BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stolarczyk Anna (Państwowy Instytut Badawczy)
Tytuł
Stan realizacji projektów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego, finansowanych ze środków Unii Europejskiej - 30 czerwca 2012 r.
Implementation State of Projects Supporting the Information Society Development, Resourced from the European Founds - 30 June 2012
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 32, s. 394-406, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Środki unijne, Programy pomocowe UE, Analiza statystyczna, Regionalny Program Operacyjny, Fundusze unijne, e-administracja, System informacyjny, Edukacja informatyczna
Information society, EU funds union, EU assistance programs, Statistical analysis, Regional Operational Programme (ROP), EU funds, e-government, Information system, IT education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest przegląd programów operacyjnych obejmujących projekty dotyczące społeczeństwa informacyjnego, e-administracji oraz budowy szerokopasmowej infrastruktury. Z kolei jego celem pokazanie - poprzez pryzmat rozmieszczenia liczby i środków finansowych (wartości ogólnej oraz kwoty dofinansowania) przeznaczonych na realizację projektów zarówno na terenie całego kraju, jak i w poszczególnych województwach aktywności jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i innych form organizacyjnych - na jakim etapie znajduje się realizacja tych projektów pod koniec pierwszego półrocza 2013 r. W pierwszej części artykułu przedstawiono ogólne informacje o Programach Operacyjnych (PO), w drugiej - analizę statystyczną projektów z 10.-15. grupy interwencji, realizowanych w ramach Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka (POIG - 7. i 8. oś), Rozwój Polski Wschodniej (RPW) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), dla których zostały podpisane umowy o dofinansowanie. Badania przeprowadzono na podstawie danych gromadzonych w Bazie Wiedzy w ramach realizowanego - w Instytucie Łączności, Państwowym Instytucie Badawczym - projektu z 7 osi POIG: "System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa". (abstrakt oryginalny)

The subject of the article is a review of the operational programs, including projects concerning the information society, e-administration and the broadband infrastructure. Next, the purpose of that, is showing a state the projects implementation at 30 June 2012. Through the prism of allocation the number of projects and financial resources (of the total value and the funds), both in the scale of the country, as well as in individual regions, activities of self-government units, enterprises and other organizational forms. In the first part of the paper presents an overview of the Operational Programmes (OP), in the second - a statistical analysis of projects for which was signed funding agreement and which are implemented under the Operational Programmes: Innova- tive Economy (Priority Axis 2, 7, 8), Development of Eastern Poland and Regional Operational Programme from the 10-15 priority theme dimension. The research carried out on the basis of data collected in the Knowledge Base under the implemented - at the National Institute of Telecommu- nications - the project of Priority Axis 7 of the Programme Innovative Economy: "Information System Concerning Broadband Infrastructure and the 'Broadband Poland' Portal - SIPS project". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Warszawa, 6 grudnia 2010.
  2. Portal Fundusze Europejskie, Lista beneficjentów Funduszy Europejskich 2007-2013 - stan na 30 czerwca 2012 r. na podstawie KSI SIMIK 07-13, z 4 lipca 2012 r. www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
  3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  4. www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO/Strony/O_Programach_Regionalnych.aspx (dostęp 20.08.2012).
  5. www.stat.gov.pl (dostęp 20.08.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu