BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalata Katarzyna (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Dobrowolne ubezpieczenie społeczne w świetle zasad konstytucyjnych
The Issue of Optional Social Insurance in Relation to Constitutional Principles
Źródło
Polityka Społeczna, 2013, nr 2, s. 23-27, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia dobrowolne, Regulacje prawne, Zabezpieczenie społeczne, Reforma systemu emerytalnego
Voluntary insurance, Legal regulations, Social security system, Pension system reform
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule autorka analizuje zakres dobrowolnego ubezpieczenia społecznego, który został od 1 stycznia 2013 r. zmieniony na mocy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2012 r., poz. 637). Dobrowolne ubezpieczenie jest badane w szerokim aspekcie, nie tylko z punktu widzenia art. 7 ustawy, ale również w sytuacji zbiegu tytułów do ubezpieczenia społecznego. Autorka stawia tezę, iż kwestia powiązania zasad dotyczących przystąpienia do ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego z ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi jest sprzeczna z ryzykiem chronionym przez przedmiotowe ubezpieczenia oraz zasadą równości. Zauważa, iż powiązanie czterech różnych reżimów ubezpieczeniowych w prawo do przystąpienia do ubezpieczenia znacząco ogranicza krąg podmiotów mogących zabezpieczyć swoją aktywność zawodową przez składkę. (abstrakt oryginalny)

In the article the author examines the range of the optional social insurance, which is from 1 January 2013 under the ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw will be changed. Optional insurance is examined in a broad aspect, not only from the point of view of art. 7 of the act, but also in the situation of the confluence of titles to social insurence. The author argues that the issue of relationship rules regarding access to health insurance and accident insurance and disability pension is inconsistent with the risk in question is protected by insurance and the principle of equality. It is noted that the relationship of four different insurance regimes in the right to the insurance significantly reduces the number of people that can secure your professional activity by premium. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bińczycka-Majewska T. (2000), Zbieg tytułów do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w nowym systemie ubezpieczeń społecznych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" nr 12.
 2. Bińczycka-Majewska T. (2003), Hasło: Dobrowolne ubezpieczenie społeczne, w: L. Florek, Encyklopedia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa.
 3. Gudowska. В., Strusińska-Żukowska J., red. (2011), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Warszawa.
 4. Jackowiak Cz. (1963), Prawo pracy, tom II, cz. 2, w: W. Jaśkiewicz, Cz. Jackowiak, W. Piotrowski, Prawo pracy, Poznań.
 5. Jędrasik-Jankowska I. (1987), Ubezpieczenie społeczne (chorobowe, rentowe i emerytalne), Warszawa.
 6. Jędrasik-Jankowska I. (2007), Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Wyd. 1, Warszawa.
 7. Jędrasik-Jankowska I. (2011), Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Wyd. 4, Warszawa.
 8. Jończyk J. (2006), Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków.
 9. Kaczmarek A. (2009), Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, "Ubezpieczenia Społeczne" nr 3.
 10. Oniszczuk J. (2005), Wolności i prawa socjalne oraz orzecznictwo konstytucyjne, Warszawa.
 11. Pacud R. (2011), Stosunki prawne ubezpieczenia emerytalnego, Warszawa.
 12. Pędzierski A. (1999), Ubezpieczenie chorobowe po reformie ubezpieczeń społecznych, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" nr 10.
 13. Steline J. (2004), Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne, w T. Bińczyka-Majewska, Konstrukcje prawa emerytalnego, Kraków.
 14. Wantoch-Rekowski J., red. (2007), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Toruń.
 15. Wiśniewski J. (2010), Różnorodne formy zatrudnienia, Toruń.
 16. Zieliński T. (1994), Ubezpieczenie społeczne pracowników, Warszawa-Kraków
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu