BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisowska Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kobiety w zarządach firm : różnorodność vs. patriarchalny porządek
Women on corporate boards: diversity vs. patriarchal order
Źródło
Kobieta i Biznes, 2012, nr 1-4, s. 12-21, 38-47, tab., rys., bibliogr. 33 poz.
Women & Business
Słowa kluczowe
Kariera zawodowa, Kobieta w biznesie, Zatrudnienie kobiet
Professional career, Women in business, Women employment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na przestrzeni ostatnich stu lat dokonały się dostrzegalne i korzystne dla kobiet zmiany związane z wyrównywaniem ich szans na rynku pracy. Dzięki ruchom feministycznym pierwszej i drugiej fali kobiety uzyskały prawo do edukacji i prawa wyborcze, dokonał się postęp w dostępie kobiet do rynku pracy, do biznesu i stanowisk kierowniczych. Dane dla Polski pokazują, że dzisiaj kobiety są lepiej wykształcone niż mężczyźni i mają kwalifikacje ku temu, by zajmować stanowiska kierownicze najwyższego szczebla - stawać się właścicielami firm lub sprawować funkcje prezesów i dyrektorów generalnych w charakterze pracownika najemnego. Jest coraz więcej badań dowodzących, że różnorodność ze względu na płeć jest korzystna dla firmy, bo generuje wyższą efektywność dzięki wyższej wydajności i większej kreatywności zróżnicowanych zespołów. W obliczu radykalnych zmian demograficznych, skutkujących mniejszą liczbą kolejnych generacji wkraczających na rynek pracy, bardzo istotne jest, żeby korzystać z potencjału coraz lepiej wykształconych kobiet i traktować je jako równorzędny (a nie podporządkowany) mężczyznom zasób siły roboczej. Patriarchat jako system społeczny, w którym kobiety pełnią role podrzędne wobec mężczyzn, wyczerpuje swoje znaczenie i przestaje mieć współcześnie rację bytu, tzn. nie służy rozwojowi społeczno- gospodarczemu i dobrobytowi społeczeństw. Zaczyna go zastępować partnerstwo kobiet i mężczyzn w pracy i rodzinie. Przeistaczanie się patriarchatu w partnerstwo jest procesem długotrwałym, więc żeby go przyspieszyć wprowadzane są rozwiązania w postaci kwot (określonego liczbowo udziału przedstawicieli każdej płci w polityce i biznesie), mające charakter działań tymczasowych - implementowanych na określony czas, żeby szybciej osiągniąć cel, jakim jest uzyskanie równowagi płci w gremiach decyzyjnych. (abstrakt autora)

Over the last hundred years, there have been accomplished visible and beneficial to women changes related to equalization of their chances in the labour market. Thanks to feminist movements of the first and second wave women gained access to education and the right to vote, there was accomplished progress in women's access to the labour market, to business and managerial positions. The data for Poland show that contemporary women are better educated than men and have qualifications adequate for managerial positions at the top executive level - become owners of company or hold positions of presidents and general directors. There are increasingly more studies proving that gender diversity is profitable for companies, as it generates higher effectiveness due to higher efficiency and greater creativity of diversified teams. Facing radical demographic changes resulting with the lower number of successive generations entering the labour market, it is essential to take advantage of the potential of increasingly higher educated women and to treat them as the labour force resource equal to men (and not subordinate). Patriarchy as a social system where women play inferior roles to men is exhausting its significance and ceases to be justified, i.e. it does not facilitate socio-economic development or welfare of societies. It is being replaced with partnership of women and men both at work and in family. Transformation of patriarchy into partnership is a longstanding process, therefore, in order to accelerate it, there are implemented solutions in a form of quotas in politics and business which are actions of interim character - implemented for a determined period in order to achieve faster the goal which is obtaining gender balance in decision-making bodies.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska L, Jarosz B., Lisowska E. (2009), Kobiety w spółkach rynku kapitałowego, w: Kobiety dla Polski, Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009, Fundacja Feminoteka, Warszawa.
 2. Adler R. (2001), Women in the Executive Suite Correlate to High Profits, www.equalpay.nu/docs/en/adler_web.pdf
 3. BAEL (2012), Aktywność ekonomiczna ludności Polski, I kw. 2012, seria: Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 4. Bengtsson M., Kock S. (2000), Coopetition' in Business Networks - to Cooperate and Compete Simultaneously, "Industrial Marketing Management" No. 29, http://crrm.u-3mrs.fr/web/ IMG/pdf/Coopetition_in_Business_Networks_to_Cooperate_ and_Compete_Simultaneously.pdf (dostęp 12.09.2012).
 5. Boruta I. (1996), Równość kobiet i mężczyzn w pracy w świetle prawa wspólnoty europejskiej. Implikacje dla Polski, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Carter N.M., Silva Ch. (2010), Udział kobiet w zarządzaniu: brak postępów, "Harvard Business Review Polska", kwiecień.
 7. Catalyst Census (2010), Fortune 500 Women Board Directors, www.catalyst.org
 8. Ciechomska M. (1996), Od matriarchatu do feminizmu, Wyd. Brama, Poznań.
 9. Durska M. (2009), Zarządzanie różnorodnością: kluczowe pojęcia, "Kobieta i Biznes", nr 1-4, s. 8-12.
 10. European Commission (2005), The Business Case for Diversity. Good Practices in the Workplace.
 11. Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Luxembourg; http://ec.europa.eu/employment_ social/fundamental_rights/pdf/pubst/stud/busicase_en.pdf
 12. European Commission (2008), Continuing the Diversity Journey- Business Practices, Perspectives and Benefits, Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Luxembourg; http://ec.europa.eu/employment_social/ publications/booklets/fundamental_rights/pdf/ke7005617_ en.pdf
 13. European Commission (2010), More women in senior positions. Key to economic stability and economic growth, Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Luxembourg, January
 14. Eurostat (2011), Employment by sex, age groups and nationality, 3rd quarter
 15. Friedan B. (1963), The feminine mystigue, Norton, New York.
 16. Hofstede G., Hofstede G.J. (2007), Kultury i organizacje, przekład M. Durska, PWE, wyd. II, Warszawa.
 17. Ibarra H., Carter N.M., Silva Ch. (2010), Why Men Still Get More Promotions than Women, "Harvard Business Review", September 2010, http://www.mccarthymentoring.com/articles/ whymen.pdf (dostęp: 29.04.2012), s. 6.
 18. Kandola R., Fullerton J. (1998), Managing the Mosaic: Diversity in Action, Institute of Personnel and Development, London.
 19. Kirton G., Greene A.M. (2005), The Dynamics of Managing Diversity. A Critical Approach, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford.
 20. Kurzynowski A. (1979), Aktywizacja zawodowa kobiet zamężnych w Polsce Ludowej. Geneza - czynniki rozwoju - perspektywy, Książka i Wiedza, Warszawa.
 21. Lisowska E. (2010), Kobiety w spółkach giełdowych i rentowność firmy, "Kobieta i Biznes", nr 1-4, s. 3-12.
 22. Lisowska E. (2008), Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, SGH, Warszawa.
 23. Przewodnik dobrych praktyk. Firma Równych szans (2007), Gender Index, EQUAL, UNDP, Warszawa.
 24. Rich A. (1976), Of woman born: Motherhood as experience and institution, Norton, New York.
 25. Sękalska D. (1982), Kobieta wyzwolona, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa.
 26. Sokół Z. (1995), Walka kobiet o wstęp na uniwersytety w Polsce, "Pełnym Głosem", nr 3, s. 81-91.
 27. Siemieńska R. (1996), Kobiety: nowe wyzwania. Starcie przeszłości z teraźniejszością, Instytut Socjologii UW, Warszawa.
 28. Slany K. (2011), Rodzina w refleksji feministyczno-genderowej, [w:] Gender w społeczeństwie polskim, red. K. Slana, J. Struzik, K. Wojnicka, Nomos, Kraków.
 29. Ślęczka K (1999), Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu, Wyd. "Książnica", Katowice.
 30. Thomas D.A., Ely R.J. (2005), Różnice mają znaczenie. Nowy paradygmat zarządzania różnorodnością, [w:] Kobiety i biznes, tłum. J. Krzemień-Rusche, E. Borówka, Wyd. Helion, Gliwice (wyd. oryg. Harvard Business Review on Women in Business, Harvard School Publ. 2005).
 31. Thomas R.R. Jr. (2006), Building on the promise of diversity. How we can move to the next level in our workplace, our communities, and our society, American Management Association (AMACOM), New York.
 32. Walczewska S. (1999), Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, Wyd. eFKa, Kraków.
 33. Women in economic decision-making in the EU: Progress report (2012), European Commission, Luxembourg.
 34. Women Matter (2010), Women at the top of corporations: Making it happen, McKinsey&Company,http://www.mckinsey.com/ locations/swiss/news_publications/pdf/women_matter_2010_4.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-9427
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu