BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polkowska Dominika (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Łucjan Izabela (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Przemiany aktywności zawodowej kobiet w wybranych krajach UE w świetle danych Eurostatu : analiza porównawcza
Changes in Professional Activity of Women in Selected EU Countries Based on Data from Eurostat : Comparative Analysis
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 33, s. 140-148, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Aktywność zawodowa kobiet, Analiza porównawcza, Rynek pracy, Analiza statystyczna, Przemiany społeczne, Polityka rynku pracy
Female economic activity, Comparative analysis, Labour market, Statistical analysis, Social change, Labour market policy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Urząd Statystyczny Unii Europejskiej EUROSTAT
European Union (EU),
Abstrakt
W programie Europa 2020 postuluje się wzmożenie działań ukierunkowanych na wzrost aktywności zawodowej społeczeństwa, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. W większości krajów polityka rynku pracy skierowana jest więc na poprawę kondycji siły roboczej, na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego, a w szczególności na podniesienie stopy zatrudnienia. Korzystając z danych Eurostatu w artykule dokonano analizy przemian aktywności zawodowej kobiet w wybranych krajach UE na przestrzeni ostatniej dekady. Przedstawione analizy wyraźnie pokazały, jak bardzo kryzys gospodarczy z roku 2008 pogorszył podstawowe wskaźniki aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn. Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy najbardziej zmieniła się na niekorzyść w Hiszpanii i w Grecji. Pogorszenie sytuacji odczuli również Irlandczycy. Polska, jak dowodzą statystyki, wyszła z kryzysu obronną ręką, choć daleko nam do wskaźników osiąganych w Skandynawii, czy chociażby u naszych zachodnich sąsiadów. Analizując zarysowane tendencje można przypuszczać, że postulaty zgłoszone w programie Europa 2020 będą trudne do spełnienia przez większość krajów UE. (abstrakt oryginalny)

Europe 2020 is the EU's growth strategy for the coming decade. It's aim is the increase of economic activity of society, both women and men. In most countries, labor market policy is therefore aimed at improving the health of the workforce, to improve the possibilities of socio-economic development, in particular to increase the employment rate. This article focuses on changes in professional activity of women in selected EU countries over the last decade (article is based on available Eurostat statistics). The analysis clearly showed how the economic crisis of 2008, aggravated the basic professional activity rates. Currently, the worst situation on the labor market is in Greece and Spain. The Irish also felt deterioration. Poland, as the statistics show, emerged from the crisis unscathed, although we are far from indicators achieved in Scandinavia or even in our western neighbors. The trends outlined in the article showed, that the demands presented in the Europe 2020 will be difficult to meet for most EU countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dane Eurostatu, 2012, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal /page/portal/eurostat/home (stan na dzień 20.10.2012).
 2. Dane Komisji Europejskiej, 2012, http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_pl.htm (stan na dzień 22.10.2012).
 3. Domański H., 2004, Struktura społeczna, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 4. Doorne Huiskes von A., 2003, Równe szanse w Unii Europejskiej: teoria i praktyka [w:] Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, red. A.G. Dijstra, J. Plantenga, GWP, Gdańsk.
 5. Enrenreich B., 1983, The Hearts of Men, Anchor Press, New York.
 6. Komunikat Komisji Europejskiej EUROPA 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 2010, Bruksela (stan na dzień 22.10.2012).
 7. Kubiak M., 2008, Demograficzne uwarunkowania polityki rodzinnej państwa [w:] Mał-żeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse - zagrożenia - patologie, red. W. Mu¬szyński, E. Sikora, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 8. Mazur-Łuczak J., 2010, Kobiety na rynku pracy, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań.
 9. Parsons T., 1972, Szkice z teorii socjologicznej, PWN, Warszawa.
 10. Reszke I., 1991, Nierówności płci w teoriach, IFiS PAN, Warszawa.
 11. Rosin H., 2010, The end of men, "The Atlantic Magazine", July/August, http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2010/07/the-end-of-men/8135/ (stan na dzień 12.11.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu