BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kornecki Janusz (University of Lodz, Poland)
Tytuł
National Innovation Network at the Crossroads - in Search of a New Support Formula for Proinnovative Services for Small and Medium Enterprises
Krajowa Sieć Innowacji na rozdrożu - w poszukiwaniu nowej formuły wsparcia usług proinnowacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 277, s. 47-60, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
New Trends and Challenges in Innovative Entrepreneurship
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Współpraca przedsiębiorstw, Innowacyjność przedsiębiorstw
Small business, Enterprises cooperation, Enterprise innovation
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza jakościowa systemu wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości opartego na Krajowej Sieci Innowacji oferującej usługi proinnowacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Formułowane wnioski oparte są na wynikach ogólnopolskich badań przeprowadzonych przez autora wśród firm sektora MSP, będących zarówno beneficjentami usług KSI (ogółem zbadano 381 podmiotów), jak i firm niekorzystających wcześniej z tych usług (próba badawcza liczyła 1100 podmiotów). Podstawowe zastrzeżenia zgłaszane przez małych i średnich przedsiębiorców dotyczą pasywności tych ośrodków w budowaniu partnerskiej współpracy, zdolności do rozpoznania rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa oraz umiejętności dostosowania oferty usług w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby przedsiębiorstw. W artykule zawarto rekomendacje zmian w systemie świadczenia usług proinnowacyjnych w ramach wsparcia publicznego oferowanego przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji w odniesieniu do "filozofii", zakresu i instrumentów wsparcia. (abstrakt oryginalny)

The paper written by Janusz Kornecki provides a qualitative analysis of the system of support for innovative entrepreneurship based on the National Innovation Network which offers proinnovative services for small and medium-sized enterprises in Poland, as well as recommendations of changes in this system in terms of the "philosophy" of support, its scope and instruments. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czupryński P. et al., Organizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 2. Czyż P. et al., Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczonych usług, Warszawa 2007, (research report).
 3. Kornecki J., Badania rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce. Transfer technologii, Warszawa 2010, (research report, unpublished material).
 4. Kornecki J., Kowalczyk A., Badanie potencjału dolnośląskich organizacji otoczenia biznesu w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych. Raport 2010, Agencja Wydawnicza "ARGI", Wrocław 2010, (research report for the Marshall Office of Dolnośląskie Voivodeship).
 5. Koszałka J., Doradztwo dla strategii rozwoju innowacyjnego w MSP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Gdańsk-Blizen 2011.
 6. Koszałka J., Monitoring zapotrzebowania na usługi i kształtowanie oferty ośrodka innowacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Gdańsk 2011.
 7. Osiadacz J., Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wrocław 2011.
 8. Osiadacz J., Ollivere G, Budowa pakietu usług proinnowacyjnych w centrach transferu technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wrocław-Sunderland 2011.
 9. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. 2010 Report, K. B. Matusiak (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 10. Przedsiębiorczość i transfer technologii, K. Matusiak, E. Stawasz (red.), Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Łódź-Żyrardów 1998.
 11. Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, K. B. Matusiak, J. Guliński (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, DzU 2005, nr 27, poz. 221. [Minister for Economy and Labour Regulation of 27 January 2005 on the National System of Services for Small and Medium Enterprises, "Journal of Laws" 2005, No. 27, item 221].
 13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, DzU 2011, nr 112, poz. 656. [Minister for Economy and Labour Regulation of 24 May 2011 on the National System of Services for Small and Medium Enterprises, "Journal of Laws" 2011, No. 112, item 656].
 14. Sosnowska A., Łobejko S., Scenariusze rozwoju instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorczości w Polsce, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007.
 15. Standard świadczenia usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym KSIKSU, http://www.ksu. parp.gov.pl/res/pl/ksi/standard_ksi.pdf, 11.09.2012.
 16. System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery, K. B. Matusiak, J. Guliński (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Poznań-Łódź-Wrocław-Warszawa 2010.
 17. Tekieli-Bisińska D., Analiza potencjału instytucji otoczenia biznesu w województwie świętokrzyskim i możliwości ich zaangażowania w proces tworzenia partnerstwa regionalnego na rzecz rozwoju konkurencyjności i innowacji w województwie świętokrzyskim, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Kielce 2009, (research report).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu