BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziemba Marika (Uniwersytet Łódzki), Świeszczak Krzysztof (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Kierunki wspierania działalności małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy unijnych
Directions for Supporting Small and Medium Sized Enterprises with the European Union Funds
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 279, s. 201-214, tab., rys., bibliogr. 42 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy i wyzwania finansów publicznych u progu dekady członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Programy operacyjne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Fundusze unijne, Wspieranie przedsiębiorczości
Operational programmes, Small business, EU funds, Entrepreneurship support
Uwagi
summ.
Abstrakt
Fundusze unijne mogą być przeznaczane na różne inwestycje. Podmioty gospodarcze mają do dyspozycji środki pochodzące z programów regionalnych oraz programy operacyjne o zasięgu krajowym. Jednakże małe i średnie przedsiębiorstwa w poszczególnych województwach korzystają z pomocy unijnej w bardzo zróżnicowanym stopniu, co z jednej strony przekłada się na różny stopień rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, a z drugiej pogłębia istniejące między regionami dysproporcje. Celem artykułu jest wskazanie specyficznych cech podmiotów z sektora MSP, które powodują, że polityka Unii Europejskiej koncentruje swoje działania właśnie na nich, oraz przedstawienie bieżących kierunków wsparcia z funduszy europejskich udzielanego tym przedsiębiorstwom. (fragment tekstu)

Due to its specific, EU funds are an important source of funding SMEs business. Small and medium-sized enterprises have the opportunity to receive support various aspects of the operation, such as investing in advanced technologies, the development of the information society, improving human capital and expanding product offerings. The purpose of this article is to identify the specific characteristics of the SME that make the EU policy is focused just on them, and the analysis of the directions of support from European funds granted to them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielawska A. (1997), Podstawy sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 184, s. 51-60.
 2. Biernacki M. (2008), Małe i średnie przedsiębiorstwa na świecie oraz w Polsce - klasyfikacja i definicja, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", vol. 103, nr 47, s. 7-18.
 3. Bilikiewicz-Stach A. (2001), Innowacje - czy małe i średnie przedsiębiorstwa są w stanie dorównać dużym?, "Prace Naukowe AE", nr 885, s. 78-83.
 4. Bilski J., Stawasz E. (2006), Bariery w korzystaniu z usług bankowych w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 5. Bławat F. (2003), Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.
 6. Budżet Unii Europejskiej w pigułce (2010), Komisja Europejska, Luksemburg.
 7. Cybulski L. (2006), Budżet wspólnotowy Unii Europejskiej, [w:] B. Winiarski, Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 504-516.
 8. Czternasty W. (1985), Drobna wytwórczość w warunkach przemian funkcjonalnych i strukturalnych w gospodarce narodowej, "Zeszyty Naukowe AE" nr 135, s. 29-47.
 9. Drab-Kurowska A., Sokół A. (2010), Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku, CeDeWu, Warszawa.
 10. Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw (2000), Rada Europejska, Feira.
 11. Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M. J., Sudoł S. (2011), Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa.
 12. Gorczyńska A. (2009), Małe przedsiębiorstwo w różnych ujęciach, [w:] H. Zadora (red.), Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 15-42.
 13. Gralak A. (2006), Rozwój regionalny - zagadnienia ogólne, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
 14. Grudzewski W., Hejduk I. (2000a), Kierowanie małą firmą - wyzwania przyszłości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 1, s. 3-5.
 15. Grudzewski W., Hejduk I. (2000b), Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie", nr 3, s. 3-21.
 16. Gruszecki T. (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Grzywacz W. (1998), Polityka gospodarcza. Istota i założenia metodyczne, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 18. Hummel T. R. (1995), Betriebswirtschaftslehre. Gründung und Führung kleiner und mittler Unternehmungen, R. Oldenbourg Verlag, München-Wien.
 19. Jak realizować projekty z Funduszy Europejskich (2012), [w:] Portal Funduszy Europejskich, www.funduszeeuropejskie.gov.pl, 23.09.2012.
 20. Kępa A. (2004), Małe i średnie przedsiębiorstwa w acquis communautaire, "Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach", nr 5, s. 32-37.
 21. Lachiewicz S. (red.) (2003), Małe firmy w regionie łódzkim. Znaczenie - struktura - warunki działania, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 22. Łuczka T. (2001), Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 23. Medarova-Bergstrom K, VoIkeryA., Schiellerup P., Withana S., Baldock D. (2011), Strategies and Instruments for Climate Proofing the UE Budget, IEEP, Brussels.
 24. Narodowa Strategia Spójności (2007), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 25. Nowak M., Musiał H. (2005), Rola i znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju przedsięwzięć gospodarczych, [w:] D. Kopycińska (red.), Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 219-227.
 26. Oliński M. (2006), Pomoc publiczna a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] B. Kożuch (red.), Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 193-212.
 27. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (2007a), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 28. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (2007b), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 29. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (2007c), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 30. Rainelli M. (1996), Ekonomia przemysłowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 31. Sasin K. (2003), Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 32. Smolarek M. (2009), Kształtowanie kultury organizacyjnej w małym przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec.
 33. Stawasz E. (1999), Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 34. Strużycki M. (2004), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, PWE, Warszawa.
 35. Suszyński C. (2002), Doradztwo z zakresu zarządzania jako czynnik rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] M. Strużycki (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Difin, Warszawa, s. 143-188.
 36. Szuszman M. (2010), Fundusze unijne od podstaw (2007-2013). Przewodnik metodyczny, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek.
 37. Szymańska A. (2006), Fundusze unijne i europejskie 2007-2013, Internetowe Wydawnictwo "Złote Myśli", Gliwice.
 38. Torres O. (2004), Lokalna globalizacja czy globalna lokalizacja. Rozważania na temat globalizacji, [w:] A. Jewtuchowicz (red.), Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 23-43.
 39. Ullmann H. (1998), Związki kooperacyjne jako pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, "Handel Wewnętrzny" nr 6, s. 20-23.
 40. Uryga J., Magielski W., Bienias I. (2007), Środki unijne. Klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 41. Wiecek-Janka E. (2007), Specyfika cyklu życia przedsiębiorstwa rodzinnego, [w:] E. Skawińska (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań, s. 367-377.
 42. Wolański R. (2009), Nowe źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw, [w:] A. Żołnierski (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 79-93.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu