BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dorożyński Tomasz (Uniwersytet Łódzki), Urbaniak Wojciech (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Experiences of County Employment Agencies in the Use of EU Structural Funds to Promote Employment. The Case of the Łódź Voivodeship
Doświadczenia powiatowych urzędów pracy w zakresie wykorzystywania funduszy strukturalnych UE w celu promocji zatrudnienia. Przykład województwa łódzkiego
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 286, s. 248-258, tab., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Regional Economy in Theory and Practice
Słowa kluczowe
Fundusze strukturalne, Fundusze unijne, Urzędy pracy, Powiat, Region
Structural funds, EU funds, Labour offices, County, Region
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Fundusze strukturalne UE mają m.in. promować zatrudnienie i przeciwdziałać bezrobociu. Szczególna rola przypada Europejskiemu Funduszowi Społecznemu. Adresatami pomocy są przede wszystkim osoby fizyczne defaworyzowane na rynku pracy oraz zagrożone wykluczeniem społecznym. W artykule skoncentrowano się na charakterystyce i ocenie funkcjonowania instytucji rynku pracy w świetle wykorzystania funduszy strukturalnych UE. Przesłanką do podjęcia tej problematyki były niejednoznaczne opinie co do skuteczności i efektywności wykorzystania środków unijnych, w szczególności w ramach projektów systemowych powiatowych urzędów pracy. Dlatego głównym celem artykułu jest ocena działalności urzędów pracy w regionie łódzkim w zakresie promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w świetle projektów systemowych współfinansowanych z EFS.(abstrakt oryginalny)

EU funds are, among other means, deployed to promote employment and prevent unemployment. The ESF plays a special role here as the main source of funding for projects that support the labour market. Aid is addressed mainly to natural persons disadvantaged on the labour market and those at risk of social exclusion. The paper focuses on the evaluation of the operations of labour market institutions in respect of the use of EU structural funds. The premise for such an approach was the difference in opinions about the efficiency and efficacy of the use of EU resources on the labour market. Hence, the main objective of the paper is to assess the operations of county employment agencies in the Łódź voivodeship in the field of employment promotion and counteracting unemployment in the context of the systemic projects co-financed with the ESF.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Act on Employment Promotion and Labour Market Institutions, (consolidated text), Journal of Laws (Dz.U.) of 2004, no. 99, item 1001.
  2. Data of the Ministry of Regional Development, www.mrr.gov.pl.
  3. Dorożyński T., Urbaniak W., Rola funduszy strukturalnych UE w promocji zatrudnienia w świetle doświadczeń powiatowych urzędów pracy w województwie łódzkim, [in:] J. Świerkocki (ed.), Rola funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
  4. Ocena jakości projektów systemowych realizowanych w ramach poddziałania 6.1.3 PO KL, GHK Polska Sp. z o.o., commissioned by the Department of ESF Management in the Ministry of Regional Development, Warsaw 2011.
  5. Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski w latach 2004-2015 w świetle wyników badań makroekonomicznych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu