BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzikowska Ewelina E. (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Plany rozwoju lokalnego - oczekiwania a rzeczywistość
Local Development Plans - Expectations and Reality
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2013, nr 4, s. 133-148, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Rozwój lokalny, Strategia rozwoju gminy
Local government, Local development, District development strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo łódzkie
Abstrakt
Celem publikacji jest przedstawienie wyników analizy planów rozwoju lokalnego siedmiu wybranych gmin (powiat radomszczański, województwo łódzkie) z punktu widzenia ich zgodności z wytycznymi zawartymi w opracowaniu Zasady przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007-2013. Plany rozwoju lokalnego (PRL) oraz strategie rozwoju są dokumentami planistycznymi, do których tworzenia zobligowane są jednostki samorządu terytorialnego. Dokumenty te powinny wyznaczać kierunek prac zmierzających do poprawy sytuacji na terytorium danej gminy oraz ułatwiać ewaluację podjętych działań. Badania zrealizowano w grudniu 2012 roku. Zweryfikowano plany rozwoju lokalnego siedmiu badanych gmin. Postawiona hipoteza, mówiąca, iż badane PRL znacząco odbiegają od opracowanych w Urzędzie Marszałkowskim obowiązujących gminy zasad, uległa częściowej konfirmacji. Analizowane dokumenty, aczkolwiek zawierają większość dyrektyw, zostały przygotowane powierzchownie oraz nieuważnie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the publication is to present the results of the local development plans of seven selected municipalities (District of Radomszczański in Łódź Voivodship) from the point of view of their compliance with the guidelines contained in Rules for the development of the Local Development Plans under the Regional Operational Programme of the Lodz Region for 2007-2013. Local development plans and growth strategies are planning documents are required documents to be generated by Local Government units. These documents should determine the direction of work to improve the situation on the territory of the municipality and to facilitate the evaluation of the action taken. The study was conducted in December 2012 and verified local development plans of seven surveyed municipalities. The main hypothesis was partially confirmed in that under examination, the Local Development Plans materially differed from the municipality rules developed in the Office of the Marshal in the Voivodship. The analyzed documents, while containing most of the directives were prepared superficially and carelessly. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biniecki J., Szczupak B., 2004: Strategiczne myślenie o przyszłości gminy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice..
 2. Dziurbejko T., 2006: Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 3. Klimek M., 2008: Diagnoza jako podstawa programowania rozwoju lokalnego. W: R. Barcik (red.) Nowoczesne kierunki w rozwoju lokalnym i regionalnym. Wydawnictwo Naukowe ATH w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.
 4. Konecki K., 2000: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Leśniewski M. A., 2010: Zrównoważony rozwój a konkurencyjność gmin. Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, Kielce.
 6. Michalska S., Zajda K., 2011: Trajektorie wykorzystania zasobów lokalnych w procesie rozwoju partnerstw terytorialnych. Case study lokalnych grup działania Dolina Karpia oraz Kraina Rawki. "Wieś i Rolnictwo" 4 (153): 123-138.
 7. Nowakowska A., 2011: Regionalny wymiar procesów innowacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Noworól A., 2007: Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 9. Noworól A., 2008: Bariery rozwoju lokalnego w Polsce. "Zeszyty Naukowe, Współpraca dla rozwoju. Samorząd terytorialny jako reżyser lokalnego rozwoju. Polityka społeczna jako instrument rozwoju" 1: 21-36.
 10. Pająk K., 2003: Samorząd terytorialny w Polsce. Wybrane aspekty jego funkcjonowania. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.
 11. Pająk K., 2006: Samorząd terytorialny w kształtowaniu rozwoju lokalnego. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Piła.
 12. Piekara A., 2000: Samorządność. Samorząd. Rozwój. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 13. Ruszkowski J., 2008: Europejskie wsparcie rozwoju lokalnego. "Zeszyty Naukowe, Współpraca dla rozwoju. Samorząd terytorialny jako reżyser lokalnego rozwoju. Polityka społeczna jako instrument rozwoju" 1: 93-108.
 14. Sakowicz M., 2007: Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską. SGH w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 15. Tuziak A., 2008: Aktywność innowacyjna władz lokalnych jako warunek zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W: H. Podedworna, P. Ruszkowski (red.) Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 16. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. z 1990 r. nr 16, póz. 95.
 17. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. z 2003 r. nr 80, póz. 717.
 18. Wiatrak A.P., 2011: Strategie rozwoju gmin wiejskich. Podstawy teoretyczne, ocena przydatności i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa.
 19. Wojnicki J.,2003: Samorząd lokalny w Polsce i w Europie. Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk.
 20. Zabłocki G., 2002: Rozwój zrównoważony. Idee, efekty, kontrowersje. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 21. Zajda K., 2011: Nowe formy kapitału społecznego wsi. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 22. Zajda K., 2012: Bez LEADERa. Przyczyny niestosowania podejścia w gminach województwa łódzkiego. "Wieś i Rolnictwo" 2 (155): 69-81.
 23. Zajda K., Dzikowska E., 2012: Innovative use of resources and diversification ofthe economic structure of rural areas on the basic of local action group MROGA experience. "Journal of Agribusiness and Rural Development" 3 (25): 309-319.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu