BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzepicka Alicja K. (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Tarapata Joanna (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Strategia CSR, czyli tworzenie wspólnej wartości
CSR Strategy as Common Value Creation
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 288, s. 84-94, bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : w poszukiwaniu paradygmatów, metodologii i strategii
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wartości w biznesie
Corporate Social Responsibility (CSR), Values ​​in business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Koncepcja CSR i jej podstawa, jaką jest kształtowanie relacji z interesariuszami, wywodzi się z fundamentalnej dla całej ekonomii idei współdziałania i współpracy w gospodarce rynkowej. Odpowiedzialny biznes to podejście strategiczne i długofalowe, skierowane na poszukiwanie rozwiązań maksymalnie korzystnych jednocześnie dla firmy i jej wszystkich interesariuszy. Obecnie jednym z najważniejszych zasobów decydujących o szansach rozwojowych firmy jest kapitał społeczny i intelektualny. Jest wiele możliwości implementacji strategii społecznej odpowiedzialności, najczęściej firmy wdrażają jej zasady stopniowo, włączając kolejne działy. Wiele firm dostrzega potrzebę angażowania się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności, które w dłuższej perspektywie mają budować jej reputację, przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, a także kreować inne wartości. Powyższym kwestiom poświęcony będzie niniejszy artykuł.(abstrakt oryginalny)

CSR conception and its basis which consists in building relations with stakeholders stems from the idea, fundamental for the whole economy, of co-acting and co-operating in the market economy. A responsible business is a strategic and long-term approach focused on the search of solutions maximally profitable both for a company and its all stakeholders. Currently one of the most important company resources is a social and intellectual capital. There are a lot of possibilities of the social responsibility strategy implementation; the most often companies implement its rules gradually, excluding successive departments. Many companies notice a need of engagement in actions within the scope of social responsibility which, in the long run, are to build their reputation, contribute to sustainable development as well as create other values. The article will be devoted to the above-mentioned issues.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrejczuk M., Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element społeczeństwa obywatelskiego, http://odpowiedzialnybiznes.pl/plbaza-wiedzy/publikacje/artykuly.
 2. Antonowicz A., Antonowicz P. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstw, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4/6, Sopot 2011.
 3. Bakonyi J., Dzieńdziora J., Grabiec O., Smolarek M. (red.), Zarządzanie w innowacyjnej gospodarce, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec 2011.
 4. Banaszak S., Doktór K. (red.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Wyd. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 2009.
 5. Baretta P.P., Gospodarka i praca w ponowoczesnym społeczeństwie, "Społeczeństwo" 2002, nr 2.
 6. Bartkowiak G., Etyka w biznesie i zarządzaniu. Społeczna odpowiedzialność biznesu, "Przedsiębiorstwo Przyszłości" 2012, nr 1(10).
 7. Dobiegała-Korona B., Doligalski T. (red.), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Poltext, Warszawa 2010.
 8. Garbarski L., Tkaczyk J. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 9. Gasparski W., Dietl J. (red.), Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy, PWN, Warszawa 2001.
 10. Janiszewska B. (red.), Sztuka public relations. Z doświadczeń polskich praktyków, Wydawnictwo Związku Firm Public Relations, Warszawa 2006. Kołosowska B. (red.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, WN UMK, Toruń 2008.
 11. Ostaszewski J., Cicirko T., Kreczmańska-Gigol K., Russel P., Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2009.
 12. Porter M.E., Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York 1985.
 13. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy: poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 1999.
 14. Skrzek-Lubasińska M., Dyjas-Pokorska A., Kudrewicz-Roszkowska M. i in., Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, Raport, Warszawa 09.12.2011.
 15. http://badania.parp.gov.pl/files/74/75/77/13079.pdf.
 16. Zbiegień-Maciąg L., Zarządzanie kadrami w koncepcji marketingu personalnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1997.
 17. Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu