BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piwowar Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Poziom, struktura i zróżnicowanie przestrzenne bezrobocia w gminach wiejskich w województwie dolnośląskim w latach 2005-2010
State, Structure and Spatial Diversity of Unemployment in Rural Communities in Lower Silesia Voivodeship in the Period 2005-2010
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 2 (23), s. 104-123, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Economics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Obszary wiejskie, Gmina, Zróżnicowanie przestrzenne
Unemployment, Rural areas, District, Spatial differentiation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
W artykule zaprezentowano zmiany w liczbie i w strukturze bezrobotnych w gminach wiejskich w woj. dolnośląskim. Podstawowy zakres czasowy prowadzonych analiz obejmował lata 2005-2010. Warto odnotować, że w badanych latach zmniejszyła się liczba bezrobotnych z gmin wiejskich w woj. dolnośląskim. Chociaż problem bezrobocia na badanym obszarze dotyczy głównie ludzi w średnim wieku, to w strukturze bezrobotnych relatywnie szybko zwiększył się w badanych latach odsetek osób w wieku powyżej 55 lat. W 2005 r. udział ten wyniósł 5,5%, a w 2010 r. już 11,8%. Jak wynika z analiz w powiatach wrocławskim i jeleniogórskim, w 2010 r. udział osób powyżej 55 roku życia w strukturze bezrobotnych w gminach wiejskich przekroczył 15%. Jest to duże wyzwanie dla rządowych i pozarządowych organizacji świadczących usługi rynku pracy skierowane do tych osób. Zmiany w strukturze badanego zjawiska odnotowano także, biorąc pod uwagę wykształcenie osób bezrobotnych. W badanych latach w strukturze bezrobotnych zmniejszył się udział osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym i podstawowym (łącznie o 6,85 punktu procentowego), natomiast wzrósł (o 3,6 punktu procentowego) udział osób z wykształceniem wyższym. Najwyższy odsetek bezrobotnych z wykształceniem wyższym w 2005 r. i 2010 r. odnotowano w powiecie wrocławskim (odpowiednio 4,5% i 13,1%). Zaprezentowane w artykule wyniki świadczą o znacznym przestrzennym zróżnicowaniu poziomu bezrobocia w gminach wiejskich w woj. dolnośląskim.(abstrakt oryginalny)

The article presents the numerical and structural changes of unemployment in rural communities in Lower Silesia Voivodeship. The basic scope of the conducted analyzes included the time period between 2005-2010. It is worth noting that during the period under studies, the number of unemployed people on rural areas decreased in Lower Silesia Voivodeship. Although the problem of unemployment in the studied area concerns mainly middle-aged people, the percentage of people aged over 55 years grew relatively fast in the structure of the unemployed in the studied years. While in 2005. the share reached 5.5%, in 2010 it already reached 11.8%. As it clearly results from the analysis in two districts of Lower Silesia (Wrocław and Jelenia Góra) in 2010 the share of people over 55 years in the structure of unemployment in rural areas exceeded 15%. It is a big challenge for government and non-governmental organizations performing services on the labor market directed at those people. The changes in the structure of the studied phenomenon were noted also when considering the education of the unemployed. In the studied period in the unemployment structure the share of people with vocational and primary education decreased (a total of 6.85 percentage points) and the share of people with higher education increased (by 3.6 percentage points). The highest percentage of unemployed people with higher education in 2005 and 2010 was reported in the district of Wrocław (4.5% and 13.1% respectively). The data presented in this paper indicate a significant spatial variation of unemployment levels in rural communities in Lower Silesia Voivodeship.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kmiecik-Baran K., Bezrobocie czynnikiem marginalizacji i ubóstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
  2. Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2007.
  3. Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie dolnośląskim w 2010 r., Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2011.
  4. Rynek pracy w województwie dolnośląskim w latach 2005-2006, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2007.
  5. Rynek pracy w województwie dolnośląskim w latach 2007-2009, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2010.
  6. Rynek pracy w województwie dolnośląskim w 2010 r., Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2011.
  7. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU nr 99, poz. 1001, z późn. zm.
  8. Witkowski J., Demograficzne i przestrzenne aspekty bezrobocia, [w:] Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie, red. J. Hryniewicz, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002.
  9. www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych).
  10. Zmiany sytuacji społecznej na Dolnym Śląsku w latach 1998-2002, red. Z. Pisz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu