BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brdulak Halina (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy
Diversity managament as a business model
Źródło
Kobieta i Biznes, 2009, nr 1-4, s. 1-7, 29-35, tab., fot., bibliogr. 15 poz.
Women & Business
Słowa kluczowe
Zarządzanie różnorodnością, Zarządzanie biznesem, Modele biznesowe
Diversity management, Business management, Business models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie różnorodnością wpisuje się w poszukiwanie nowych, bardziej efektywnych narzędzi radzenia sobie z niepewnością otoczenia. Jednak efektywne wykorzystanie tego modelu wymaga znacznie większych umiejętności od przywódców niż dotychczas. Być może właśnie kompetencje, pozwalające na wyzwolenie synergii różnorodności, staną się kluczowymi kompetencjami kolejnej epoki postkapitalizmu. Podstawową tkanką, która pozwala na realizację tej strategii, jest jednak kapitał społeczny. W warunkach kryzysu gospodarczego następuje, wbrew logice, gwałtowny spadek kapitału społecznego. Odbudowanie zaufania i relacji w okresie lepszej koniunktury będzie wymagało szczególnych umiejętności od przywódców zarówno w przedsiębiorstwach, jak też w państwach. Odnosząc się także do często dyskutowanego problemu: czy przywództwo ma płeć, uważam, że najskuteczniejsze są zespoły mieszane, w których w równych częściach reprezentowane są obie płci. Bliska mi jest osobiście wizja przywództwa organicznego, w ramach której podejmuje się decyzje szukając rozwiązania uwzględniającego różne poglądy - nawet bardzo odmienne. W ten sposób tworzy się organizmy o wysokich zdolnościach adaptacyjnych, co w końcu jest sednem zarządzania w zmiennych warunkach. (abstrakt autora)

Managing diversity writes well in the search for new, more effective tools for coping with the environment uncertainty. However, effective utilisation of this model requires much better then hitherto skills from the leaders. It is possible, that the competences allowing releasing the synergy of diversity will become the key competences of the next post-capitalism era. However, the main tissue that allows realization of this strategy remains social capital. Contrary to what might be considered as logical, a rapid drop in social capital follows in the wake of economic crisis. Reconstruction of trust and relationships during the period of better economic situation will require specifi c skills from the leaders, both in enterprises, as well as in states. Referring to the often-discussed problem: whether the leadership has gender, the Author does believe that most effective are mixed teams with equal representation of both genders. Personally, the Author's feels close to the vision of organic leadership, within the framework of which decision is made searching for the solution regarding different opinions - even very contradictory ones. This is the way to create organisms characterized with high adaptive abilities, which actually is the core of management in the changeable conditions.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Cieśla, Za mało za to samo, "Polityka" nr 17 z dn. 25.04.2009 r.
 2. R. Kapuściński, Ten Inny, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006, s. 10.
 3. T. Gołębiowski, T.M. Dudzik, M. Lewandowska, M. Witek-Hajduk, Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2008, s. 15-54.
 4. The Business Case for Diversity: Good Practices in Workplace, Komisja Europejska, 2005. W badaniach wzięło udział prawie 400 osób, w nawiasach podano procentową liczbę wskazań na dany obszar.
 5. J.R. Schermerhorn, Jr., Zarządzanie, PWE, Warszawa 2008, s. 72.
 6. E.T. Hall, Ukryty wymiar, Wydawnictwo Literackie Muza S.A., Warszawa 1997.
 7. R.R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 18-27.
 8. G. Hofstede, Motivation, Leadership and Organization: Do American Theories Apply Abroad?, "Organizational Dynamics" vol. 9, No 1, 1980.
 9. F. Trompenaars, Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Business, Nicholas Brealey Publishing, London 1993.
 10. G.C. Avery, Przywództwo w organizacji, Paradygmaty i studia przypadków, PWE, Warszawa 2009, s. 74.
 11. J. Czapiński, Polska smuta, o kryzysie zaufania, nepotyzmie oraz dobrym i złym kapitale społecznym, "Polityka" nr 16 z 18.04.2009 r.
 12. G. Mulgan, Kapitalizm nie jest wieczny, "Dziennik" z 2-3 maja 2009 r.
 13. B. Groysberg, Jak kobiety gwiazdy budują swoje uniwersalne zdolności, "Harvard Business Review Polska", listopad 2008, s. 88.
 14. H. Brdulak, Elastyczny styl zarządzania kobiet, "Harvard Business Review Polska", listopad 2008, s. 96-97.
 15. Zarządzanie różnorodnością - Międzynarodowe Forum Kobiet, SGH i PWNet w Szkole Głównej Handlowej 28 listopada 2008 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-9427
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu