BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zabielska Izabela (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Zielińska-Szczepkowska Joanna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Przygraniczne sąsiedztwo (na przykładzie sąsiedztwa między województwem warmińsko--mazurskim i obwodem kaliningradzkim FR)
Border Neighborhood (on the Example of the Neighborhood between Warmia and Mazury Voivodeship and Kaliningrad Region)
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 2 (23), s. 92-103, rys., bibliogr. 15 poz.
Economics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Region przygraniczny, Współpraca regionów przygranicznych
Border areas, Region cross-border cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy sąsiedztwa przygranicznego, będącego elementem rozwoju pogranicza polsko-rosyjskiego (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego i obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej). Sąsiedztwo jest interpretowane jako budowanie odpowiednich relacji między państwami i regionami, by w różnorodnych obszarach kształtowała się i rozwijała współpraca. Badania przeprowadzono w 2011 roku. W analizowanym okresie około 40% gmin miało nawiązaną współpracę z partnerami zagranicznymi w ramach sąsiedztwa przygranicznego. Szacunki wskazały, że tylko ponad 30% z nich prowadziło aktywną współpracę. Gminy dostrzegały kolejno korzyści z sąsiedztwa przejawiające się we współpracy w turystyce przygranicznej i w rozwoju infrastruktury przygranicznej; we wzroście dochodów lokalnej społeczności, zwłaszcza przygranicznej, oraz w efektywniejszej ochronie środowiska naturalnego. Ponadto 36% ogółu wskazań potwierdziło dużo lepszy bądź lepszy wpływ sąsiedztwa na aktywizację społeczno-gospodarczą w gminie. Znalazło to odzwierciedlenie przede wszystkim w organizacji przedsięwzięć promocyjnych i tzw. targów pogranicznych, wspierających lokalną przedsiębiorczość; w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych przez lokalnych wytwórców; w kooperacji pomiędzy izbami przemysłowo-handlowymi; w aktywności organizacji pozarządowych oraz w staraniach o fundusze unijne na wspólne przedsięwzięcia. Wielopłaszczyznowa kooperacja między sąsiadującymi obszarami należącymi do odrębnych państw, a nawet systemów polityczno-ekonomicznych, niweluje problemy, jakie dzielą peryferyjnie położone regiony.(abstrakt oryginalny)

The article concerns a frontier neighborhood, which is part of the development of Polish-Russian borderland (on the example of Warmia and Mazury and Kaliningrad region of Russian Federation). The neighborhood is interpreted as building appropriate relationships between countries and regions, in various areas of developed and developing cooperation. In the period under review 40% of municipalities had established cooperation with foreign partners. The estimates indicate that only more than 30% of them have actively collaborated with the Kaliningrad region. Municipalities noticed in turn the benefits of collaboration in border tourism and border infrastructure development, the increase in incomes of the local community, particularly living next to the border, and in the efficient protection of environment. In addition, 36% of total proved much better display or better effect on the activation of neighborhood socio-economic situation in the municipality. This is reflected above all in the organization of promotional events and so called frontier fairs supporting local entrepreneurship, business networking by local manufacturers, cooperation between chambers of commerce and industry, activities of NGOs and applying for EU funding for the joint venture. Multifaceted co-operation between neighboring areas belonging to the separate states, and even political and economic systems, eliminates the problems that divide peripherally located regions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cziomer E., Zyblikiewicz L.W., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, PWN, Warszawa 2007.
 2. Dołzbłasz S., Raczyk A., Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 3. http://www.rusemb.pl/ (dostęp 10.09.2012).
 4. Konarski W., Państwo narodowe - zmierzch czy czasowe zaćmienie? Casus Europy, "Polityka Narodowa" 2008, nr 5.
 5. Kulesza E., Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju lokalnego (na przykładzie gmin polskiego pogranicza z Rosją), Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2003.
 6. Palmowski T. (red.), Pogranicze polsko-rosyjskie. Problemy współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim FR, Bernardinum, Gdynia - Pelplin 2007.
 7. Perkowski M. (red.), Współpraca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne, Fundacja Prawo i Partnerstwo, Białystok 2010.
 8. Pomianowski J., Na wschód od Zachodu. Jak być z Rosją?, Rosner & Wspólnicy, Warszawa 2004.
 9. Rymarczyk J., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2010.
 10. Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i po- lityki handlu międzynarodowego, PWN, Warszawa 2008.
 11. Starzyk K. (red.), Gospodarcze sąsiedztwo Polski w warunkach transformacji, integracji z UE, globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2005.
 12. Solarz P., Współpraca transgraniczna jako czynnik procesu integracji europejskiej, Wizja, Warszawa 2009.
 13. Szwed R., Tożsamość europejska vs narodowa? Transformacja tożsamości narodowych w UE, [w:] E. Hałas, K.T. Konecki (red.), Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
 14. Waldziński D., Państwo i gospodarka narodowa w obliczu współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych, [w:] T. Guz, K. A. Kłosiński, P. Marzec (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, Polihymnia, KUL, Lublin 2006.
 15. Zenderowski R., Stosunki międzynarodowe. Vademecum, Atla 2, Wrocław 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu