BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olma Bartosz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Zgromadzenia publiczne w ujęciu normatywnym
Public Assembly in a Normative Formulation
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2011, nr 1(22), s. 94-104
Słowa kluczowe
Prawo konstytucyjne, Prawa człowieka, Regulacje prawne
Constitutional law, Human rights, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wolność zgromadzeń jest jednym z istotnych elementów współczesnego standardu państwa demokratycznego w sferze praw i wolności obywatelskich. W świetle art. 57 Konstytucji każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. (...) Dla sprecyzowania zakresu omawianej wolności znaczenie ma pojęcie zgromadzenia, do którego ta kategoria wolności się odwołuje. Brak legalnej definicji zgromadzenia w przepisach o randze konstytucyjnej bądź międzynarodowej, powoduje, że trudno przyjąć, iż pojęcie to ma charakter zastawny i należałoby mu nadać jednoznaczną i utrwaloną treść. (fragment tekstu)

Freedom of assembly is one of the essential elements of the contemporary standard of a democratic state in the sphere of civil rights and liberties. In the light of art. 57 RP Constitution everyone is ensured freedom of organising peaceful assemblies and participating in them. In order to state precisely the scope of the discussed freedom, the notion of the assembly is meaningful, to which this category of freedom makes reference. Lack of a legal definition of assembly in regulations of a constitutional or international importance, causes that it is difficult to assume that this notion has the existing character and one should grant it an unambiguous and consolidated content. Legal protection which is given by the constitutional guarantee of freedom of assembly, may be used only by such organised manifestations of activity, which according to a programme are not disposed towards infringement of a peaceful character of a meeting. The Author tries to establish the scope of the analysed notion on grounds of criteria assumed by himself. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Kuciński, Zasada suwerenności Narodu, [w:] Konstytucyjny ustrój państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003, s. 57.
  2. M. Gulczyński, J. Wawrzyniak, Suwerenne prawa Narodu do sprawowania władzy zwierzchniej we współczesnych warunkach, [w:] Spór o suwerenność, red. W. Wołpiuk, Warszawa 2001, s. 183.
  3. P. Czarny, B. Naleziński, Wolność zgromadzeń, [w:] red. B. Banaszek, A. Preisner, Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002, s. 574.
  4. P. Czarny, B. Naleziński, Wolność zgromadzeń, s. 574.
  5. P. Czarny, B. Naleziński, Wolność zgromadzeń. Warszawa 1998, s. 14 B. Schmidt-Bleibtren, F. Klein, Kommentar zum Grudgesezt, Neuwied, Frankfurt 1990, s. 237.
  6. T. Fuks, Prawo człowieka do uczestniczenia w kierowaniu sprawami publicznymi. Standardy międzynarodowe i ich realizacja w Polsce, Wrocław - Warszawa - Kraków Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN 1995, s. 63.
  7. J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., Wrocław 1998, s. 109.
  8. W. Kulesza, Demonstracja. Blokada. Strajk. Granice wolności zgromadzeń i strajku w polskim prawie karnym na tle prawa niemieckiego, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź 1991, s. 26-27.
  9. J. Robert, Libertespubliques et droits de l'homme, Paris 1988, s. 569.
  10. J. Israel, Droits des libertes fondamentales, Paris 1998, s. 492
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu