BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fura Barbara (Uniwersytet Rzeszowski), Hales Colin F. (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Postawy studentów wobec wprowadzenia nauczania opartego na technologiach informacyjno-komunikacyjnych
Students' Attitude Towards the Introduction of ICT Enabled Learning
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 32, s. 7-25, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Proces nauczania, Zdalne nauczanie, Technologia informacyjna, Technologia komunikowania, Nauczanie, Studenci, Postawy społeczne, Badania ankietowe, Badanie opinii, Szkolnictwo wyższe, Edukacja elektroniczna, Informatyzacja szkoły wyższej, Nauczanie hybrydowe
Teaching process, e-learning, Information Technology (IT), Communication technology, Teaching, Students, Social attitudes, Questionnaire survey, Opinion research, Higher education, e-education, Computerization of higher education facilities, Blended learning
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na próbie 420 studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2011/2012. Celem badania było rozpoznanie postaw studentów wobec wprowadzenia nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych, tj. e-learningu czy blended learningu. Ponieważ jednym z warunków nauczania wspomaganego Internetem/komputerem jest odpowiedni poziom umiejętności komputerowych uczestników procesu nauczania, dlatego ocenie poddano subiektywnie odczuwany poziom kompetencji komputerowych respondentów. Przy pomocy wybranych metod statystycznych dokonano weryfikacji hipotez dotyczących istnienia zależności pomiędzy poziomem kompetencji studentów a wybranymi zmiennymi społeczno-demograficznymi respondentów. Ocenie poddano również umiejętność posługiwania się wybranymi programami w zależności od dostępności Internetu/komputera. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the results of empirical studies carried out on a sample of 420 students at the University of Rzeszow during the academic year 2011/2012. The aim of this study was to assess the attitudes of students towards the introduction of teaching and learning through the use of information and communication technologies, i.e. through e-learning and blended learning. Since one of the pre-requisites for ICT-assisted teaching/computer-assisted learning is, an appropriate level of computer skills of the learners, therefore the participants were evaluated as to their subjectively perceived level of computer competence. Using selected statistical methods testing was carried out on hypotheses about the existence of relationships between the level of competence and selected socio-demographic characteristics of the respondents. Evaluations were conducted into the ability of respondents to use selected programs/complete tasks in the light of the availability of the Internet/computer. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 2. Aixia D., Wang D., Factors Influencing Learner Attitudes Toward E-learning and Development of E-learning Environment Based on the Integrated E-learning Platform, "International Journal of e-Education, e Business, e-Management and e-Learning:, Vol. 1, No. 3, August 2011.
 3. Bazarnik J., Grabiński T., Kąciak E., Mynarski S., Sagan A., Badania Marketingowe. Metody i Oprogramowanie Komputerowe, Canadian Consortium of Management Schools, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa-Kraków 1992.
 4. Chou S.-W., Liu C.-H., Learning effectiveness in a Web-based virtual learning environment: a learner control perspective, "Journal of Computer Assisted Learning" 2005, Vol. 21, Issue 1.
 5. Co-operation, O.O.F.E., E-learning in Tertiary Education: Where Do We Stand?, OECD Publishing.
 6. Davis R., Wong D., Conceptualizing and Measuring the Optimal Experience of the eLearning Environment, "Decision Sciences Journal of Innovative Education" 2007, Vol. 5/1.
 7. Ishizuka H., Language Learning System Realizing SLA Theories in a 3D Virtual World, Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Tel- ecommunications 2011.
 8. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 9. Liaw S.-S., Huang H.-M., Chen G.-D., Surveying instructor and learner attitudes toward e-learning, "Computers & Education" 2007, Vol. 49/4.
 10. Lissowski G., Haman J., Jasiński M., Podstawy statystyki dla socjologów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 11. Magiera R., Modele i metody statystyki matematycznej, cz. II: Wnioskowanie statystyczne, GiS, Wrocław 2007.
 12. Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, redakcja naukowa M. Walesiak, E. Gatnar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 13. Tselios N., Daskalakis S., Papadopoulou M., Assessing the Acceptance of a Blended Learning University Course, "Educational Technology & Society", 14 (2).
 14. Wu J.H., Tennyson R.D., Hsia T.L., Liao Y.W., Analysis of E-learning innovation and core capability using a hypercube model, "Computers in Human Behavior" 2008, No. 24(5).
 15. Waheed M., Hussain Farooq M., Empirical Study of Learner Contentment Towards E-Learning: Influential Role of Key Factors, http://linc.mit.edu/linc2010/proceedings/session11Waheed.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu