BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szybiga Krystyna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Miśkiewicz Tadeusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Król Zdzisław (Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu)
Tytuł
Stan przemysłu spożywczego na Dolnym Śląsku i rekomendowane kierunki jego rozwoju
State of Food Industry in Lower Silesia and the Recommended Directions of its Development
Źródło
Nauki Inżynierskie i Technologie / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 2 (9), s. 94-106, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Engineering Sciences and Technologies / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Rozwój
Food industry, Development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W latach 2002-2010 nastąpił spadek udziału produkcji żywności na Dolnym Śląsku w odniesieniu do wielkości krajowych, pogorszyły się wyniki ekonomiczne tego sektora przemysłu i odnotowano w nim niski poziom nakładów na działalność innowacyjną. W regionie dominują małe przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego, które nie są w stanie samodzielnie prowadzić prac badawczo-rozwojowych. W takiej sytuacji szans rozwoju dolnośląskiego przemysłu spożywczego i poprawy jego konkurencyjności można upatrywać w ściślejszej integracji z regionalnymi uczelniami oraz instytucjami zajmującymi się transferem wiedzy i innowacyjnych technologii.(abstrakt oryginalny)

In the years 2002-2010 there was a drop in the production of food in Lower Silesia in comparison to national production, furthermore the economic results of this sector of industry diminished. The expenditure dedicated to innovative activities showed low values. The region was dominated by small enterprises from the food and agricultural processing industry, which were incapable of conducting independent research and development activities. The above summarized situation shows that the food industry has potential development chances and a possibility to increase its competitiveness only through a closer integration with regional universities and institutions whose main area of interest is the transfer of knowledge and innovative technologies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza wyników realizacji poszczególnych działań Programu SAPARD w świetle celów Programu oraz wpływ zmian społeczno-ekonomicznych na realizację Programu w latach 2002-2006. Raport IMC Consulting, Warszawa 2007.
 2. Chechelski P., Polityka państwa wobec przemysłu spożywczego w warunkach integracji i globalizacji, "Equilibrum" 2010, nr 1 (4), s. 91-103.
 3. Grzybowska B., Regionalne aspekty aktywności innowacyjnej przemysłu spożywczego, Roczniki Naukowe SERiA 2012, t. XII, z. 2, s. 118-122.
 4. Identyfikacja potencjału i zasobów w obszarze nauka i technologia na rzecz poprawy jakości życia (Quality of Life) oraz wytyczne przyszłych kierunków rozwoju. Badania metodami foresight, pod red. J. Hanuzy, E. Cibisa, T. Miśkiewicza oraz P. Ziółkowskiego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 5. Jurczak J., Kapitał intelektualny w organizacji przyszłości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006, nr 11, s. 39-46.
 6. Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 7. Mroczek R., Urban R., Wartość produkcji sprzedanej i wartość dodana przemysłu spożywczego, [w:] Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (1). Seria Program Wieloletni 2011-2014. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011, raport 4, s. 18-32.
 8. Nauka i technika w 2010 roku, GUS, Warszawa 2012.
 9. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2003, 2011.
 10. Szczepaniak I., Samowystarczalność żywnościowa Polski, "Przemysł Spożywczy" 2012, nr 66, 1, s. 2-4.
 11. Szybiga K., Znaczenie przemysłu spożywczego w gospodarce żywnościowej województwa dolnośląskiego, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 232, Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2003, s. 155-160.
 12. Szybiga K., Regionalny aspekt gospodarki żywnościowej na przykładzie Dolnego Śląska, [w:] Gospodarka regionalna ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich, red. W. Musiał, Acta Agraria et Silvestria, Series Agraria, Sektion of Economy, XLVI/1, Wyd. Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Kraków 2006.
 13. Szybiga K., Dynia M., Absorpcja środków unijnych na przykładzie obszarów wiejskich Dolnego Śląska, [w:] Absorpcja unijnych środków finansowych wspierających rozwój obszarów wiejskich, red. M. Wójcik-Augustyniak, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2004, s. 28-35.
 14. Szybiga K., Miśkiewicz T., Wybrane aspekty bezpieczeństwa żywnościowego województwa dolnośląskiego, "Nauki Inżynierskie i Technologie" 2012, nr 2(5), s. 94-108.
 15. Szybiga K., Prymon K., Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu mięsnego, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 2009, nr 3(64), s. 84-94.
 16. Tereszczuk M., Porównawcza ocena rozwoju, struktur i produktywności polskiego przemysłu spożywczego na tle innych krajów UE, [w:] Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (1), Seria Program Wieloletni 2011-2014, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011, raport 4, s. 94-116.
 17. Trziszka T., Szybiga K., Foresight w agrobiznesie Dolnego Śląska do 2020 roku, Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych, Wrocław 2008.
 18. Wykaz grup producenckich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2.12.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5985
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu