BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziółkowska Bogusława (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Propozycje metodyki badań procesów wirtualizacji przedsiębiorstw i funkcjonowania organizacji wirtualnej
Proposition for the Methodology of Researching the Processes of Virtualization of Enterprises and the Functioning of Virtual Organizations
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 4, cz. 2, s. 435-446, rys., tabl., bibliogr. 10 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Wirtualizacja, Przedsiębiorstwo wirtualne, Nowe technologie, Teorie zarządzania
Virtualization, Virtual enterprise, High-tech, Management theories
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Implementacja nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozwój społeczeństwa informacyjnego przyczyniły się do wirtualizacji przedmiotu badań nauk o zarządzaniu. Organizacja wirtualna jest innowacyjną formą prowadzenia działalności zorganizowanej w różnych sferach ludzkiej aktywności, w tym również w biznesie. Każde współczesne przedsiębiorstwo reprezentuje określony stopień zwirtualizowania wyznaczony przez osiągnięty poziom wirtualności. Zachodzące procesy wirtualizacyjne i tworzenie organizacji wirtualnych na coraz większą skalę wymagają redefinicji koncepcji i modeli w obszarze tworzenia i zarządzania organizacjami. Celem artykułu jest dokonanie przeglądu i charakterystyki ewolucji metodyki nauk o zarządzaniu, ze względu na zachodzące procesy wirtualizacyjne w przedsiębiorstwach i pojawiające się, nie znane dotychczas, problemy badawcze związane z powstawaniem i funkcjonowaniem organizacji wirtualnych. (abstrakt oryginalny)

The implementation of modern IT technologies; as well as communicative and technologies and the development of the information society has all led to the virtualization of the subject of scientific research relating to management. A virtual organization is an innovative form of running activities organized in various spheres of human activity, including that of business. Each modern enterprise represents a defined degree of virtualization that is marked out by the level of virtualness attained. The processes of virtualization occurring and the creation of virtual organizations on an increasingly larger scale require the redefinition of the concepts and models in the field of creating and managing organizations. The aim of this paper is to carry out an insight and characterization of the evolution of the methodology of science with regard to the processes of virtualization occurring in enterprises, as well as the appearance of research problems associated with the formation and functioning of virtual organizations which did not previously exist. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamkiewicz - Drwiłło H. G. (2008), Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, TNOiK, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń.
  2. Czakon W. (2011), Metodyka systematycznego przeglądu literatury, "Przegląd Organizacji" nr 3.
  3. Kayworth T., Leidner D. (2000), The Global Virtual Manager: A Prescription for Success, "European Management Journal" 2000, Vol. 18, No. 2.
  4. Kostera M. (2003), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. PWN, Warszawa.
  5. Lambert T. (1999), Problemy zarządzania. 50 praktycznych modeli rozwiązań, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
  6. Larsson R. (1993), Case Survey Methodology: Quantitative Analysis of Patterns cross Case Studies, "Academy of Management Journal" Vol. 36, no. 6.
  7. Martins L.L., Gilson L. L., Maynard M. T. (2004), Virtual Teams: What Do We Know and Where We Go From Here?, "Journal of Management " 30(6).
  8. Masłyk-Musiał E. (1996), Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
  9. Perry Ch., Riege A., Brown L.,(2004), Realism Rules OK: Scientific Paradigms in Marketing Research about Networks, [w:] Qualitative Methods in Marketing Management Research, red. R. Buber, J. Godner, L. Richards, Palgrave Macmillan, New York.
  10. Sułkowski Ł. (2005), Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu