BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michałowska Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Dydkowski Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kusztal Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Uwarunkowania efektywności transportu
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Efektywność transportu w warunkach gospodarki globalnej, 2012, 13-50, tab., bibliog. 65 poz.
Słowa kluczowe
System transportowy
Transport system
Abstrakt
Efektywność jako kategoria ekonomiczna ma istotne znaczenie w procesach funkcjonowania i rozwoju transportu, ponieważ ten sektor wykazuje wyjątkową wrażliwość na zmienność cen(głównie paliw), co powoduje istotne trudności w zrównoważonym rozwoju, wymagającym efektywnej alokacji zasobów.Zarządzanie organizacją procesów transportowych w warunkach ostrej konkurencji rynkowej powoduje, że znaczenie efektywności podejmowanych działań jest coraz większe.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Hejduk I., Kierunki zmian systemu transportowego kraju na tle uwarunkowań rozwoju gospodarki polskiej, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1986
 2. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarnoœć”, Gdańsk 1993
 3. Kotarbiński T., Myśl o dobrej robocie, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1962
 4. Słownik terminologii logistycznej, ILiM, Poznań 2006
 5. Efektywność a osobowość, red. K. Obuchowski, J. Paluchowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982
 6. Malik K, Ekonomiczno-ekologiczna efektywność gospodarowania w warunkach rynkowych, w: Ekonomia a rozwój zrównoważony. Teoria i kształcenie. Tom 1, red. F. Piontek, Wydawnictwo Ekonomia i Œrodowisko, Białystok 2001
 7. Piontek F., Mechanizmy ekonomiczne stosowane w ochronie środowiska. „Problemy Ekologii” 1999, nr 6
 8. Bielejec J., Efektywność ekonomiczna przewozów ładunków, WKŁ, Warszawa 1971
 9. Zieleniewski J., Efektywność badań naukowych, PWN, Warszawa 1966
 10. Kosiec K., Efektywność a równowaga ogólna, AE, Kraków 1998
 11. Bieda J., Gruszczyńska-Malec G., Zarządzanie, ŒWSZ, Katowice 2005
 12. Bieniok H., Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, AE, Katowice 1999^Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1982
 13. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1994
 14. Metody sprawnego zarządzania, red. H. Bieniok, Placet, Warszawa 1997
 15. Marszałek S., Ekonomika, organizacja i zarządzanie w transporcie, ŒWSZ, Katowice 2001
 16. Scenarios Summary Report for CORDIS, http://cordis.europa.eu/transport/ src/scenario.htm (09.05.2008)
 17. Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, red. B. Liberadzki, L. Mindur, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa-Radom 2007
 18. Technologia RFID i jej zastosowania, „Spedycja Transport Logistyka” 2006, nr 4
 19. Ekonomika transportu, red. W. Grzywacz, Politechnika Szczecińska, Szczecin 1984
 20. Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1982
 21. Bojarski W., Podstawy analizy i inżynierii systemów, PWN, Warszawa 1984
 22. Hofman L., Ekonomika branżowa jako nauka, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej, seria B, nr 12, Sopot 1968
 23. Gronowski F., O systemie komunikacyjnym. „Przegląd Komunikacyjny” 1964, nr 12
 24. Tomala F., System transportowy a ogólna teoria systemów, Zeszyty Naukowe WSE, nr 33, Sopot 1966
 25. Kuziemkowski R., Wybrane zagadnienia optymalizowania systemu transportowego. „Problemy Ekonomiki Transportu” 1973, nr 2
 26. Tarski I., System transportowy RWPG, WKiŁ, Warszawa 1981
 27. Piskozub A., Funkcjonowanie systemów transportowych, WKŁ, Warszawa 1973
 28. Gałęzie transportu w zintegrowanym systemie transportowym, red. A. Piskozub, WKiŁ, Warszawa 1977
 29. Teichmann E., Polityka transportowa EWG-RWPG - Polska, PWE, Warszawa 1989
 30. Hejduk I., System transportowy Polski, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1992
 31. Bumewicz J., Wojewódzka-Król K., Europejska Polityka transportowa, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1993
 32. Bumewicz J., Transport EWG, WKiŁ, Warszawa 1991
 33. Bumewicz J., Międzynarodowe rynki transportowe, UG, Sopot 2004
 34. Bumewicz J., Szałucki K, Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na transport w Polsce, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, marzec 2003
 35. Downar W., System transportowy. Kształtowanie wartości dla interesariusza, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006
 36. Bąk M., Transport jako przedmiot i czynnik integracji europejskiej, UG, Gdańsk 1997
 37. Bąk M., Transport w świetle procesów integracji. Studium Podyplomowe SGH, Warszawa 2006, http://ekonom.univ.gda.pl/
 38. Grzywacz W., Wojewódzka-Król K, Rydzkowski W., Polityka transportowa, UG, Gdańsk 1994
 39. Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
 40. Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1982
 41. Hall A.D., Podstawy techniki systemów. Ogólne zasady projektowania, PWN, Warszawa 1968
 42. Szewczuk A., Zachowania przedsiębiorstw transportu samochodowego w konkurencyjnym otoczeniu. Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa2001
 43. Jasiński A. H., Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, Książka i Wiedza, Warszawa 1992
 44. Współczesne teorie organizacji, red. A.K. Koźmiński, PWN, Warszawa 1983
 45. Madeyski M., Lisowska E., Morawski W., Transport, rozwój i integracja, WKiŁ, Warszawa 1978
 46. Polityka transportowa państwa na lata 20Ó0-2015 dla zrównoważonego rozwoju kraju, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, Warszawa, październik 2001
 47. Wskaźniki ekorozwoju, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Œśrodowisko, Białystok 1999
 48. Ekonomia œśrodowiska i zasobów naturalnych, red. T. Żylicz, Krupski i S-ka, Warszawa 1996
 49. Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do 2025 roku, Ministerstwo ŒŚrodowiska, Warszawa 2000
 50. Polityka ekologiczna państwa, Rada Ministrów, Warszawa, czerwiec 2000
 51. Brzeziński A., Friedberg J., Suchorzewski W., Założenia polityki transportowej państwa 2005-2050, Ministerstwo Infrastruktury 2004
 52. Dziadek S., Systemy transportowe ośrodków zurbanizowanych, PWN, Warszawa 1991
 53. Mazur E., Transport a œśrodowisko przyrodnicze Polski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1994
 54. Kusztal J., Wpływ koncentracji działalności transportowej na œśrodowisko, w: Transport i spedycja. Materiały konferencyjne pod red. St. Dziadka, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998
 55. Gronowicz J., Ochrona œśrodowiska w transporcie lądowym, Instytut Technologii Eksploatacji, Poznań-Radom 2003
 56. Mazur E., Optymalizacja rozwoju infrastruktury transportu w aspekcie ochrony ziemi, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1989
 57. Podstawy ekonomii œśrodowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, C.H. Beck, Warszawa 2002
 58. Speakman D., Polityka transportowa MBR w Europie Œśrodkowej i Wschodniej, w: Autostrady a rozwój gospodarczy, Polski Klub Ekologiczny, Kraków 1995
 59. Tarski I., Koordynacja transportu, PWE, Warszawa 1968
 60. Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych „ŒŚrodowisko i Rozwój” Rio de Janeiro, 3-14.06.1992, Szczyt Ziemi, Instytut Ochrony ŒŚrodowiska, Warszawa 1993
 61. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K, Współczesne problemy polityki transportowej, PWE, Warszawa 1997
 62. Wytyczne dotyczące zasad i zakresu uwzględniania zagadnień ochrony œśrodowiska w programach sektorowych, Rada Ministrów, Warszawa, listopad 2002
 63. Pieregud J., Przemiany na europejskim rynku usług transportowych i logistycznych, II Europejski Kongres Transportowy „ TRANSLOG 2003”, Szczecin 18-19 września 2003
 64. Machnicka-Hławiczka M., Walczak K., Recykling samochodów - konieczność i biznes, „Ekoprofit” 1999, nr 10(37)
 65. Machnik A., Sekrety sprawnego działania, Studio EMKA, Warszawa 2002
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu