BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzesiak Marzena (Politechnika Gdańska), Richert-Kaźmierska Anita (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Educational Engagement of the Elderly - the Experiences of Selected Baltic Sea Region Countries
Zaangażowanie osób starszych w edukację - doświadczenia wybranych państw regionu Morza Bałtyckiego
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 286, s. 133-143, tab., rys., bibliogr. 34 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Regional Economy in Theory and Practice
Słowa kluczowe
Starzenie się społeczeństw, Kształcenie dorosłych
Ageing of the population, Adult education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja zaangażowania osób w starszych w państwach regionu Morza Bałtyckiego w edukację dorosłych oraz omówienie możliwości i uwarunkowań aktywności edukacyjnej osób starszych. Autorki odniosły się także do zależności pomiędzy udziałem osób starszych w edukacji a ich sytuacją ekonomiczno-społeczną.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the engagement of adults close to retirement age in the Baltic Sea Region countries in the education of adults, as well as to discuss the possibilities and conditions for the educational activity of the elderly. The authors also refer to the relationship between the participation of the elderly in education and their socioeconomic situation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Active Ageing. A Policy Framework, World Health Organization, Madrid 2002, http://whqlibdoc.who. int/hq/2002/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf (date of access: 01.02.2011).
 2. Ala-Mutka K., Malanowski N., Punie Y., Cabrera M., Active Ageing and the Potential of ICT for Learning, European Commission Joint Research Centre, Seville 2008.
 3. Bostrom A., Boudard E., Siminou P., Lifelong Learning in Sweden. The Extent to Which Vocational Education and Training Policy is Nurturing Lifelong Learning in Sweden, CEDEFOP Panorama series, Luxembourg 2001.
 4. Council conclusions on reference levels of European average performance in education and training (benchmarks), 5 May 2003 (2003/C 134/02), Official Journal of the European Union 7.6.2003.
 5. Council conclusions on a strategic framework for European cooperation in education andtraining, 12 May 2009 (ET2020), (2009/C 119/2).
 6. Czerniawska O., Permanentna edukacja jako zadanie starości w XXI wieku, Edukacja Dorosłych 2003, no. 2.
 7. Denmark. VET in Europe - Country Report 2011, Cedefop 2012.
 8. ELLI (European Lifelong Learning Indicators) Index Europe 2010.Indicators in Depth, Bertelsmann Stiftung, Gutersloh 2011.
 9. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/database (date of access: 04.04.2012).
 10. Harwas-Napierała B., Tempała J. (eds.), Psychologia rozwoju, t. 2, PWN, Warszawa 2001.
 11. International Standard Classification of Education ISCED 1997, http://www.uis.unesco.org/ TEMPLATE/pdf/isced/ISCED_A.pdf (date of access: 10.02.2011). Hippach-Schneider U., Hensen K.A., Schober K., Germany. VET in Europe - Country Report 2010, Cedefop 2011.
 12. Jankowski D., Przyszczypkowski K., Skrzypczak J., Podstawy edukacji dorosłych. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1996.
 13. Kalachea A., KickbuschI., A global strategy for healthy ageing, World Health 1997, no. 4 July- August.
 14. Kozieł D., Trafiałek E., Kształcenie na Uniwersytetach Trzeciego Wieku a jakość życia, Gerontologia Polska 2007, nr 15.
 15. Kształcenie ustawiczne w Polsce na tle innych krajów - na podstawie badania TRAL. Informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/nowe/Polskanatle TRAL.pdf (date of access: 10.09.2012).
 16. Learning: The Treasure Within, report to UNESCO of the International Commission on Education for Twenty-first Century, UNESCO Publishing, Paris 1996.
 17. Matlakiewicz A., Solarczyk-Szwec H., Dorośli uczą się inaczej, Toruń 2005.
 18. Matlakiewicz A., Solarczyk-Szwec H., Dorośli uczą się inaczej: andragogiczne podstawy kształcenia ustawicznego, wyd. II, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Toruń 2009.
 19. Migała P., Edukacja dorosłych - powszechną i wielowymiarową formą aktywności człowieka, http://www.almamer.pl/aa%20materialy%20dydaktyczne/TiR_Socjologia_czasu_wolnego_Miga la.pdf (date of access: 28.09.2012).
 20. Milerski B., Śliwerski B. (eds.), Leksykon tematyczny PWN Pedagogika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 21. Recommendation on the development of adult education, adopted by the General Conference at its nineteenth session. Nairobi 26 November 1976.
 22. UNESCO, [in:] J. Półturzycki (ed.), Dydaktyka dorosłych, WSiP, Warszawa 1991.
 23. Rejman K., Znaczenie edukacji w procesie integracji społecznej osób w wieku senioralnym, [in:] B. Balogova (ed.), Elan vital v priestore medzigeneracnych vztahov, Presovska Univerzita v Presove, Presov 2010.
 24. Strategia kształcenia ustawicznego do roku 2010, dokument opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu i przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 lipca 2003r., http://www.men.gov.pl/ (date of access: 10.10.2010).
 25. Strategia rozwoju edukacji na lata 2007-2013, Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa 2005.
 26. Stround D., The 50-plus Market, Kogan Page, London 2005.
 27. Synak B., Człowiek stary i jego rodzina w zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej, Problemy Rodziny 1992, nr 1.
 28. The Copenhagen Declaration. Declaration of the European Ministers of Vocational Education and Training, and the European Commission, convened in Copenhagen on 29 and 30 November 2002 on enhanced European cooperation in vocational education and training, http://ec.europa.eu/education/pdf/ doc125_en.pdf (date of access: 05.09.2012).
 29. The 2009 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU-27 Member States (2008-2060), "Forthcoming European Economy" 2/2009 (working document). Joint Report prepared by the European Commission (DG ECFIN) and the Economic Policy Committee (AWG), Brussels 2009.
 30. Turner J., Helms D., Rozwój człowieka, WSiP, Warszawa 1999.
 31. Ziębińska B., Uniwersytety trzeciego wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych, rozprawa doktorska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Katowice 2007.
 32. Znajmiecka-Sikora M., Kędzierska B., Roszko E. (eds.), Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy, Wydawnictwo Ego, Łódź 2011.
 33. Zych A., Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej, Katowice 1999.
 34. 2009 Aging Report. Economic and Budgetary Projections for EU-27 Member States (2008-2060). Statistical Annex, European Commission, Economic and Financial Affairs Directorate General, Brussels 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu