BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilk Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Pietrzak Michał Bernard (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Analiza migracji wewnętrznych w kontekście aspektów społeczno-gospodarczych - podejście dwuetapowe
Analysis of Internal Migrations in the Context of Socio-Economic Aspects - Two-Step Approach
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 2 (40), s. 62-73, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Migracja, Mierniki taksonomiczne
Migration, Taxonomic indicators
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest propozycja podejścia w badaniu zależności między aspektami społeczno-gospodarczymi a zjawiskiem migracji oraz jego zastosowanie w analizie migracji wewnętrznych w Polsce w latach 2004-2011. Obejmuje ono konstrukcję modelu grawitacji z wykorzystaniem miernika taksonomicznego. Umożliwia określenie poziomu istotności, siły i kierunku oddziaływania aspektów społeczno-gospodarczych na ruch migracyjny. Ludność województw o wyższym poziomie rozwoju regionalnego jest bardziej mobilna terytorialnie. Słaba sytuacja regionu stanowi czynnik hamujący ruch migracyjny. Najważniejszym czynnikiem przyciągającym ludność jest sytuacja regionalnego rynku pracy, najmniej istotnym - warunki bytowania. Największy przepływ odbywa się między regionami sąsiadującymi. W okresie prosperity krajowe przepływy mają charakter rozproszony i jednokierunkowy. W okresie kryzysu ulegają one stabilizacji i zacieśnia się grupa województw docelowych.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present a proposal of two-stage approach for determining dependencies between socio-economic aspects and migration phenomena and also to make an attempt to apply it in the analysis of internal migrations in Poland in 2004-2011. A construction of econometric gravity model using taxonomical measure has been presented. Significance, intensity and impact direction of selected socio-economic aspects on domestic migration flows have also been identified. Inhabitants of economically better developed voivodeships are much more mobile territorially; a poor situation of a region is an impeding factor of migratory movement. Regional labour market situation constitutes a deciding reason of population inflow, while a standard of living plays a negligible role. Migration scope is relatively slight in Poland, significant population flows take place between neighbouring regions. Economic cycle affects an intensity of domestic population flows. During the period of prosperity the flows seem to be more dispersed and one-way in their nature, while in the period of economic crisis they stabilize and a group of destination regions is getting narrowed down. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bal-Domańska B., Wilk J., Gospodarcze aspekty zrównoważonego rozwoju województw - wielowymiarowa analiza porównawcza, "Przegląd Statystyczny" 2011, nr 3-4, tom 58, s. 300-322.
 2. Croissant Y., Millo G., Panel data econometrics in R: the plm package, "Journal of Statistical Software" 2008, no. 27(2).
 3. Dziemianowicz W., Łukomska J., Górska A., Pawluczuk M., Trendy rozwojowe regionów, GEOPROFIT, Warszawa 2009.
 4. Ghatak S., Mulhern A., Watson J., Inter-regional migration in transition economies. The case of Poland, "Review of Development Economics", 2008, 12(1), Oxford, s. 209-222.
 5. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, no. 4, s. 307-324.
 6. Hellwig Z., Siedlecka U., Siedlecki J., Taksonometryczne modele zmian struktury gospodarczej Polski, IRiSS, Warszawa 1995.
 7. Iglicka K., Olszewska O., Stachurski A., Żurawska J., Dylematy polityki migracyjnej Polski, seria "Prace Migracyjne" 2005, 58, Instytut Studiów Społecznych UW.
 8. Kupiszewski M., Durham H., Rees P., Internal Migration and Regional Population Dynamics in Europe: Poland Case Study, [w:] P. Rees, M. Kupiszewski, Internal Migration and Regional Population Dynamics in Europe: A Synthesis, Collection Demography, Council of Europe, Strasbourg 1999.
 9. Lee E.S., A theory of migration, "Demography" 1966, vol. 3, no. 1, s. 47-57.
 10. LeSage J.P., Pace R.K., Introduction to Spatial Econometrics, CRC Press, New York 2009.
 11. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
 12. Sen A., Smith T.E., Gravity Models of Spatial Interaction Behavior, Springer, Berlin Heilderberg, New York 1995.
 13. Strahl D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 14. Suchecki B. (red.), Ekonometria przestrzenna, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 15. Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 16. White M.J., Lindstrom D.P., Internal Migration, [w:] D.L. Poston, M. Micklin (red.), Handbook of Population, Springer, Berlin-Heilderberg 2006, s. 311-345.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu