BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podkański Marcin (BioConsulting Podkański Marcin)
Tytuł
Strategie wydłużania aktywności zawodowej : wybrane kraje UE
Professional Activity Lengthening Strategies - Selected European Union Countries
Źródło
Polityka Społeczna, 2013, nr 2, s. 28-35, wykr., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Aktywność zawodowa ludności, Pobudzanie aktywności, Rynek pracy, Reforma systemu emerytalnego, Starzenie się społeczeństw, Zabezpieczenie społeczne
Activity rate of population, Activity stimulation, Labour market, Pension system reform, Ageing of the population, Social security system
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Szwecja, Niemcy, Wielka Brytania
Sweden, Germany, United Kingdom
Abstrakt
W artykule zaprezentowana została analiza i charakterystyka działań podejmowanych na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej w wybranych krajach Unii Europejskiej (Szwecja, Niemcy, Wielka Brytania) jako odpowiedzi na problemy rynków pracy, systemów ubezpieczeń społecznych oraz jako reakcji na rozpoczynający się proces starzenia się społeczeństw. Skoncentrowano się na trzech filarach stosowanych rozwiązań: podnoszeniu efektywności polityk rynku pracy, zapewnianiu powszechności kształcenia ustawicznego oraz wydłużaniu wieku emerytalnego. Wnioski z dokonanej analizy odniesione zostały do wyzwań stojących przed Polską w kontekście zmieniającej się struktury demograficznej społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)

This article presents the analysis and characteristic of actions which are taken to lengthen the professional activity in selected EU countries (Sweden, Germany, United Kingdom) as a response to the problems of labour markets and social security systems, as well as reaction to the process of aging society. The article focuses on the three pillars of the undertaken activities: improving the effectiveness of labour market policies, providing lifelong learning education and extending of the retirement age. The conclusions of this analysis are referenced to the challenges posed for Poland in the context of the changing demographic structure of society. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Albrecht J., van der Berg G., Vroman S. (2005), The Knowledge Lift: The Swedish Adult Education Program That Aimed to Eliminate Low Worker Skill Levels, Discussion Paper No. 1503, Forshunglnstitut zur Zukunft der Arbeit, Bonn.
 2. Arbeitslosengeld III Sozialgeld Grundsicherung für Arbeitsuchende (2012), Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.
 3. Błędowski P. (2008), Efektywność instrumentów APRP stosowanych w Szwecji, w: Polityka rynku pracy Doświadczenia europejskie i polskie, pod red. Gilejko L, Błaszczyk В., Akademia Humanistyczna im A. Gieysztora.
 4. Boni M. (2006), Elastyczność i sprawność rynku pracy w Polsce, w: Elastyczność i sprawność rynku pracy, Zeszyty BRE - Case nr 87, Warszawa.
 5. Bundesprogramm "Perspektive 50plus - Bechäftigungspakte für Ältere in den Regionen - Kodex für Perspektive 50plus" (2008), Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Berlin.
 6. Charakterystyka systemu emerytalnego w Szwecji (2011), materiał informacyjny dotyczący wizyty studyjnej delegacji ZUS w Urzędzie Spraw Emerytalno-Rentowych (Pensionsmyndigheten), Departament Współpracy Międzynarodowej ZUS, Warszawa.
 7. Fedorczuk M. (2008), Reformy rynku pracy w Wielkiej Brytanii wprowadzone przez Partię Pracy, w: Polityka rynku pracy. Doświadczenia europejskie i polskie, pod red. Gilejko L., Błaszczyk В., Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora.
 8. Fedorczuk M., Bojadżijewa-Wesołowska K. (2008), Efektywność instrumentów aktywnej polityki rynku pracy stosowanych w Wielkiej Brytanii, w: Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszenie kwalifikacji bezrobotnych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, pod red. P. Błędowski, MPiPS, Warszawa.
 9. Fortschrittsreport Altersgerechte Arbeitswelt (2012), Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Berlin.
 10. Jacobi L., Kluve J. (2007), Before and after Hartz reforms: The performance of Active Labour Market Policy in Germany, Zeitschrift für ArbeitsmarktForschung - Journal for Labour Market Research, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Nürnberg.
 11. Męcina J. (2010), Wpływ dialogu społecznego na kształtowanie stosunków pracy w III Rzeczypospolitej, IPS UW, Warszawa.
 12. Monnet J., Greve В. (2001), Labour Market Issues In the European Community, Research Papers from the Department of Social Sciences Institute for Samfundsvidenskab og Erhvervokonomi. No. 7/01, Roskilde University.
 13. Nadolska J. (2009), Programy działań antykryzysowych w Niemczech, w: Polityka społeczna w kryzysie pod red. M. Księżopolski, B. Rysz-Kowalczyk, C. Żołędowski, IPS UW, Warszawa.
 14. Nadolska J. (2010), Rynek pracy w procesie przekształceń państwa socjalnego we współczesnych Niemczech, IPS UW, Warszawa.
 15. Podkański M. (2012), Ewolucja europejskiej polityki zatrudnienia w kierunku aktywizacji zawodowej osób starszych, "Polityka Społeczna" nr 5-6.
 16. Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (2011), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 17. Szylko-Skoczny M. (2008), Partnerstwo na Mazowszu. Materiały z V Jubileuszowego Forum Partnerstwa Lokalnego w dniach 21-22 listopada 2008 r. (2009), Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy, Warszawa.
 18. Sianesi B. (2002), Swedish Active Labour Market Programmes in the 1990s: Overall Effectivness and Differential Performance, The Institute for Fiscal Studies, London.
 19. Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za II półrocze 2011 (2012), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 20. Sunden A. (2006), The Swedish experience with pension reform, "Oxford Review of Economic Policy", vol. 22, No. 1.
 21. Szylko-Skoczny M. (2009) Nowe instrumenty rynku pracy - przykład niemiecki, w: Partnerstwo na Mazowszu. Materiały z V Jubileuszowego Forum Partnerstwa Lokalnego w dniach 21-22 listopada 2008 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy, Warszawa.
 22. Szylko-Skoczny M. (2008), Zmiana podejścia do polityki rynku pracy w RFN - reformy Hartza, w: Polityka rynku pracy. Doświadczenia europejskie i polskie, pod red. Gilejko L., Błaszczyk В., Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora.
 23. The Work Programme (2011), Department for Work and Pensions, London.
 24. This is New Start. Information for employers (2010), Arbetsförmedlingen, Stockholm.
 25. Weishaupt J. (2011), Social Partners and the Governance of Public Employment Services: Trends and Experiences from Western Europe - Working Paper No. 17, International Labour Office, Geneva.
 26. Wiśniewski Z., Zawadzki К. (2010), Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, Wojewódzki Urząd Pracy, Uniwersytet M. Kopernika, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu