BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dygoń Marcin (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie)
Tytuł
Percepcja absolwentów w badaniach "Pracodawcy Podkarpacia"
Perception of Graduates Within "Employers of Podkarpacie" Survey
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 33, s. 250-269, wykr., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Pracodawcy, Zatrudnienie absolwentów szkół średnich, Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych, Zatrudnienie absolwentów, Umiejętności pracownicze, Analiza rynku pracy, Kwalifikacje zawodowe
Labour market, Employers, Employment of high school graduates, University graduate employment, Employment of graduates, Employee skills, Labour market analysis, Professional skills
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Podkarpacie
Subcarpathian Region
Abstrakt
Osoby młode do 34. roku życia, w tym także absolwenci, napotykają znaczne problemy na rynku pracy. Przejście z edukacji do pracy niejednokrotnie wiąże się ze żmudnym i długotrwałym poszukiwaniem pracy oraz doświadczeniem bezrobocia. Osoby w wieku 18-34 lat stanowią ponad 50% wszystkich zarejestrowanych w województwie podkarpackim osób bezrobotnych. Identyfikacja wymagań i oczekiwań pracodawców wobec młodych osób wchodzących na rynek pracy staje się zatem kluczowym zagadnieniem związanym z analizą trudnej sytuacji absolwentów na rynku pracy. Stąd w realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie badaniu pn. "Pracodawcy Podkarpacia" sformułowano problem badawczy dotyczący rozpoznania opinii pracodawców o absolwentach różnych typów szkół zatrudnianych przez pracodawców publicznych i prywatnych. 86% pracodawców objętych badaniem nie jest zainteresowanych zatrudnieniem absolwenta, bez względu na to, jaki jest jego poziom wykształcenia. Z drugiej strony oczekiwania pracodawców wobec pracowników związane są przede wszystkim z posiadaniem przez nich doświadczenia zawodowego oraz wiedzy i umiejętności praktycznych przydatnych na stanowisku pracy. 30% pracodawców, którzy przyjęli w 2011 roku do pracy absolwentów różnego typu szkół, pozytywnie oceniało wiedzę teoretyczną zatrudnionych. Niemal równie często wybierano jako cechę pozytywną gotowość do podnoszenia kwalifikacji (28 %), nieco rzadziej wskazywano, że przyjęte do pracy osoby mają odpowiednie wykształcenie (21%). Wśród cech najczęściej wybieranych pojawiają się również: kreatywność i pomysłowość (16%) oraz znajomość obsługi komputera (15%). Odpowiednie wykształcenie oraz wiedza teoretyczna również należały do najczęściej wybieranych pozytywnych cech absolwentów podczas drugiej fali badania przeprowadzonej w 2012 roku. (abstrakt oryginalny)

Young people, up to 34 years of age, as well as graduates face significant problems on the labour market. The transition from education to work often involves tedious and lengthy job search and lots of them faces unemployment. People aged 18-34 years old represent more than 50% of all registered unemployed persons in podkarpackie region. That is why identification of requirements and the expectations of employers to young people entering the labour market is therefore becoming a key issue related to the analysis of graduates on the labour market. Hence in the Voivodeship Labour Office in Rzeszów study there was a research problem formulated to maintain and conduct diagnosis on public and private employers opinions about graduates of the different types of schools. 86% of the employers surveyed are not interested in hiring a graduate. No matter what is the level of education of graduate. On the other hand, the expectations of employers to employees primarily are associated with having their professional experience and the knowledge and practical skills related to the specific workplace. 30% of employers who have employed in 2011 various types of graduate schools positively assess theoretical knowledge. The same share of employers assessed as positive up-skilling ability (28%), slightly less pointed out that the working people have appropriate education (21%). Among the most popular features also appear: creativity and ingenuity (16%) and computer literacy (15%). Appropriate education and theoretical knowledge also belonged to the most popular positive features of graduates during the second wave of a study carried out in 2012. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w 2011 roku, 2012, PORP, Rzeszów.
 2. Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl (stan na dzień 10.01.2013 r.).
 3. Bezrobocie rejestrowane w województwie podkarpackim w okresie trzeciego kwartału 2001 r., 2002, WUP Rzeszów, http://www.wup-rzeszow.pl (stan na dzień 13.01.2013 r.).
 4. Bilans Kapitału Ludzkiego, www.bkl.parp.gov.pl
 5. Boni M. (red.), Szafraniec K., 2011, Młodzi 2011, KPRM, Warszawa.
 6. Ćwiąkalska M, Hojda P., Ostrowska-Zakrzewska M., 2011, Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - rocznik 2009/2010. Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich, Biuro Karier, Kraków.
 7. Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym. Polska 2007, 2007, UNDP, Warszawa.
 8. Grewiński M., Bezrobocie i dezaktywizacja jako problem polityki społecznej, 2005, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa.
 9. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim we wrześniu 2012 roku, 2012, WUP Rzeszów, http://www.wup-rzeszow.pl (stan na dzień 13.01.2013 r.).
 10. Kryńska E., Sobocka-Szczapa H., 1999, Młodzież na rynku pracy województwa łódzkiego, instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 11. Kwiatkowski S.M., Sirojć Z. (red.), 2006, Młodzież na rynku pracy. Od badań do praktyki, Ochotnicze Hufce Pracy, Warszawa.
 12. Młodzież 2010, 2011, CBOS, Warszawa.
 13. Monitorowanie losów zawodowych absolwentów szkół wyższych - rozwiązania stosowane w wybranych krajach europejskich, 2010, Sedlak&Sedlak, Kraków.
 14. Pańków M., 2012, Młodzi na rynku pracy. Raport z badania, IPS, Warszawa.
 15. Pierwsze kroki na rynku pracy. Ogólnopolskie badanie studentów i absolwentów, 2010, Deloitte, SGH, Warszawa.
 16. Pracodawcy Podkarpacia 2011, 2012, PORP, Rzeszów.
 17. Pracodawcy Podkarpacia 2012, 2012, PORP, Rzeszów.
 18. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w 2010 roku, 2011, PORP, Rzeszów.
 19. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w 2011 roku, 2012, PORP, Rzeszów.
 20. Skórska A., 2004, Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań.
 21. Sztandar-Sztanderska U., Drogosz-Zabłocka E., Minkiewicz B., Stec E., 2010, Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców. Raport końcowy, WNE UW, Warszawa.
 22. Wejście ludzi młodych na rynek pracy 2009, 2011, GUS, Warszawa.
 23. Wejście ludzi młodych na rynek pracy 2010, GUS, Warszawa.
 24. Znajomość oczekiwań pracodawców i pracobiorców w zakresie umiejętności i kwalifikacji zawodowych - kluczem do walki z bezrobociem, 2006, Fundacja Rozwoju, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu