BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieszk-Stolorz Beata (Uniwersytet Szczeciński), Markowicz Iwona (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Płeć, wiek i wykształcenie osób bezrobotnych jako determinanty czasu poszukiwania pracy
Gender, Age and Education of Unemployment as Determinants of Job Searching Time
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 2 (40), s. 74-86, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Model proporcjonalnego hazardu Coxa
Unemployment, Cox proportional hazard model
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu płci, wieku i wykształcenia bezrobotnych na czas poszukiwania pracy. Ze względu na specyfikę badanego zjawiska, a szczególnie na występowanie danych uciętych, do identyfikacji determinant oraz do zbadania siły ich wpływu na czas do podjęcia pracy wykorzystano model proporcjonalnego hazardu Coxa. Do modelu oprócz zmiennych niezależnych włączono ich iloczyny (interakcje), które umożliwiły wyznaczenie wzajemnego oddziaływania badanych zmiennych. Badaniem objęto 20 846 osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie i wyrejestrowanych w roku 2010. Jeżeli wyrejestrowanie nastąpiło z powodu innego niż znalezienie pracy, to taką obserwację uznano za uciętą.(abstrakt oryginalny)

The paper presents results of survey concerning the influence of gender, age and education of the unemployed on job searching time. For the sake of specificity of survey, especially in case of censored data, the Cox's proportional hazard model has been used for the identification of determinants and research their influence for time needed to take up a job. To the model, except independent variables, their interactions that enable the calculation of interplay of researched variables have been included. 20846 persons registered as unemployed in the Local Labour Office in Szczecin and due to various reasons unregistered in 2010 have been included in the research. If unregistering occurred due to different reasons than finding a job, such an observation has been considered as censored.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieszk-Stolorz B., Markowicz I., Analiza długości okresu bezrobocia według przyczyny wyrejestrowania na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie, [w:] Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4/8, red. P. Miłobędzki, M. Szreder, Sopot 2011a, s. 373-382.
 2. Bieszk-Stolorz B., Markowicz I., Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia, CeDeWu, Warszawa 2012.
 3. Bieszk-Stolorz B., Markowicz I., Ocena szansy wyjścia z bezrobocia ze względu na wiek i staż pracy bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Szczecinie, [w:] Taksonomia 18, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 176, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Wrocław 2011b, s. 514-521.
 4. Cox D.R., Oakes D., Analysis of Survival Data, London, Chapman and Hall, 1984.
 5. Domański C., Pruska K., Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.
 6. Frątczak E., Gach-Ciepiela U., Babiker H., Analiza historii zdarzeń. Elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań, SGH, Warszawa 2005.
 7. Gehan, E.A., A generalized two-sample Wilcoxson test for double-censored data, "Biometrica" 1965b, nr 52, s. 650-653.
 8. Gehan E.A., A generalized Wilcoxson test for comparing arbitrary single-censored samples, "Biometrica" 1965a, nr 52, s. 203-223.
 9. Hosmer D.W., Lemeshow S., Applied Survival Analysis. Regression Modeling of Time to Event Data, John Wiley & Sons, New York 1999.
 10. Kaplan E.L., Meier P., Nonparametric estimation from incomplete observations, "Journal of the American Statistical Association" 1958, nr 53, s. 457-481.
 11. Kleinbaum D.G., Klein M., Survival Analysis, Second Edition, Springer, New York 2005.
 12. Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2005.
 13. Landmesser J.M., Aktywność ekonomiczna ludności: klasyfikacja osób za pomocą wielomianowych modeli logitowych oraz jej związek z modelami hazardu dla czasów trwania, [w:] Taksonomia nr 15, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 14. Lawless J.F., Statistical Models and Methods for Lifetime Data, John Wiley & Sons New York 1982.
 15. Markowicz I., Stolorz B., Analysis of the survival function of firms, "Baltic Business Development. SME Management International Degree Programmes", Faculty of Economics and Management, Szczecin University, Szczecin 2006.
 16. Markowicz I., Stolorz B., The influence of censorship on the results of data analysis, "Polish Journal of Environmental Studies" 2009, vol. 18, no. 5B.
 17. Markowicz I., Stolorz B., Zastosowanie modelu regresji Coxa z interakcjami do identyfikacji czynników wpływających na czas do wystąpienia zdarzenia, "Metody Ilościowe w Ekonomii", Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 11, red. J. Hozer, Szczecin 2008.
 18. Mazurek E., Analiza czasu trwania bezrobocia, [w:] XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, red. A. Zeliaś, Kraków 2000.
 19. Ulman P., Analiza przyczyn i czasu pozostawania na bezrobociu, [w:] Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Taksonomia 16, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 47, Wrocław 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu