BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojnar Jolanta (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Przestrzenno-czasowe zróżnicowanie stopnia wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach
Space-time Differences in the Use of Information and Communication Technologies in Enterprises
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 32, s. 493-503, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Innowacyjność przedsiębiorstw, Informatyzacja przedsiębiorstwa, Komputerowy system informacyjny, Zasoby informacyjne przedsiębiorstwa, Technologie internetowe, Komputeryzacja systemu informacyjnego, Gospodarka cyfrowa, Analiza przestrzenna, Wielowymiarowa analiza porównawcza, Zróżnicowanie regionalne, Analiza porównawcza przedsiębiorstw
Information and Communication Technology (ICT), Enterprise innovation, Computerization of the company, Computer information system, Enterprise information resources, Internet technologies, Computerization of the information system, Digital economy, Spatial analysis, Multi-dimensional comparative analysis, Regional diversity, Comparative analysis of enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono podobieństwa i różnice w skali wykorzystania technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach w poszczególnych województwach w Polsce w latach 2008-2011. W pierwszym etapie analizy określono dynamikę zmian tego zjawiska na przestrzeni badanego okresu, aby ukazać dysproporcje pomiędzy regionami o najwyższej i najniższej skali badanego zjawiska. Kolejno za pomocą zmiennej syntetycznej dokonano uporządkowania województw i podziału na skupienia różniące się poziomem natężenia badanych cech w całym analizowanym okresie czasu. Dane służące do przeprowadzenia analiz zaczerpnięto z oficjalnych publikacji GUS (Bank Danych Regionalnych). (abstrakt oryginalny)

The paper presents similarities and differences of Polish provinces taking into account the development of information and communication technologies in companies. The basis for this analysis was selected data taken from national surveys carried out by the Central Statistical Office of Poland [GUS] from 2008 to 2011. The dynamics of this phenomenon over the period was analyzed to show the disparities between the regions with the highest and lowest scale of the phenomenon under study. The provinces were ranked using a synthetic variable. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gatnar E., Walesiak M., Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, WAE, Wrocław 2004.
  2. Helwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę kwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", 1968, z. 4.
  3. Kasprzak T., W kierunku rozszerzonego przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006.
  4. Malina A., Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, AE, seria Monografie, nr 162, Kraków 2004.
  5. Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006.
  6. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
  7. Zeliaś A., Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, AE Kraków 2000.
  8. Społeczeństwo informacyjne w Polsce, Wyniki badań statystycznych z lat 2008-2012. GUS.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu