BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żebrowska Marta K. (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Związki fluoroorganiczne - przemysłowe zastosowanie i skutki ich obecności w środowisku przyrodniczym
Fluorine Compounds - Industrial Applications and Side Effects of their Presence in Nature
Źródło
Nauki Inżynierskie i Technologie / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 2 (9), s. 107-127, rys., bibliogr. 34 poz.
Engineering Sciences and Technologies / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Chemia organiczna, Przemysł chemiczny
Organic chemistry, Chemical industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Uważa się, że fluor jest pierwiastkiem szkodliwym nie tylko dla żywych organizmów, w tym dla człowieka, ale również dla jego otoczenia. Związki fluoroorganiczne przyczyniają się do znacznej degradacji środowiska przyrodniczego, powodują powstawanie obszarów o zmniejszonej koncentracji ozonu, czyli tzw. dziur ozonowych, i do generowania efektu cieplarnianego. W pracy, będącej przeglądem literatury, przedstawiono gałęzie przemysłu, w których związki fluoroorganiczne są powszechnie stosowane, problemy środowiskowe związane z ich występowaniem w przyrodzie oraz wskazano na odmienny typ oddziaływania w porównaniu z nieorganicznymi związkami fluoru. Wśród obecnie występujących na rynku produktów wyszczególniono między innymi połączenia chlorofluorowęglowe i ich analogi, polimery fluorowe, ciecze jonowe, preparaty farmaceutyczne i kosmetyczne, środki ochrony roślin, barwniki oraz wskazano związki fluoroorganiczne naturalnie występujące w przyrodzie.(abstrakt oryginalny)

It has been found in the recent years that fluoride is not only a highly dangerous element for living organisms, including humans, but also for its environment. The organofluorine compounds impact on the nature degradation may result in the formation of ozone hole and may generate the greenhouse effect. This work, which is a review of literature, presents the industry sectors in which organofluorine compounds are widely used, the environmental problems connected with their presence in nature and different influence compared with non-organofluorine compounds. Such products are listed as chlorofluorocarbons and their analogues, fluoropolymers, ionic liquids, pharmaceuticals and cosmetics, plant health care products, dyes and natural organofluorine compounds.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajorska U., Nosek J., Tworzywa fluorowe w Zakładach Azotowych w Tarnowie, II Kongres Technologii Chemicznej, Wrocław 15-18 września 1997.
 2. Coenen H.H., Elsinga P.H., Iwata R., Kilbourn M.R., Pillai M.R.A., Rajan M.G.R., Wagner Jr. H.N., Zaknun J.J., Fluorine -18 radiopharmaceuticals beyond [18F]FDG for use in oncology and neurosciences, "Nuclear Medicine and Biology" 2010, vol. 37, no. 7, s. 727-740.
 3. Dolbier W.R., Fluorine chemistry at the millennium, "Journal of Fluorine Chemistry" 2005, vol. 126, no. 2, s. 157-163.
 4. Florjańczyk Z., Penczek S., Chemia polimerów tom II. Podstawowe polimery syntetyczne i ich zastosowanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997.
 5. Foltynowicz Z., Wachowski L., Towaroznawcze i ekologiczne aspekty wprowadzania zamienników freonów i halonów, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 6. Hamilton J.T.G., Harper D.B., Fluoro fatty acids in seed oil of Dichapetalum toxicarium, "Phytochemistry" 1997, vol. 44, no. 6, s. 1129-1132.
 7. Janicki S., Fiebig A., Farmacja stosowana. Podręcznik dla studentów farmacji, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.
 8. Janiszewska D., Szguda A., Pernak J., Ciechowskie ciecze jonowe, "Przemysł Chemiczny" 2010, t. 89, nr 11, s. 1441-1445.
 9. Kim K.-H., Shon Z.-H., Nguyen H. T., Jeon E.-C., A review of major chlorofluorocarbons and their halocarbon alternatives in the air, "Atmospheric Environment" 2011, vol. 45, no. 7, s. 1369-1382.
 10. Kirszensztejn P., Wachowski L., Szymkowiak A., Marciniak P., Czajka B., Skupiński W., Catalytic Conversion and over Metal Supported Catalysts, "Polish Journal of Environmental Studies" 2003, vol. 12, no. 3, s. 315-323.
 11. Kociołek-Balawejder E., Żebrowska M.K., Pasta do zębów, cz. II. Składniki aktywne, "Przemysł Chemiczny" 2011, t. 90 nr 6, s. 1179-1185.
 12. McCulloch A., CFC and Halon replacements in the environment, "Journal of Fluorine Chemistry" 1999, vol. 100, no. 1, s. 163-173.
 13. McCulloch A., Fluorocarbons in the global environment: a review of the important interactions with atmospheric chemistry and physics, "Journal of Fluorine Chemistry" 2003, vol. 123, no. 1, s. 21-29.
 14. Nosek J., Noga W., Pieńkowski K., Technologia fluoropolimerów i fluorozwiązków na bazie tertafluoroetylenu w Zakładach Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A., "Chemik" 2006, t. 59, nr 4, s. 217-220.
 15. Pernak J., Ciecze jonowe - nowe możliwości zastosowania czwartorzędowych soli amoniowych, Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania w gospodarce, red. R. Zieliński, Wyd. Instytut Technologii Drewna, Poznań 2001.
 16. Pernak J., Ciecze jonowe jako związki wielofunkcyjne, "Przemysł Chemiczny" 2010, t. 89, nr 11, s. 1499-1503.
 17. Pernak J., Ciecze jonowe. Związki na miarę XXI wieku, "Przemysł Chemiczny" 2003, t. 82, nr 8-9, s. 521-524.
 18. Pernak J., Kałuża P., Majchrzak M., Nowe ciecze jonowe, Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania w gospodarce, red. R. Zieliński, Wyd. Instytut Technologii Drewna, Poznań 2001.
 19. Pham T.P.T., Chao C.-W., Yun Y.-S., Environmental fate and toxicity of ionic liquids: A review, "Water Research" 2010, vol. 44, no. 2, s. 352-372.
 20. Powell R.L., CFC phase-out: have we met the challenge?, "Journal of Fluorine Chemistry" 2002, vol. 114, no. 2, s. 237-250.
 21. Qin S.S.D., Manning M., Chen Z., Marquis M., Averyt K.B., Tignor M., Miller H.L., Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge 2007, United Kingdom and New York, NY, USA, http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/contents.html.
 22. Rabek J.F., Współczesna wiedza o polimerach, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 23. Stiepanow B.I., Podstawy chemii i technologii barwników organicznych, WNT, Warszawa 1980.
 24. Szlezyngier W., Tworzywa sztuczne, t. 1, Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów 1998.
 25. Szlezyngier W., Tworzywa sztuczne, t. 3, Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2000.
 26. Tressaud A., Advances in Fluorine Science. Fluorine and the Environment: Agrochemicals, Archaeology, Green Chemistry & Water, vol. 2, Elsevier, 2006.
 27. Tsai W.-T., A review of environmental hazards and adsorption recovery of cleaning solvent hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), "Journal of Loss Prevention in the Process Industries" 2002, vol. 15, no. 2, s. 147-157.
 28. Wachowski L., Kirszensztejn P., Foltynowicz Z., Ecological Replacements of Ozone-Depleting Substances, "Polish Journal of Environmental Studies" 2001, vol. 10 no. 6, s. 415-435.
 29. Wu J., Fang X., Xu W., Wan D., Shi Y., Su S., Hu J., Zhang J., Chlorofluorocarbons, hydrochlorofluorocarbons, and hydrofluorocarbons in the atmosphere of four Chinese cities, "Atmospheric Environment" 2013, vol. 75, s. 83-91.
 30. www.rokita-agro.com.pl (pobrano w 2012 r.).
 31. Wygoda Z., Andrea d'Amico, Jarząb B., Tomografia emisji pozytonów (PET) i jej zastosowanie do wykrywania, lokalizacji i monitorowania guzów gruczołów wydzielania wewnętrznego, "Postępy Nauk Medycznych" 2009, nr 10, s. 840-847.
 32. Xue H., Verma R., Shreeve J.M., Review of ionic liquids with fluorine-containing anions, "Journal of Fluorine Chemistry" 2006, vol. 127, no. 2, s. 159-176.
 33. Zejc A., Gorczyca M., Chemia leków, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
 34. Zieńko J., Stelmasiak P., Stosowanie związków fluorochlorowcoorganicznych a efekt cieplarniany, "Chemik" 1993, t. 46, nr 3, s. 59-62.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5985
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu