BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jedynak Witold (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Wartość ludzkiej pracy w społecznej nauce Kościoła katolickiego
The Worth of Human Work in Social Learning of Church
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 33, s. 188-196, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Wartość pracy, Człowiek a praca, Kościół katolicki, Kościół a problemy społeczne, Encyklika Rerum Novarum, Katolicka nauka społeczna, Katolicka etyka pracy
Value of work, Human and labour, Roman Catholic Church, Church and social problems, The encyclical Rerum Novarum, Catholic social teaching, Catholic work ethic
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Szczególne zainteresowanie Kościoła katolickiego pracą ludzką zostało zainspirowane w okresie dynamicznego rozwoju przemysłu fabrycznego, gdy szybko wzrastała liczba robotników najemnych. Katalizatorem działań podjętych przez hierarchię kościelną było powstanie tzw. kwestii społecznej, której nierozwiązanie mogło wywołać krwawą walkę klas inspirowaną przez socjalistów. Istotne znaczenie dla rozwoju katolickiego nauczania społecznego odnoszącego się do pracy miało ogłoszenie encykliki "Rerum novarum" (1891 r.). Wytyczyła ona główne kierunki rozwoju społecznej doktryny kościelnej. Kolejne dokumenty Stolicy Apostolskiej rozwijały problematykę pracy uwzględniając zmieniające się uwarunkowania społeczne. Kompleksową wykładnię nauczania Kościoła dotyczącą pracy przedstawił Jan Paweł II w encyklice "Laborem exercens". Podejmując polemikę z proponowanymi przez liberalizm i kolektywizm koncepcjami papież przedstawia pracę jako wartość, która zapewnia człowiekowi wszechstronny rozwój, daje mu utrzymanie, a także umożliwia osiągnięcie celu ostatecznego, jakim jest zbawienie. Katolicka nauka społeczna sprzeciwia się uprzedmiotowianiu pracy i traktowaniu jej jako towaru, który można kupić lub sprzedać. Pracy nie da się oddzielić od pracownika, ponieważ tylko dzięki człowiekowi ma ona wartość i wymiar personalistyczny. (abstrakt oryginalny)

The particular interest of the Catholic Church was inspired by the work of a human in a period of dynamic development of the industry factory, the fast increase in the number of hired workers. The catalyst for the action taken by the Church hierarchy was the creation of so-called social issues, which could cause failure to resolve the bloody struggle of classes inspired by the socialists. It is important for the development of Catholic social teaching relating to the work was ad encyclical "Rerum Novarum" (1891). It paved the main directions of development of the social doctrine of the Church. Another Vatican documents developed labor issues reflect changing social conditions. Comprehensive interpretation of the teaching of the Church concerning the work presented Pope John Paul II in his encyclical "Laborem exercens". Taking a polemic with the proposed by liberalism and collectivism concepts Pope presents the work as a value which provides comprehensive development of man, give it to maintain, and allows you to achieve the ultimate goal which is to be saved. Catholic social teaching opposes the objectification of labor and treating it as a commodity that can be bought or sold. Work can not be separated from the employee, be- cause only through a person has a value and personality dimension. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bełch K., 2007, Katolicka nauka społeczna, Wydawnictwo Jedność, Kielce.
 2. Dzwonkowski R., 1974, Listy społeczne biskupów polskich 1891-1918, Editions du Dialogue, Paris.
 3. Engels F., 1956, Anty-Duhring, Książka i Wiedza, Warszawa.
 4. Engels F., 1976, Rola pracy w procesie uczłowieczenia małpy [w:] Podstawowe problemy moralności socjalistycznej. Teksty źródłowe (wybór H. Maślińska, M. Michalik), wyd. 3 uzup., Książka i Wiedza, Warszawa.
 5. Escriva de Balaguer J., 2005, Droga, Bruzda, Kuźnia, wyd. 3, Księgarnia św. Jacka i Apostolicum, Katowice-Ząbki.
 6. Escriva de Balaguer J., 1992, To Chrystus przechodzi (tłum. A. Kajzerek), Księgarnia św. Jacka, Katowice.
 7. Jan Paweł II, 2006, Encyklika "Laborem exercens" [w:] Encykliki Ojca świętego Jana PawłaII, Wydawnictwo Znak, Kraków, s. 141-213.
 8. Jaroszyński E., 1900, Katolicyzm socyalny, cz. 1, Spółdzielnia Wydawnicza Polska, Kraków.
 9. Kieniewicz S., 1970, Historia Polski 1795-1918, PWN, Warszawa.
 10. Leon XIII, 1987, Encyklika o kwestii robotniczej "Rerum novarum" [w:] Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 1, red. M. Radwan, L. Dyczewski, A. Stanowski, Rzym-Lublin, s. 41-65.
 11. Majka J., 1986, Katolicka nauka społeczna. Studium historyczno-doktrynalne, Fundacja Jana Pawła II, Rzym.
 12. Markiewicz S., 1983, Ewolucja społecznej doktryny Kościoła, Książka i Wiedza, Warszawa.
 13. Papieska Rada Iustitia et Pax, 2005, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Wydawnictwo Jedność, Kielce.
 14. Strzeszewski Cz., 1978, Ewolucja katolickiej nauki społecznej, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa.
 15. Strzeszewski Cz., 2003, Katolicka nauka społeczna, wyd. 4 dodruk, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 16. Strzeszewski Cz., 1981, Chrześcijańska myśl i działalność społeczna w zaborze austriackim w latach 1865-1918 [w:] Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832-1939, red. Cz. Strzeszewski, R. Bender, K. Turowski, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa, s. 135-199.
 17. Weber M., 2011, Etyka protestancka i duch kapitalizmu (tłum. D. Lachowska), wyd. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 18. Weber M., 2002, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej (tłum. D. Lachowska), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Wóycicki A., 1921, Chrześcijański ruch robotniczy w Polsce. Monografia społeczna, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań - Warszawa.
 20. Wóycicki A., 1922, Robotnik polski w życiu rodzinnem. Monografia społeczna, Drukarnia i litografia Jana Cotty, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu