BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozielska Joanna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Funkcjonowanie młodych polskich migrantów na polskim i imigranckim rynku pracy : postakcesyjni emigranci powrotni jako grupa zagrożona bezrobociem
The Functioning of Polish Migrants in the Polish Labor Market : re-emigrants as a Group at Risk of Unemployment
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 33, s. 128-139, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Emigracja, Imigracja, Migracja, Emigracja zarobkowa, Migracja zarobkowa, Rynek pracy, Międzynarodowy rynek pracy, Bezrobocie, Przyczyny bezrobocia
Emigration, Immigration, Migration, Economic emigration, Economic migration, Labour market, International labour market, Unemployment, Reasons of unemployment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gwarancja dostępności europejskich rynków pracy stanowiła bardzo ważny element polskiej polityki zagranicznej podczas negocjacji warunków, pod którymi Polska stać się miała członkiem Unii Europejskiej. W momencie polskiej akcesji Polacy jako obywatele Zjednoczonej Europy zyskali prawo do podejmowania legalnej pracy w innych państwach członkowskich. Z szansy tej skorzystała polska młodzież - "emigranci trzeciej generacji" - skuszona lepszymi zarobkami i perspektywami na przyszłość. Zaproponowany tekst jest próbą uchwycenia migracyjnej rzeczywistości w kontekście pracy, zysków i strat z niej wynikających. To także próba odpowiedzi na nurtujące badaczy pytanie - czy emigracja zarobkowa jest czasem, który służy budowaniu zawodowej przyszłości, gromadzeniu doświadczeń i potencjału zawodowego oraz budowaniu świadomej, spójnej zawodowej biografii, czy tylko epizodem zarobkowym nie wnoszącym nic w zawodową biografię młodego człowieka? To tekst traktujący o problemach reemigrantów na polskim rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

Guarantee the availability of European labour markets represented a very important element of the Polish foreign policy during the negotiations of the conditions under which The Poland had become a member of the European Union. At the time of Polish accession, Poles as citizens of UE they have earned the right to undertake legal work in other Member States . The chance of this has benefited Poland Youth - "third generation emigrants" - tempted by better earnings and prospects for the future. The proposed text is an attempt to capture reality in the context of labour migration, the gains and losses resulting. It also attempt to answer to researchers questions (building professional of the future, the collection of experiences and professional potential, building an informed, coherent professional biography) This text deals with the problems of returnees on the Polish labour market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z., 2000, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 2. Bauman Z., 2005, Europa - niedokończona przygoda, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 3. Bera R., 2010, Wielka emigracja zarobkowa młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 4. Bera R., 2008, Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 5. Duszczyk M., 2005, Migracje - półtora roku po akcesji [w:] Migracje - szanse czy zagrożenie? red. Bos-Karczewska, Polskie Forum Obywatelskie, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 6. Duszczyk M., 2006, Dość paniki migracyjnej, "Gazeta Wyborcza" z 23.08.2006 roku.
 7. Fihel, Piętka, Tyrowicz, 2007, Funkcjonowanie polskich migrantów na brytyjskim rynku pracy, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, CMR Working Papers, Warszawa.
 8. Gmaj, Małek, 2010, Powroty Polaków po 2004 roku: wyniki badania ilościowego [w:] Migracje powrotne Polaków. Powroty sukcesu czy rozczarowania? red. K. Iglicka, ISP, Warszawa.
 9. Iglicka K., 2007, Kierunki rozwoju polskiej polityki migracyjnej w ramach obszaru legalnej migracji pracowniczej na lata 2007-2012 [w:] Alternatywny model życia. Badanie przyczyn niepodejmowania zatrudnienia przez osoby bezrobotne, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 10. Kaczmarczyk P., 2005a, Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 11. Kaczmarczyk P., 2005b, Współczesne migracje zagraniczne Polaków - skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy. Dostępny na: http://www.bezrobocie.org.pl/files/1bezrobocie.org.pl/public/migracje/raport_fise_wspolczesne_migracje_polakow.pdf
 12. Kaczmarczyk P., Tyrowicz, 2008, Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy BCR.ORG.PL.
 13. Kolarska-Bobińska L., 2007, Emigrować i wracać. Migracje zarobkowe Polaków a polityka państwa, ISP, Warszawa.
 14. Krauz-Mozer, Borowiec, 2008, Globalizacja - nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji, WUJ, Kraków.
 15. Melosik Z., 2005, Młodzież a przemiany kultury współczesnej [w:] Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości, red. R. Leppert, Z. Melosik, B. Wojtasik, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.
 16. Melosik Z., 2003, Kultura popularna jako czynnik socjalizacji [w:] Pedagogika II. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwierski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Nowicka E., 2010, Migracje powrotne: powrót do domu czy nowa migracja [w:] Drogi i rozdroża, red. H. Grzymała-Moszczyńska i inni, NOMOS, Kraków.
 18. Okólski M., 2001, Mobilność przestrzenna z perspektywy koncepcji migracji niepełnej, [w:] Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, red. E. Jadźwińska, M. Okólski, Warszawa.
 19. Okólski M., 2005, Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym ujęciu, Warszawa.
 20. Okólski M., 2004a, Migracje a globalizacja [w:] Globalizacja od A do Z, red. E. Czarny, 2004, Narodowy Bank Polski - dostępne także na http://www.nbp.pl/publikacje/Globalizacja/globalizacja.pdf.
 21. Okólski M., Koryś, 2004, Czas globalnych migracji. Mobilność międzynarodowa w perspektywie globalizacji, seria: Prace Migracyjne, nr 55, Warszawa, Instytut Studiów Społecznych. Dostępny na: http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/272/
 22. Piorunek M., 2009a, Bieg życia zawodowego człowieka, Wydawnictwo im. Adama Mic-kiewicza, Poznań.
 23. Piorunek M. (red.), 2009b, Człowiek w kontekście pracy. Teoria - empiria - praktyka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 24. Piorunek M., 2008a, Edukacja i praca w cyklu życia człowieka [w:] Edukacja wobec tożsamości społecznej, red. E. Gaweł-Luty, J. Kojkoł, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk.
 25. Piorunek M., 2008b, Edukacja i praca jako komponenty tożsamości człowieka w przestrzeni postnowoczesności [w:] Relacje podmiotów w lokalnej przestrzeni edukacyjnej, red. J. Modrzewski, M.J. Śmiałek, K. Wojnowski, Inspiracje-UAM - Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Kalisz-Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu