BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górski Piotr (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Aspiracje zawodowe studentów socjologii i zarządzania AGH w świetle badań ankietowych
Professional Aspirations of Students of Sociology and Management in the Light of AGH Survey
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 33, s. 31-42, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Studenci, Kwalifikacje zawodowe, Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych, Jakość kształcenia, Ocena procesu kształcenia, Ewaluacja, Badanie satysfakcji, Badania ankietowe
Students, Professional skills, University graduate employment, Quality education, Assessing the learning process, Evaluation, Satisfaction research, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Akademia Górniczo-Hutnicza
Abstrakt
Artykuł oparty jest na badaniach własnych autora przeprowadzonych w 2010 roku, poświęconych poznaniu motywacji podjęcia studiów wyższych oraz aspiracji zawodowych przez studentów socjologii i zarządzania AGH. Badania przeprowadzono przy pomocy ankiety audytoryjnej. Wyniki badań wskazują na pewne podobieństwa i różnice. Podobieństwa dotyczą motywacji studiowania, pragnienia rozwoju osobistego, uzyskania kompetencji zawodowych pozwalających na uzyskanie satysfakcjonującej pracy. Różnice dotyczą aspiracji zawodowych. Większe znaczenie przypisywane jest rozwojowi zawodowemu przez socjologów i poczuciu bezpieczeństwa przez studentów zarządzania oraz oceny roli uczelni w kształtowaniu kompetencji technicznych (niższe oceny studentów socjologii). W konsekwencji uwidocznił się niższy poziom satysfakcji z wyboru uczelni i kierunku studiów deklarowany przez studentów socjologii. (abstrakt oryginalny)

The article based on original authors survey research on motivation for studying and professional aspiration of sociology and management graduates of AGH University of Science and Technology conducted in 2010. The results show some similarities and differences. Similarities pertain the motivation for studying, need of personal development and attainment of professional competencies. Differences relate to professional aspiration. Opportunities for personal development are more important for sociology graduates, whereas job security is more important for management graduates. They also appreciate the role of university in the development of technical competencies. As a result they are more satisfied with their choice of field of study. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Badanie ewaluacyjne ex-ante dotyczące oceny zapotrzebowania gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych, http:// www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/6_067.pdf (stan na dzień 15.10.2012).
  2. Bezrobocie wśród absolwentów staje się plagą, http://www.regiopraca.pl/portal/rynek- pracy/wiadomosci/bezrobocie-wsrod-absolwentow-staje-sie-plaga (stan na dzień 15.10.2012).
  3. Brussa A., Tarnawa A., 2011, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
  4. Dane statystyczne o szkolnictwie wyższym, http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/dane-statystyczne-o-szkolnictwie-wyzszym/ (stan na dzień 15.10.2012).
  5. Górski P., 2009, Kompetencje zawodowe i wzorce profesjonalizmu zarządzania oraz ich znaczenie dla współpracy szkolnictwa wyższego z pracodawcami [w:] Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej pod redakcją naukową D. Kopycińskiej, Wydawnictwo Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  6. Górski P., 2011a, Obszary współdziałania wyższych uczelni z pracodawcami i stowarzyszeniami zawodowymi w kształceniu specjalistów, "Rocznik Lubuski" 2011, t. 37.
  7. Górski P., 2011b, Motywacja podjęcia studiów wyższych, wyboru specjalności i ocena uczelni na przykładzie Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku", Gdańsk.
  8. Górski P., Michniak J., 2011, Absolwenci Wydziału Zarządzania AGH o swoich studiach i aspiracjach zawodowych, "Zarządzanie Publiczne": Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 3.
  9. Wydział Humanistyczny. Informacje ogólne, http://www.wh.agh.edu.pl/main/pl/strona/wydzial/informacje-ogolne/10 (stan na dzień 15.10.2012).
  10. Wyniki badań losów zawodowych absolwentów studiów stacjonarnych magisterskich 2010, http://www.ck.agh.edu.pl/omkz/AGH2010-media.pdf http//www. wh.agh.edu.pl/main/pl/strona/wydzial/informacje-ogolne/10 (stan na dzień 15.10.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu