BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czechowska Iwona D. (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Społeczne aspekty działań na rynku bankowym w kontekście zagrożeń interesów konsumentów
Social Aspects Activities on the Banking Market in the Context of Infringements of the Collective Consumer Interests
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 284, s. 37-48, bibliogr. 36 poz.
Tytuł własny numeru
Konsument i przedsiębiorstwo na rynku usług finansowych : bezpieczeństwo i efektywność
Słowa kluczowe
Klauzule abuzywne, Rynek usług bankowych, Bankowość, Ochrona konsumenta, Społeczna odpowiedzialność
Abusive clauses, Banking services market, Banking, Consumer protection, Social Responsibility
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy jest ukazanie na podstawie literatury przedmiotu związku miedzy społecznym charakterem działań, przedsiębiorczością społeczną a bankowością oraz ustalenie zagrożeń interesów konsumentów i sposobów ich ograniczania traktowanych jako humanistyczny element działań bankowych. Rozważaniom towarzyszy hipoteza, że jednym z obszarów ochrony konsumenta jest system ochrony zbiorowych interesów ekonomicznych w ramach którego występuje system ochrony konsumenta na rynku usług bankowych. Elementem tego systemu jest UOKiK, instytucja administracji publicznej, zajmując się polityką ochrony konsumenta, która prowadzi postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, które mogą zakończyć się nakazem zaniechania kwestionowanych działań, wpisaniem ich do rejestru a także nałożeniem kary pieniężnej. Pomimo systematycznych kontroli i powszechnego dostępu do rejestru klauzul abuzywnych wciąż widoczne są uchybienia w relacjach miedzy konsumentami i bankami wykazującymi zainteresowanie społecznym aspektem działań. (fragment tekstu)

The aim of this work is to present the connection between social aspects of the activities, social entrepreneurship and banking. Furthermore, the work concerns the establishment of infringements of the consumer collective interests and also methods reducing those infringements, as a humanistic element of banking. There is a hypothesis being verified that one of the consumer protection areas is the system of the consumer collective economic interest's protection on the banking market. UOKiK, a central authority of the state administration, is responsible for consumer protection policy and thus it has the power to carry out the proceedings concerning infringing collective consumer interests. The proceedings may then lead to a decision which forces the entrepreneur to cease the practices and pay a fine. In practice there are still visible infringements of the collective consumer interest on the banking market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., 2009, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE.
 2. Benedikter R., European Answers to the Financial Crisis: Social Banking and Social Finance, The Europe Center, http://spice.stanford.edu/ [dostęp: 10.01.2012].
 3. Bourdieu P., 1986, The Forms of Capital, [w:] J. Richardson (ed.), Handbook of Theory and Reasearch for the Sociology of Education, Greenwood Press, New York.
 4. Coleman J., 1990, Foundation of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge (Mass.).
 5. Dubisz S. (red.), 2008, Uniwersalny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. EU Consumer Policy Strategy 2007-2013. Empowering Consumers, Enhancing Their Welfare, Effectively Protecting Them, Commission of the European Communities, Brussels, 13.3.2007. COM (2007) 99 final.
 7. Green Paper for Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, Brussels 2001, COM (2001) 366 final.
 8. Kieżel E. (red.), 2007, Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej, Difm, Warszawa.
 9. Kopaliński W., 2007, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, t. IV, Rzeczpospolita, Warszawa.
 10. Polityka Konsumencka na lata 2010-2013, UOKiK, Warszawa 2010.
 11. Praszkier R., Nowak A., 2012, Przedsiębiorczość społeczna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Putnam R., 1993, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wydawnictwo Znak, Warszawa-Kraków.
 13. Regulamin Organizacji i Działania Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich, DzU 2001, nr 113, poz. 1214.
 14. Rozporządzenie RM z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzoru rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, DzU 2000, nr 62, poz. 723.
 15. Sierocińska K., 2011, Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy, "Studia Ekonomiczne. Economic Studies", nr 1 (LXVIII).
 16. Sztompka P., 2012, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak. Kraków.
 17. Ustawa z dnia 1 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, DzU 2011, nr 201, poz. 1181.
 18. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, DzU 1994, nr 4 995, poz. 118.
 19. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, DzU 2007, nr 50, poz. 331 z póź. zm.
 20. Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, DzU 2010, nr 7, poz. 44.
 21. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. k.p.c. (wyciąg), DzU 1964, nr 43, poz. 296 ze zm.
 22. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, DzU 2002, nr 144, poz. 1204.
 23. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o kredycie konsumenckim, DzU 2001. nr 201, poz. 1181.
 24. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. k.c. (wyciąg), DzU 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.
 25. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, DzU 2007, nr 171, poz. 1206.
 26. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie Ustawy KPC, DzU 2005, nr 178, poz. 1478 ze zm.
 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU 1997, nr 140, poz. 939.
 28. Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, DzU 2002, nr 126, poz. 1068 ze zm.
 29. Vilanova E. P., Josa R. T., 2003. Social capital as a managerial phenomenon, Tampere University of Technology.
 30. Weber O., Remer S., Social Banks and the Future of Sustainable Finance, World Financial Review, 2011, http://www.worldfinancialreview.com/ [dostęp: 10.01.2012].
 31. Wyjaśnienia w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, UOKiK.
 32. Zając A., 1998, Ochrona konsumenta, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań.
 33. http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=149
 34. http://www.ustawa_es_09_2012.pdf [dostęp: 8.12.2012].
 35. http://www.uokik.gov.pl/kompetencje_prezesa_uokik.php [dostęp: 10.12.2012].
 36. http://www.uokik.gov.pl/decyzje_prezesa_uokik2.php [dostęp: 11.12.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu