BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Solecki Sławomir (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Ekonomia społeczna i jej wrogowie
Social Economy and Its Enemies
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 33, s. 179-187, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia społeczna, Trzeci sektor gospodarki, Organizacje społeczne, Przedsiębiorczość społeczna, Społeczeństwo obywatelskie
Social economy, Third sector of the economy, Social organisations, Social entrepreneurship, Civic society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje genezę i główne cechy polskiego modelu ekonomii społecznej. W artykule została ukazana istota przedsiębiorczości społecznej bazującej na doświadczeniach i potencjale rodzimego trzeciego sektora oraz dominującej praktyce wiążącej się z finansowaniem podmiotów ekonomii społecznej ze środków publicznych. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw społecznych w Polsce wymusza tworzenie dostosowanego do polskich realiów systemu wspierania tej formy działalności gospodarczej. Powstanie takiego systemu może uruchomić proces odblokowywania tkwiących w społeczeństwie polskim zasobów i uśpionych w nim kapitałów. Koncepcje ekonomii społecznej sprawdzają się w realiach światowego kryzysu gospodarczego lepiej niż inne. W sytuacji przeciwdziałania jego skutkom, upowszechnianie form działalności gospodarczej opierających się na koncepcjach ekonomicznych uwzględniających cele społeczne zyskało ogromnie na znaczeniu. W krótkim czasie stały się one istotnymi propozycjami branymi pod uwagę w debacie mającej na celu poszukiwanie rozwiązań uzdrawiających rodzimą gospodarkę. Przedstawione w artykule doświadczenia tworzenia polskiego modelu ekonomii społecznej pokazują, możliwości i szanse jego rozwoju, ale również tkwiące w nim zagrożenia. (abstrakt oryginalny)

The article presents the origins and the main features of the Polish model of social economy. It discusses the essence of social entrepreneurism drawing on the experiences and the potential of the third sector in Poland and employing the widespread practice where financing for social economy entities is provided from public funds. The dynamic growth of social enterprises in Poland prompts the development of a support system designed for economic operations of this type and adjusted to the Polish realities. Properly established, such system may instigate the release of resources and assets inherent to and dormant in Polish people. Concepts of social economy prove to be more effective than other approaches in the realities of the global economy crisis. In the circumstances where its effects need to be neutralized, promotion of operations based on the concepts of economy taking into account society-oriented goals has become increasingly important. In a short time these solutions have gained recognition in the debate aimed at finding options for healing the domestic economy. Presented in this article, the experiences of developing Polish model of social economy illustrate the chances and opportunities for its growth as well as risks contained within it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Karwińska A., 2010, Uwarunkowania dobrego funkcjonowania społeczeństwa. Znaczenie gospodarki społecznej, "Ekonomia Społeczna", Uniwersytet Ekonomiczny Kraków, 1/2010, s. 7-25.
 2. Atlas dobrych praktyk inkluzji społecznej i zawodowej, 2011, FEBEA, Warszawa.
 3. Rymsza M., 2007, Druga fala ekonomii społecznej w Polsce a koncepcja aktywnej polityki społecznej [w:] Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, ISP, Warszawa, s. 175-189.
 4. Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich, 2010, Warszawa, CBOS, BS/16/ 2010 dostępne na http//www.cbos.com.pl
 5. Guz H., 2011, Wsparcie sektora ekonomii społecznej w ramach VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, "Ekonomia Społeczna", Uniwersytet Ekonomiczny Kraków, 1/2011, s. 7-18.
 6. Hausner J., 2011, Przedmowa do wydania polskiego [w:] M. Yunus, Przedsiębiorstwo społeczne. Kapitalizm dla ludzi, Wyd. ConCorda. Warszawa, s. 11-18.
 7. Sztompka P., 2007, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków.
 8. Yunus M., 2011, Przedsiębiorstwo społeczne. Kapitalizm dla ludzi, Wyd. ConCorda. Warszawa.
 9. Wnioski Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, 2012, Kraków.
 10. Dąbrowska J. (red.), 2008, Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej - wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 11. Frączek P., Wygnański J., 2006, Raport otwarcia projektu "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej, Warszawa.
 12. Frączek P., Wygnański J., 2008, Polski model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla rozwoju, FISE, Warszawa.
 13. Kobielska J., 2010, Obraz spółdzielni socjalnych w świetle badań przeprowadzonych w ramach projektu " Wykluczenie społeczne: diagnoza i mechanizmy przeciwdziałania w województwie wielkopolskim" [w:] Spółdzielnie socjalne. Skuteczny mechanizm walki z wykluczeniem społecznym czy ślepa uliczka?", red. J. Tittenbrun, Poznań.
 14. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (projekt), 2012, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 15. Popper K.R., 1993, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Warszawa.
 16. Malikowski M. (red.), 2006, Kategorie społeczne Podkarpacia najbardziej zagrożone trwałym bezrobociem. Diagnoza i postulaty praktyczne, Rzeszów.
 17. Solecki S., 2006, Podsumowanie - konstatacje i zalecenia praktyczne [w:] Kategorie społeczne Podkarpacia najbardziej zagrożone trwałym bezrobociem. Diagnoza i postulaty praktyczne, red. M. Malikowski, Rzeszów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu