Borys T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa- -Białystok 2005.
 3. Borys T. (red.), Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Jelenia Góra-Białystok 2006.
 4. Deklaracja w sprawie środowiska i rozwoju, ONZ, Rio de Janeiro 1992.
 5. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
 6. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, nr 4.
 7. Jaworska R., Analiza zrównoważonego rozwoju województwa łódzkiego na tle Polski, [w:] M. Jewczak, A. Żółtaszek (red.), Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 8. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
 9. Review of the EU Sustainable Development Strategy (EU SDS) - Renewed Strategy, Rada Unii Europej- skiej, Bruksela 2006.
 10. Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 11. Strahl D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 12. Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu